Hàm FileAttr

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về một dài đại diện cho chế độ tệp đối với các tệp được mở bằng cách dùng lệnh mở .

Cú pháp

FileAttr ( filenumber , returntype )

Cú pháp hàm FileAttr có các đối số:

Tham đối

Mô tả

filenumber

Bắt buộc. Số nguyên. Bất hợp lệ số tệp.

returntype

Bắt buộc. Số nguyên. Số biểu thị loại thông tin để trả về. Xác định 1 để trả về một giá trị chỉ báo chế độ tệp. Trên hệ thống 16-bit chỉ, hãy xác định 2 để truy xuất một hệ điều hành tệp núm điều khiển. returntype 2 không hỗ trợ trong hệ thống 32-bit và sẽ gây ra lỗi.

Trả về giá trị

Khi returntypetham đối là 1, như sau trả về giá trị cho biết phương thức truy nhập tệp:

Chế độ

Giá trị

Nhập

1

Đầu ra

2

Ngẫu nhiên

4

Chắp thêm

8

Nhị phân

32

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm FileAttr để trả về tệp chế độ và tệp núm điều khiển của một tệp mở. Núm điều khiển tệp được trả về chỉ trên hệ thống 16-bit; trên hệ thống 32-bit, truyền 2 như đối số thứ hai tạo ra lỗi.

Dim FileNum, Mode, Handle
FileNum = 1 ' Assign file number.
Open "TESTFILE" For Append As FileNum ' Open file.
Mode = FileAttr(FileNum, 1) ' Returns 8 (Append file mode).
Handle = FileAttr(FileNum, 2) ' Returns file handle.
Close FileNum ' Close file.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×