Hàm DDB

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một hai cách xác định khấu hao của một tài sản cho một khoảng thời gian cụ thể bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần kép hoặc phương pháp khác mà bạn xác định.

Cú pháp

DDB ( chi phí, thu hồi, sống, dấu chấm [yếu tố] )

Cú pháp hàm DDB có các đối số:

Tham đối

Mô tả

chi phí

Bắt buộc. Hai cách xác định các chi phí ban đầu của tài nguyên.

thu hồi

Bắt buộc. Hai cách xác định giá trị của tài sản ở cuối của nó thọ hữu ích.

vòng đời

Bắt buộc. Hai cách xác định độ dài của hữu ích vòng đời của tài nguyên vào.

dấu chấm

Bắt buộc. Kép chỉ định kỳ cho tài nguyên nào khấu hao được tính toán.

yếu tố

Tùy chọn. Biến thể xác định suất mà số dư giảm. Nếu bỏ qua, 2 (phương pháp giảm dần kép) được giả.


Chú thích

Phương pháp số dư giảm dần kép tính khấu hao ở một tốc độ nhanh. Khấu hao là cao nhất trong giai đoạn đầu tiên và giảm trong nhiều giai đoạn.

Các đối số vòng đờithời gian phải được được thể hiện trong cùng một đơn vị. Ví dụ, nếu sự sống động được cung cấp trong tháng, thời gian cũng phải được cung cấp trong tháng. Tất cả các đối số phải là số dương.

Hàm DDB sử dụng công thức sau đây để tính toán khấu hao cho một kỳ hạn đã cho:

Khấu hao / kỳ = ((chi phíthu hồi) * yếu tố) / life

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm DDB để trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn đã xác định được cung cấp chi phí ban đầu (InitCost), giá trị thu hồi ở cuối của tài nguyên hữu ích sống (SalvageVal), tổng vòng đời của tài sản trong năm (LifeTime), và khoảng thời gian trong năm mà khấu hao tính toán (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×