Hàm CallByName

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thực hiện một phương thức của một đối tượng, hoặc thiết lập hoặc trả về một thuộc tính của một đối tượng.

Cú pháp

CallByName ( đối tượng , procname, calltype [, args()])

Cú pháp hàm CallByName có các đối số:

Tham đối

Mô tả

đối tượng

Bắt buộc. Biến thể (Đối tượng). Tên đối tượng mà hàm này sẽ được thực hiện.

procname

Bắt buộc. Biến thể (Chuỗi). Biểu thức chuỗi có chứa tên của thuộc tính hoặc các phương pháp của đối tượng.

calltype

Bắt buộc. Hằng số. Một hằng số kiểu vbCallType biểu thị loại quy trình được gọi là.

args ()

Tùy chọn. Biến thể (Mảng).


Chú thích

Hàm CallByName được dùng để nhận được hoặc đặt thuộc tính, hoặc để gọi ra một phương thức tại thời gian chạy sử dụng tên chuỗi.

Trong ví dụ sau, dòng đầu tiên sử dụng CallByName để đặt con trỏ chuột thuộc tính của một hộp văn bản, dòng thứ hai được giá trị của thuộc tính con trỏ chuột và dòng thứ ba invokes phương pháp di chuyển để di chuyển hộp văn bản:

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm CallByName để gọi ra phương pháp di chuyển một nút lệnh.

Ví dụ cũng sử dụng biểu mẫu (Form1) với một nút (Command1), và nhãn (Label1). Khi biểu mẫu được tải, chú thích thuộc tính của nhãn được đặt thành tên phương pháp để gọi ra, trong trường hợp này, "Di chuyển". Khi bạn bấm vào nút, hàm CallByName invokes phương pháp để thay đổi vị trí của nút.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×