Hàm IsEmpty

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về giá trị Boolean cho biết liệu một biến số đã được khởi tạo.

Cú pháp

IsEmpty ( biểu thức )

Yêu cầu biểu thứctham đối là một biến thể có chứa một số hoặc biểu thức chuỗi. Tuy nhiên, vì IsEmpty được dùng để xác định nếu biến số riêng lẻ được khởi tạo, đối số biểu thức nhất thường là một biến tên duy nhất.

Chú ý

IsEmpty trả về True nếu biến số chưa được khởi tạo, hoặc một cách rõ ràng được đặt là Trống; Nếu không, nó trả về False. False luôn trả về nếu biểu thức có chứa nhiều hơn một biến số. IsEmpty chỉ trả về các thông tin có ý nghĩa cho biến thể.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm IsEmpty để xác định liệu một biến số đã được khởi tạo.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.
MyVar = Null ' Assign Null.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Empty ' Assign Empty.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×