Hàm GetObject

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về một tham chiếu đến một đối tượng được cung cấp bởi một cấu phần ActiveX.

Cú pháp

GetObject ([tên đường dẫn ] [, lớp học ] )

Cú pháp hàm GetObject có các đối số:

Tham đối

Mô tả

tên đường dẫn

Tùy chọn. Biến thể (Chuỗi). Đường dẫn đầy đủ và tên của tệp chứa đối tượng để truy xuất. Nếu tên đường dẫn được bỏ qua, lớp học được yêu cầu.

lớp học

Tùy chọn. Biến thể (Chuỗi). Một chuỗi đại diện cho lớp của đối tượng.


Sử dụng classtham đối cú pháp appname.objecttype và có những phần sau đây:

Phần

Mô tả

appname

Bắt buộc. Biến thể (Chuỗi). Tên của ứng dụng này cung cấp đối tượng.

objecttype

Bắt buộc. Biến thể (Chuỗi). Kiểu hoặc lớp học của đối tượng để tạo.


Chú thích

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Sử dụng hàm GetObject để truy nhập vào một đối tượng ActiveX từ một tệp và gán đối tượng vào một biến số đối tượng. Sử dụng điều khoản thiết lập để gán đối tượng trả về bằng GetObject biến số đối tượng. Ví dụ:

Dim CADObject As Object
Set CADObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD")

Khi mã này được thực hiện, khởi động ứng dụng liên kết với đã xác định tên đường dẫn và đối tượng trong tệp được xác định được kích hoạt.

Nếu tên đường dẫn là một chuỗi có độ dài bằng không (""), GetObject trả về một đối tượng mẫu đã xác định kiểu mới. Nếu đối số tên đường dẫn được bỏ qua, GetObject trả về một đối tượng hiện hoạt của kiểu đã xác định. Nếu không có đối tượng đã xác định loại tồn tại, xuất hiện lỗi.

Một số ứng dụng cho phép bạn kích hoạt một phần của một tệp. Thêm dấu chấm than (!) vào phần cuối của tên tệp và làm theo nó bằng một chuỗi xác định một phần của tệp mà bạn muốn kích hoạt. Để biết thông tin về cách tạo chuỗi này, hãy xem tài liệu cho ứng dụng đã tạo đối tượng.

Ví dụ, một ứng dụng vẽ, bạn có thể có nhiều lớp để hình vẽ được lưu trữ trong một tệp. Bạn có thể sử dụng mã sau đây để kích hoạt một tầng bên trong hình vẽ được gọi là SCHEMA.CAD:

Set LayerObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD!Layer3")

Nếu bạn không xác định của đối tượng lớp học, tự động hóa sẽ quyết định ứng dụng để bắt đầu và đối tượng để kích hoạt, dựa trên tên tệp bạn cung cấp. Một số tệp, Tuy nhiên, có thể hỗ trợ nhiều hơn một lớp học của đối tượng. Ví dụ, bản vẽ có thể hỗ trợ ba loại đối tượng khác nhau: một đối tượng ứng dụng , một đối tượng vẽ và một đối tượng công cụ , tất cả đều là một phần của cùng một tệp. Để xác định đối tượng nào trong một tệp mà bạn muốn kích hoạt, dùng đối số tùy chọn lớp học . Ví dụ:

Dim MyObject As Object
Set MyObject = GetObject("C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW", _
"FIGMENT.DRAWING")

Trong ví dụ, FIGMENT là tên của một ứng dụng và DRAWING vẽ một trong các loại đối tượng hỗ trợ.

Sau khi một đối tượng được kích hoạt, bạn tham chiếu nó trong mã dùng biến số đối tượng bạn đã xác định. Trong ví dụ trước, bạn truy nhập thuộc tính và các phương pháp của đối tượng mới bằng cách dùng đối tượng biến MyObject. Ví dụ:

MyObject.Line 9, 90
MyObject.InsertText 9, 100, "Hello, world."
MyObject.SaveAs "C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW"

Ghi chú: Sử dụng hàm GetObject khi có một phiên bản hiện tại của đối tượng hoặc nếu bạn muốn tạo đối tượng với tệp đã tải. Nếu không có không có phiên bản hiện tại và bạn không muốn bắt đầu với một tệp tải đối tượng, hãy dùng hàm CreateObject .

