Hàm CVErr

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể của loại con lỗi có chứa một số lỗi được xác định bởi người dùng.

Cú pháp

CVErr ( errornumber )

Yêu cầu errornumbertham đối là bất kỳ số hợp lệ lỗi.

Chú ý

Dùng hàm CVErr để tạo người dùng xác định lỗi trong thủ tục tạo người dùng. Ví dụ, nếu bạn tạo một hàm chấp nhận một vài đối số và thường trả về một chuỗi, bạn có thể có của bạn hàm đánh giá các đối số đầu vào để đảm bảo chúng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nếu họ không, có thể chức năng của bạn sẽ không trả về những gì bạn mong đợi. Trong sự kiện này, CVErr cho phép bạn trả về một số lỗi sẽ cho bạn hành động thực hiện.

Lưu ý rằng các chuyển đổi ngầm lỗi không được phép. Ví dụ, bạn trực tiếp không thể gán giá trị trả về của CVErr cho một biến số mà không phải là một biến thể. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện một chuyển đổi rõ ràng (dùng CInt, CDbl, v.v.) của giá trị trả về CVErr và gán mà cho một biến thích hợp kiểu dữ liệu.

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm CVErr để trả về một biến thểVarTypevbError (10). Hàm do người dùng xác định CalculateDouble trả về lỗi nếu đối số chuyển qua nó không phải là một số. Bạn có thể sử dụng CVErr để trả về lỗi do người dùng xác định từ người dùng xác định quy trình hoặc trì hoãn việc xử lý các lỗi thời gian chạy. Sử dụng hàm IsError để kiểm tra xem giá trị đại diện cho một lỗi.

' Call CalculateDouble with an error-producing argument.
Sub Test()
Debug.Print CalculateDouble("345.45robert")
End Sub
' Define CalculateDouble Function procedure.
Function CalculateDouble(Number)
If IsNumeric(Number) Then
CalculateDouble = Number * 2 ' Return result.
Else
CalculateDouble = CVErr(2001) ' Return a user-defined error
End If ' number.
End Function

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×