Hàm FIND

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm một chuỗi văn bản (find_text) trong chuỗi văn bản khác (within_text) và trả về số lượng vị trí bắt đầu của find_text, từ ký tự đầu tiên của within_text. Bạn cũng có thể dùng tìm kiếm để tìm một chuỗi văn bản bên trong khác, nhưng không giống như tìm kiếm, tìm phân biệt chữ hoa chữ thường và không cho phép ký tự đại diện.

Cú pháp

Tìm (find_text,within_text,start_num)

Find_text    là văn bản bạn muốn tìm.

Within_text    là văn bản có chứa văn bản bạn muốn tìm.

Start_num    xác định ký tự để bắt đầu tìm kiếm. Ký tự đầu tiên trong within_text là số ký tự 1. Nếu bạn bỏ qua start_num, nó được giả định là 1.

Bạn cũng có thể dùng start_num để bỏ qua một số đã xác định ký tự. Ví dụ, giả sử bạn đang làm việc với chuỗi văn bản "AYF0093. YoungMensApparel". Để tìm số đầu tiên "Y" ở phần mô tả của chuỗi văn bản, đặt start_num bằng 8 sao cho phần số sê-ri của văn bản không được tìm kiếm. Tìm bắt đầu với ký tự 8, tìm find_text tại ký tự kế tiếp và trả về số 9. Tìm luôn trả về số ký tự từ bắt đầu của within_text, đếm các ký tự bạn bỏ qua nếu start_num lớn hơn 1.

Ghi chú

  • Nếu find_text là "" (văn bản trống), thì hàm FIND khớp với ký tự thứ nhất trong chuỗi tìm kiếm (đó là ký tự được đánh số là start_num hoặc 1).

  • Find_text không được chứa bất kỳ ký tự đại diện nào.

  • Nếu find_text không xuất hiện trong within_text, tìm trả về #VALUE! giá trị lỗi.

  • Nếu start_num không lớn hơn 0, tìm trả về #VALUE! giá trị lỗi.

  • Nếu start_num không lớn hơn độ dài của within_text, tìm trả về #VALUE! giá trị lỗi.

Ví dụ thiết 1

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= FIND("M","Miriam McGovern")

Vị trí của chữ "M" thứ nhất trong chuỗi (1)

= FIND("m","Miriam McGovern")

Vị trí của chữ "m" thứ nhất trong chuỗi (6)

= FIND("M","Miriam McGovern",3)

Vị trí của chữ "M" thứ nhất trong chuỗi, bắt đầu với ký tự thứ ba (8)

Ví dụ thiết 2

Col1

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Sứ Cách điện #124-TD45-87

= GIỮA ([Col1], 1, tìm ("#",[Col1],1)-1)

Trích văn bản từ vị trí 1 tới vị trí "#" trong chuỗi (sứ cách điện)

Cuộn dây Đồng #12-671-6772

= GIỮA ([Col1], 1, tìm ("#",[Col1],1)-1)

Trích văn bản từ vị trí 1 tới vị trí "#" trong chuỗi (cuộn dây đồng)

Biến Trở #116010

= GIỮA ([Col1], 1, tìm ("#",[Col1],1)-1)

Trích văn bản từ vị trí 1 tới vị trí "#" trong chuỗi (biến trở)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×