Nếu một đối tượng có đăng ký chính là một đối tượng thể hiện một lần, chỉ có một phiên bản của đối tượng được tạo, bất kể nhiêu lần CreateObject được thực hiện. Với một đối tượng đơn-ví dụ, GetObject luôn trả về cùng một phiên bản khi được gọi là bằng chuỗi độ dài không ("") cú pháp và nó sẽ gây ra lỗi nếu đối số tên đường dẫn được bỏ qua. Bạn không thể sử dụng GetObject để lấy tham chiếu cho lớp học được tạo bằng Visual Basic.

Ví dụ

Ví dụ này dùng hàm GetObject để lấy tham chiếu đến một trang tính cụ thể Microsoft Office Excel 2007 (MyXL). Dùng trang tính của ứng dụng thuộc tính để làm cho Excel và hiển thị, để đóng nó, như vậy. Sử dụng hai API cuộc gọi, quy trình DetectExcel phụ tra cho Excel, và nếu nó đang chạy, nhập vào nó trong bảng đối tượng đang chạy. Cuộc gọi đầu tiên đến GetObject sẽ gây ra lỗi nếu chưa chạy Microsoft Excel. Trong ví dụ, lỗi sẽ khiến cờ ExcelWasNotRunning đặt là true. Cuộc gọi thứ hai đến GetObject xác định một tệp để mở. Nếu Excel đã không chạy, cuộc gọi thứ hai khởi động nó và trả về một tham chiếu đến trang tính thể hiện bằng tệp được xác định, mytest.xls. Tệp phải tồn tại trong vị trí đã xác định; Nếu không, sẽ tạo ra lỗi Visual Basic tự động hóa lỗi. Tiếp theo, ví dụ mã làm cho Excel và cửa sổ chứa trang tính đã xác định Hiển thị. Cuối cùng, nếu có không có phiên bản trước đó của Excel đang chạy, mã sử dụng phương pháptQuiđối tượng ứng dụng để đóng Excel. Nếu ứng dụng này chưa chạy, lần thử không được thực hiện để đóng nó. Tham chiếu chính được phát hành bằng cách đặt nó để nhập gì cả.

' Declare necessary API routines:
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
"FindWindowA" (ByVal lpClassName as String, _
ByVal lpWindowName As Long) As Long
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
"SendMessageA" (ByVal hWnd as Long,ByVal wMsg as Long, _
ByVal wParam as Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
Sub GetExcel()
Dim MyXL As Object ' Variable to hold reference
' to Microsoft Excel.
Dim ExcelWasNotRunning As Boolean ' Flag for final release.
' Test to see if there is a copy of Microsoft Excel already running.
On Error Resume Next ' Defer error trapping.
' GetObject function called without the first argument returns a
' reference to an instance of the application. If the application isn't
' running, an error occurs.
Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
Err.Clear ' Clear Err object in case error occurred.
' Check for Microsoft Excel. If Microsoft Excel is running,
' enter it into the Running Object table.
DetectExcel
' Set the object variable to reference the file you want to see.
Set MyXL = GetObject("c:\vb4\MYTEST.XLS")
' Show Microsoft Excel through its Application property. Then
' show the actual window containing the file using the Windows
' collection of the MyXL object reference.
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
Do manipulations of your file here.
' ...
' If this copy of Microsoft Excel was not running when you
' started, close it using the Application property's Quit method.
' Note that when you try to quit Microsoft Excel, the
' title bar blinks and a message is displayed asking if you
' want to save any loaded files.
If ExcelWasNotRunning = True Then
MyXL.Application.Quit
End IF
Set MyXL = Nothing ' Release reference to the
' application and spreadsheet.
End Sub
Sub DetectExcel()
' Procedure dectects a running Excel and registers it.
Const WM_USER = 1024
Dim hWnd As Long
' If Excel is running this API call returns its handle.
hWnd = FindWindow("XLMAIN", 0)
If hWnd = 0 Then ' 0 means Excel not running.
Exit Sub
Else
' Excel is running so use the SendMessage API
' function to enter it in the Running Object Table.
SendMessage hWnd, WM_USER + 18, 0, 0
End If
End Sub

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×