Hàm DDERequest

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng hàm DDERequest lên một kênh exchange (DDE) dữ liệu động mở để yêu cầu một mục thông tin từ một ứng dụng máy chủ DDE.

Ví dụ, nếu bạn có một kênh DDE mở giữa Microsoft Office Access 2007 và Microsoft Office Excel 2007, bạn có thể dùng hàm DDERequest để chuyển văn bản từ một trang tính Excel sang cơ sở dữ liệu Access.

Cú pháp

DDERequest ( channum mục )

Cú pháp hàm DDERequest có các đối số:

Ar gument

Mô tả

channum

Một số kênh, số nguyên DDEInitiate hàm trả về.

mục

Một biểu thức chuỗi là tên của một mục dữ liệu nhận ra ứng dụng được xác định bởi DDEInitiate hàm. Kiểm tra tài liệu của ứng dụng cho một danh sách các mục có thể xảy ra.


Chú thích

Đối số channum xác định số kênh hội thoại DDE mong muốn, và đối số mục giúp xác định dữ liệu nào sẽ được truy xuất từ ứng dụng máy chủ. Giá trị của đối số mục tùy thuộc vào ứng dụng và chủ đề đã xác định khi kênh được biểu thị bởi đối số channum được mở. Ví dụ, đối số mục có thể là một phạm vi ô trong trang tính Excel.

Hàm DDERequest trả về một biến thể dưới dạng một chuỗi có chứa thông tin được yêu cầu nếu yêu cầu đã thành công.

Dữ liệu được yêu cầu trong định dạng chữ và số văn bản. Đồ họa hoặc văn bản trong bất kỳ định dạng nào khác không thể chuyển.

Nếu đối số channum không phải là số nguyên tương ứng với một kênh mở hoặc nếu không thể chuyển dữ liệu yêu cầu, một lỗi thời gian chạy xảy ra.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×