Hàm Format

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (chuỗi) có chứa một biểu thức được định dạng theo hướng dẫn chứa trong một biểu thức định dạng.

Hãy xem một số ví dụ

Cú pháp

Định dạng ( biểu thức [định dạng ] [, firstdayofweek ] [, firstweekofyear ] )

Cú pháp hàm định dạng có các đối số:

Tham đối

Mô tả

biểu thức

Bắt buộc. Mọi biểu thức hợp lệ.

định dạng

Tùy chọn. Biểu thức hợp lệ có tên hoặc người dùng xác định định dạng.

firstdayofweek

Tùy chọn. Một hằng xác định ngày đầu tiên của tuần.

firstweekofyear

Tùy chọn. Hằng số xác định tuần đầu tiên của năm.


Thiết đặt

Định dạngtham đối có thể sử dụng nhiều thiết đặt, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của đối số biểu thức . Tham khảo các bài viết được liệt kê trong bảng sau đây để biết thêm thông tin về biểu thức hợp lệ định dạng.

Đối với biểu thức có dùng kiểu dữ liệu này …

Hãy xem bài viết

Bất kỳ kiểu

Thuộc tính định dạng

Ngày/giờ

Định dạng các thuộc tính - ngày/giờ kiểu dữ liệu

Số

Thuộc tính định dạng - số và kiểu dữ liệu tiền tệ

Văn bản và bản ghi nhớ

Thuộc tính định dạng - văn bản và bản ghi nhớ kiểu dữ liệu

Có/Không

Định dạng các thuộc tính - kiểu dữ liệu có/không


Đối số firstdayofweek có các thiết đặt này:

Hằng số

Value

Mô tả

vbUseSystem

0

Sử dụng thiết đặt NLS API.

VbSunday

1

Chủ Nhật (mặc định)

vbMonday

2

Thứ Hai

vbTuesday

3

Thứ ba

vbWednesday

4

Thứ Tư

vbThursday

5

Thứ Năm

vbFriday

6

Thứ Sáu

vbSaturday

7

Thứ bảy


Đối số firstweekofyear có các thiết đặt này:

Hằng số

Value

Mô tả

vbUseSystem

0

Sử dụng thiết đặt NLS API.

vbFirstJan1

1

Bắt đầu với tuần mà ngày 1 tháng 1 xảy ra (mặc định).

vbFirstFourDays

2

Bắt đầu với tuần đầu tiên có tối thiểu bốn ngày trong năm.

vbFirstFullWeek

3

Bắt đầu với tuần đầy đủ đầu tiên của năm.


Chú thích

Để Định dạng

Thực hiện điều này

Số

Sử dụng định dạng số đã đặt tên đã xác định trước hoặc tạo người dùng xác định định dạng số.

Ngày và giờ

Sử dụng định dạng được xác định trước ngày/thời gian đã đặt tên hoặc tạo định dạng ngày/giờ do người dùng xác định.

Số sê-ri của ngày và thời gian

Sử dụng định dạng ngày và thời gian hoặc định dạng số.

Chuỗi

Tạo định dạng chuỗi người dùng xác định của riêng bạn.


Nếu bạn cố định dạng số mà không cần xác định định dạng, định dạng cung cấp chức năng tương tự như hàm Str , mặc dù đó là ý quốc tế. Tuy nhiên, số dương được định dạng dưới dạng chuỗi sử dụng định dạng không bao gồm một khoảng trắng hàng đầu dành riêng cho đăng của giá trị; những người đang được chuyển đổi bằng cách dùng Str giữ lại dấu cách đứng đầu.

Nếu bạn đang định dạng một chuỗi số không phải bản địa hóa, bạn nên dùng định dạng số người dùng xác định để đảm bảo rằng bạn nhận được hiển thị mà bạn muốn.

Ghi chú: Nếu thiết đặt thuộc tính lịch Gregory và định dạng xác định định dạng ngày tháng, được cung cấp biểu thức phải là dương. Nếu thiết đặt thuộc tính Visual Basic lịch Hijri, cung cấp biểu thức phải là lịch Hijri.

