Giới thiệu về quản lý các nhóm SharePoint và người dùng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một trách nhiệm cơ bản liên quan đến trang web bảo mật quản lý những người có thể truy nhập tài nguyên trên trang web của bạn. Microsoft Office SharePoint Server 2007 cho phép bạn, là người sở hữu trang, để kiểm soát những người dùng hoặc nhóm người dùng có thể truy nhập các site SharePoint. Điều này một cách hiệu quả chuyển nhiệm vụ của việc quản lý người dùng từ người quản trị máy chủ để người sở hữu trang.

Office SharePoint Server 2007 sử dụng các nhóm bảo mật Windows và tài khoản người dùng và cơ chế xác thực Windows để quản lý và đăng nhập người dùng vào một trang web. Là người sở hữu trang, bạn có thể thêm nhóm bảo mật Windows và tài khoản người dùng trực tiếp vào site của bạn hoặc thêm họ vào nhóm SharePoint để quản lý tài khoản người dùng ở cấp trang hay trang con mức cao nhất. Ngược lại, bạn có thể bỏ nhóm bảo mật Windows và tài khoản người dùng từ trang web của bạn và các nhóm SharePoint.

Bên trong tổ chức, điều này thường có nghĩa là chủ sở hữu trang chọn Nhóm bảo mật Windows và tài khoản người dùng, thông thường từ tổ chức Windows tên miền và thêm chúng vào một nhóm SharePoint hoặc trực tiếp đến trang. Ví dụ, các nhóm SharePoint có thể bao gồm nhóm miền Windows (chẳng hạn như tên miền name\Department_A, nơi domain name là tên miền Windows) hoặc người dùng cá nhân với tài khoản người dùng trên máy chủ nội bộ hoặc trong một tên miền Windows (chẳng hạn như tên miền name\user).

Lưu ý: Người quản trị SharePoint trước tiên phải nhập tài khoản người dùng và nhóm bảo mật Windows vào máy chủ SharePoint bằng cách dùng Trung tâm quản trị SharePoint. Tài khoản người dùng và nhóm bảo mật Windows sẽ chỉ có sẵn dùng trong SharePoint nếu nhập đã được thực hiện. Để biết thông tin về cách nhập người dùng vào máy chủ SharePoint, hãy xem nhập hồ sơ người dùng.

Nhóm SharePoint mặc định

Nhóm SharePoint sau đây được cung cấp theo mặc định với cài đặt Office SharePoint Server 2007. Bạn có thể tùy chỉnh các nhóm bằng cách thêm và loại bỏ các mức cấp phép. Bạn cũng có thể tạo nhóm SharePoint mới với các mức cấp phép bạn muốn. Để biết thông tin về cấp độ quyền, hãy xem quản lý mức cấp phép.

Nhóm SharePoint

Mặc định permiss ion mức

Người sở hữu tên trang

Toàn quyền Kiểm soát

Người thiết kế

Thiết kế

Trang tên thành viên

Đóng góp

Tên khách truy nhập

Đọc

Người đọc Hạn chế

Đọc có Hạn chế

Người phê duyệt

Phê duyệt

Người quản lý Cấu trúc phân cấp

Quản lý Cấu trúc phân cấp

Người xem

Chỉ Xem

Người đọc Tài nguyên Kiểu

Truy nhập có Giới hạn

Lưu ý: Trang web của bạn có thể nhóm SharePoint mặc định khác, tùy thuộc vào mẫu được dùng để tạo các trang web và các tính năng được bật.

Tùy chỉnh các nhóm SharePoint

Để đáp ứng nhu cầu của tổ chức của bạn, nhiều tùy chọn sẵn dùng để tùy chỉnh các nhóm SharePoint. Ví dụ, bạn có thể:

  • Tạo một nhóm SharePoint mới hoặc tùy chỉnh hiện có để đưa vào chỉ có mức cấp phép bạn muốn (ngoại trừ các mức cấp phép truy nhập hạn chế). Lưu ý rằng bạn cũng có thể tạo các mức cấp phép tùy chỉnh mà bạn có thể rồi gán cho nhóm SharePoint của bạn.

    Nếu tổ chức của bạn có những người phải tất cả có cùng các quyền trên một hoặc nhiều đối tượng thể bảo mật, bạn nên cân nhắc việc tạo một nhóm SharePoint cho chúng. Ví dụ, bạn có thể tạo một nhóm SharePoint cho đầu mối được gọi là đầu mối SharePoint và cho phân tích được gọi là người phân tích SharePoint, vân vân.

    Bất kỳ ai gán quyền một mức có quyền tạo nhóm có thể tạo nhóm SharePoint mới. Người quản trị tuyển tập trang và người sở hữu trang có quyền này, theo mặc định.

  • Xóa một nhóm SharePoint không cần thiết.

  • Thêm nhóm bảo mật Windows và tài khoản người dùng vào nhóm SharePoint của bạn.

  • Loại bỏ nhóm bảo mật Windows và tài khoản người dùng khỏi nhóm SharePoint của bạn.

Mặc dù bạn có thể, ví dụ, gán mức cấp phép thiết kế cho trang tên nhóm thành viên SharePoint, thật thực tế hơn để tạo một nhóm tùy chỉnh SharePoint mới và gán mức cấp phép bạn cần cho nhóm mới đó. Cách này, bạn sẽ không có tên nhóm SharePoint ngụ ý một mức cấp phép khác nhau hơn họ thực sự có.

Gán người dùng và nhóm

Mục đích của trang web của bạn là dành cho một nhóm lô-gic của người dùng để chia sẻ tài liệu và thông tin, bạn thường thêm nhóm bảo mật của Windows chứa tài khoản người dùng vào nhóm SharePoint thích hợp trên trang web của bạn. Ví dụ, bạn có thể thêm nhóm bảo mật Windows mà bạn muốn cho phép đóng góp cho site của bạn vào nhóm Members SharePoint tên Site. Cách này họ có thể thêm tài liệu và cập nhật danh sách. Bạn cũng có thể thêm các nhóm bảo mật Windows vào Site tên khách truy cập SharePoint nhóm sao cho họ có thể đọc tài liệu và xem danh sách, nhưng không đóng góp cho site. Bạn cũng có thể muốn trợ giúp quản lý trang web, vì vậy bạn có thể gán tài khoản người dùng riêng lẻ Windows vào nhóm người sở hữu SharePoint tên Site.

Ngoài việc thêm nhóm bảo mật Windows và tài khoản người dùng vào nhóm SharePoint, bạn cũng có thể thêm chúng trực tiếp vào site của bạn. Người dùng mà bạn thêm trực tiếp vào site của bạn có thể được từng cấp quyền cho một đối tượng thể bảo mật trên site của bạn. Mặc dù điều này có thể phù hợp với một số ít người dùng, từng giao người dùng cho đối tượng thể bảo mật và riêng lẻ gán mức cấp phép cho mỗi người dùng có thể nhanh chóng trở nên khó khăn và tốn để quản lý. Do đó, chúng tôi khuyên bạn dùng nhóm SharePoint khi làm việc với một số lượng lớn các đối tượng thể bảo mật.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×