Hàm Count

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính toán số bản ghi trả về bởi một truy vấn.

Cú pháp

Count ( expr )

Chỗ dành sẵn expr đại diện cho một biểu thức chuỗi xác định trường có chứa dữ liệu mà bạn muốn đếm hoặc biểu thức thực hiện một phép tính bằng cách dùng dữ liệu trong trường. Toán hạng trong expr có thể bao gồm tên của một trường bảng hoặc hàm (mà có thể là nội tại hoặc người dùng xác định nhưng không khác SQL tổng hợp các hàm). Bạn có thể gây bất kỳ loại dữ liệu, bao gồm văn bản.

Chú thích

Mẹo: Trong Access 2010, bộ dựng biểu thức có IntelliSense, để bạn có thể thấy những gì đối số biểu thức của bạn yêu cầu.

Bạn có thể sử dụng Count đếm số bản ghi trong một truy vấn bên dưới. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Count đếm số lượng đơn hàng vận chuyển giao cho quốc gia cụ thể.

Mặc dù expr có thể thực hiện một phép tính trên một trường, số đếm chỉ cần tallies số bản ghi. Nó không quan trọng những giá trị nào được lưu trữ trong các bản ghi.

Hàm Count không đếm các bản ghi có Null trường, trừ khi expr là ký tự dấu sao (*) đại diện. Nếu bạn dùng dấu sao, đếm tính tổng số bản ghi, bao gồm những người có chứa trường giá trị Null . Count (*) là đáng kể nhanh hơn Count ([Tên cột]). Không đặt dấu sao trong dấu ngoặc (' '). Ví dụ sau đây tính số bản ghi trong bảng đơn hàng:

SELECT Count(*) AS TotalOrders FROM Orders;

Nếu expr xác định nhiều trường, hàm Count đếm bản ghi chỉ nếu ít nhất một trong các trường không phải là Null. Nếu tất cả các trường đã xác định là Null, bản ghi không được đếm. Phân tách tên trường với dấu và (&). Ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể giới hạn đếm vào bản ghi trong đó hoặc ngày vận chuyển hoặc cước phí không phải là Null:

SELECT Count('ShippedDate & Freight') AS [Not Null] FROM Orders;

Bạn có thể dùng số trong một biểu thức truy vấn. Bạn cũng có thể dùng biểu thức này trong các SQL thuộc tính của một QueryDef đối tượng hoặc khi tạo một đối tượng tập bản ghi dựa trên một truy vấn SQL.


Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×