Hàm Filter

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một mảng Zero chứa tập con của một mảng chuỗi, dựa trên một tiêu chí bộ lọc đã chỉ định.

Cú pháp

Lọc ( sourcearray khớp với [bao gồm ] [so sánh ] )

Cú pháp hàm bộ lọc có các đối số:

Tham đối

Mô tả

sourcearray

Bắt buộc. Một chiều mảng chuỗi để tìm kiếm.

khớp

Bắt buộc. Chuỗi để tìm kiếm.

bao gồm

Tùy chọn. Giá trị boolean cho biết có để trả về chuỗi mà bao gồm hoặc loại trừ khớp vớicon. Nếu bao gồmTrue, bộ lọc trả về tập hợp con của mảng có chứa khớp với dưới dạng một chuỗi con. Nếu bao gồmFalse, bộ lọc trả về tập hợp con của mảng không có khớp với dưới dạng một chuỗi con.

so sánh

Tùy chọn. Giá trị số biểu thị loại so sánh chuỗi để sử dụng. Hãy xem phần thiết đặt cho các giá trị.


Thiết đặt

So sánh các đối số có thể có các giá trị sau đây:

Hằng số

Value

Mô tả

vbUseCompareOption

– 1

Thực hiện một so sánh sử dụng thiết đặt của câu lệnh Tùy chọn so sánh .

vbBinaryCompare

0

Thực hiện một so sánh nhị phân.

vbTextCompare

1

Thực hiện một so sánh chứa văn bản.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 chỉ. Thực hiện một so sánh dựa trên thông tin trong cơ sở dữ liệu của bạn.


Chú thích

Nếu không có kết quả khớp của khớp với tìm thấy trong sourcearray, bộ lọc trả về một mảng trống. Lỗi xảy ra nếu sourcearray is Null hoặc không phải là một mảng một chiều.

Hàm bộ lọc trả về mảng chứa chỉ đủ thành phần để chứa số lượng các mục phù hợp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×