Nếu lịch Gregory, ý nghĩa định dạng biểu thức biểu tượng không thay đổi. Nếu lịch Hijri, tất cả ngày tháng biểu tượng định dạng (ví dụ, dddd, mmmm, yyyy) có cùng ý nghĩa nhưng áp dụng cho lịch Hijri. Biểu tượng định dạng vẫn bằng tiếng Anh; ký hiệu kết quả hiển thị văn bản (ví dụ, sa và ch) Hiển thị chuỗi (tiếng Anh hoặc tiếng ả-Rập) được liên kết với biểu tượng đó. Phạm vi nhất định biểu tượng thay đổi khi lịch Hijri.

Ký hiệu

Phạm vi

d

1-30

dd

1-30

Đệ

1-51

mmm

Hiển thị tên tháng đầy đủ (tên tháng lịch Hijri có không có tên viết tắt).

y

1-355

yyyy

100-9666

Ví dụ

Sử dụng hàm định dạng trong một biểu thức    Bạn có thể sử dụng định dạng bất kỳ lúc nào bạn có thể dùng biểu thức. Ví dụ, bạn có thể dùng nó trong một truy vấn là một phần của một bí danh trường, hoặc trong thuộc tính Nguồn điều khiển của hộp văn bản trên một biểu mẫu hoặc báo cáo. Các ví dụ sau đây Hiển thị một biểu thức bạn có thể sử dụng trong thuộc tính bộ lọc báo cáo để giới hạn kết xuất với bản ghi từ tuần trước đó.

Định dạng ([Date], "Đệ") = Format (ngay (), "Đệ") -1

Trong ví dụ này, nguồn bản ghi của báo cáo có một trường có tên là ngày, chứa ngày mỗi bản ghi cụ thể được chỉnh sửa và được sử dụng trên báo cáo. Khi bạn chạy báo cáo, kết quả của nó được lọc để hiển thị chỉ những bản ghi đó nơi tuần cho giá trị trong trường ngày (Format([Date],"ww")) bằng được tuần trước đó (Format(Now(),"ww")-1).

Sử dụng chức năng định dạng trong mã VBA   

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này hiển thị khác nhau sử dụng hàm định dạng để định dạng giá trị bằng cách sử dụng định dạng đã đặt tên và người dùng xác định định dạng. Cho dấu tách ngày (/), dấu tách (:) thời gian, và đang / ch chữ, thực tế định dạng đầu ra được hiển thị theo hệ thống của bạn tùy thuộc vào thiết đặt bản địa của máy tính mà mã đang chạy. Khi thời gian và ngày được hiển thị trong môi trường phát triển, định dạng thời gian ngắn và định dạng ngày ngắn của bản địa mã được sử dụng. Khi được hiển thị bằng cách chạy mã, định dạng thời gian ngắn và định dạng ngày ngắn của bản địa hệ thống được sử dụng, vốn có thể khác nhau từ bản địa mã. Ví dụ này, Hoa Kỳ tiếng Anh địa được giả.

MyTimeMyDate được hiển thị trong môi trường phát triển sử dụng thiết đặt thời gian ngắn hiện tại của hệ thống và thiết đặt ngày ngắn.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Sử dụng định dạng với chuỗi có độ dài bằng không

Trong Microsoft Access version 2.0 và cũ hơn, bạn có thể dùng hàm định dạng để trả về một giá trị cho một chuỗi độ dài bằng 0 và khác đối với giá trị. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một biểu thức định dạng chẳng hạn như các thao tác sau với chức năng định dạng để trả về giá trị chuỗi thích hợp từ mã:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

Trong các phiên bản Microsoft Access 97 và mới hơn, bạn phải kiểm tra riêng biệt cho trường hợp rỗng , sau đó trả về giá trị phù hợp dựa trên kết quả. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm IIf trong một biểu thức với hàm định dạng chẳng hạn như các thao tác sau:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Thay đổi này áp dụng chỉ khi bạn sử dụng các chức năng định dạng định dạng một chuỗi phụ thuộc vào việc nó là một chuỗi có độ dài bằng không hoặc giá trị Null. Biểu thức định dạng khác được sử dụng hàm Format tiếp tục làm việc như họ đã thực hiện trong các phiên bản trước đó.

Nếu bạn chuyển đổi một cơ sở dữ liệu từ Microsoft Access version 2.0 và cũ hơn lên Microsoft Access 2002 hoặc mới hơn, bạn phải thay đổi mã để kiểm tra riêng biệt cho trường hợp giá trị Null.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×