Hàm DateSerial

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (ngày) đã xác định năm, tháng và ngày.

Cú pháp

DateSerial ( năm, tháng, ngày )

Cú pháp hàm DateSerial có các đối số:

Tham đối

Mô tả

năm

Bắt buộc. Số nguyên. Số giữa 100 và 9999, bao gồm, hoặc một biểu thức số.

Tháng

Bắt buộc. Số nguyên. Mọi biểu thức số.

Ngày

Bắt buộc. Số nguyên. Mọi biểu thức số.


Chú thích

Để xác định ngày, chẳng hạn như 31 tháng 12 năm 1991, phạm vi của số cho mỗi DateSerialtham đối phải ở trong phạm vi được chấp nhận cho đơn vị; có nghĩa là, 1-31 ngày và 1 – 12 tháng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể xác định ngày tương đối cho mỗi đối số bằng cách dùng bất kỳ biểu thức số đại diện cho số ngày, tháng hoặc năm trước hoặc sau một ngày nhất định.

Ví dụ sau đây sử dụng biểu thức số thay vì ngày tuyệt đối số. Dưới đây hàm DateSerial trả về một ngày là ngày trước ngày đầu tiên (1 - 1), hai tháng trước ngày (8 - 2), 10 năm trước 1990 (1990 - 10); nói cách khác, ngày 31 tháng năm 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Hai năm chữ số cho đối số năm được hiểu dựa trên các thiết đặt người dùng xác định máy. Thiết đặt mặc định là giá trị giữa 0 và 29, bao gồm, được hiểu là năm 2000-2029. Các giá trị mặc định từ 30 đến 99 được hiểu là năm 1930 – 1999. Cho tất cả các đối số năm , sử dụng một năm bốn chữ số (ví dụ, 1800).

Windows phiên bản cũ hơn Windows 2000 giải thích về hai chữ số năm dựa trên mặc định được mô tả ở trên. Để bảo đảm hàm trả về giá trị thích hợp, hãy dùng một năm 4 chữ.

Khi bất kỳ đối số vượt quá phạm vi được chấp nhận cho đối số đó, nó thay đổi đơn vị lớn hơn kế tiếp phù hợp. Ví dụ, nếu bạn chỉ định 35 ngày, nó được đánh giá là một tháng và số ngày, tùy thuộc vào vị trí trong năm nó được áp dụng. Nếu bất kỳ đối số đơn nằm ngoài phạm vi-32,768 để 32.767, lỗi xảy ra. Nếu ngày được xác định bởi các đối số ba nằm ngoài phạm vi ngày, chấp nhận được lỗi xảy ra.

Lưu ý: Cho năm, tháng,ngày, nếu thiết đặt thuộc tính lịch là dương, giá trị được cung cấp được giả định là dương. Nếu thiết đặt thuộc tính lịch Hijri, giá trị được cung cấp được giả định là lịch Hijri.

Phần trả về ngày nằm trong đơn vị khoảng thời gian của Visual Basic lịch hiện tại. Ví dụ, nếu lịch hiện tại là lịch Hijri và phần ngày được trả về là năm, giá trị năm là một năm lịch Hijri. Trong đối số năm, giá trị từ 0 đến 99, bao gồm, được hiểu là năm 1400 1499. Cho tất cả các giá trị năm , sử dụng năm 4 chữ đầy đủ (ví dụ, 1520).

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm DateSerial để trả về ngày cho đã xác định năm, tháng và ngày.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×