Hàm GUIDFromString

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm GUIDFromString chuyển đổi một chuỗi thành một GUID, đây là một mảng loại Byte.

Cú pháp

GUIDFromString ( stringexpression )

Đối số bắt buộc stringexpression là biểu chuỗi đánh giá là một GUID trong chuỗi biểu mẫu.

Ghi chú

Công cụ cơ sở dữ liệu Microsoft Access lưu trữ GUID dưới dạng mảng của kiểu Byte. Tuy nhiên, Microsoft Office Access 2007 không thể trả về dữ liệu Byte từ một điều khiển trên biểu mẫu hoặc báo cáo. Để trả về giá trị của một GUID từ một điều khiển, bạn phải chuyển đổi nó thành một chuỗi. Để chuyển đổi một GUID thành một chuỗi, hãy dùng hàm StringFromGUID . Để chuyển đổi một chuỗi thành một GUID, hãy dùng hàm GUIDFromString .

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham chiếu nhà phát triển trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ sau đây dùng hàm GUIDFromString để chuyển đổi một chuỗi thành một GUID. Chuỗi là một GUID được lưu trữ trong chuỗi biểu mẫu trong một bảng nhân viên sao chép. Trường, s_GUID, là một trường ẩn được thêm vào mỗi bảng sao chép trong cơ sở dữ liệu sao chép.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×