Giới thiệu về kiểm tra mẫu biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để giúp đảm bảo rằng các biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn dễ dàng sử dụng và và họ thu thập kiểu dữ liệu, chính xác, bạn nên kiểm tra mẫu biểu mẫu của bạn trước khi phát hành chúng cho người dùng để điền.

Trong bài viết này

Tổng quan

Kiểm tra các tính năng tuyển tập dữ liệu

Kiểm tra trải nghiệm người dùng

Tổng quan

Tùy thuộc vào số lượng người dùng sẽ điền biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, và tùy thuộc vào kiểu dữ liệu mà bạn có ý định thu thập, kiểm tra một mẫu biểu mẫu có thể đơn giản như việc xem trước mẫu biểu mẫu dự kiến cho một nhóm nhỏ hoặc lớn nhất làm plann ing một quy trình chính thức bao gồm một môi trường kiểm tra để kiểm tra các chức năng của công ty toàn mẫu biểu mẫu. Xem mẫu biểu mẫu của bạn dành cho người dùng 10 hoặc 10.000 người dùng, kiểm tra của mẫu biểu mẫu vẫn là một phần quan trọng của quy trình thiết kế.

Kiểm tra một mẫu biểu mẫu trước khi bạn phát hành cho phép bạn thực hiện các thao tác sau:

  • Giúp đảm bảo rằng biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn sẽ thu thập kiểu dữ liệu, chính xác theo xác nhận các điều khiển trong mẫu biểu mẫu được cấu hình đúng cách.

  • Xác nhận rằng tất cả các tính năng mà bạn thực hiện trong mẫu biểu mẫu của bạn hoạt động đúng cách.

  • Đảm bảo rằng người dùng của bạn có thể tạo và nộp biểu mẫu mới hoặc sửa đổi biểu mẫu hiện có, dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn.

  • Xác thực rằng bất kỳ mã được quản lý trong mẫu biểu mẫu của bạn hoạt động như được thiết kế.

  • Xác nhận rằng biểu mẫu được cấu hình thiết đặt bảo mật khác sẽ hoạt động như mong muốn.

Kiểm tra một mẫu biểu mẫu thường bắt đầu bằng cách xác định một kế hoạch kiểm tra. Nếu mẫu biểu mẫu của bạn dành cho một đối tượng nhỏ, kiểm tra gói của bạn có thể đơn giản như việc viết ghi chú cho chính bạn. Nếu mẫu biểu mẫu của bạn sẽ được sử dụng một số lớn của mọi người, kế hoạch kiểm tra của bạn có thể tài liệu chính thức mô tả kiểm tra mà bạn đã lên kế hoạch, kết quả mong đợi, và các tiêu chí mà sẽ được dùng để quyết định khi mẫu biểu mẫu đã sẵn sàng để phát hành.

Nó là một ý kiến hay tạo kế hoạch kiểm tra của bạn trong suốt giai đoạn lập kế hoạch, trước khi bạn bắt đầu thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn. Nếu theo kế hoạch thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn thay đổi trong quá trình thiết kế giai đoạn, bạn nên thay đổi của bạn lập kế hoạch kiểm tra cho phù hợp. Khi bạn viết kế hoạch kiểm tra của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn bao gồm các kiểm tra vị trí chính xác giá trị được nhập và kiểm tra có một giá trị không chính xác được nhập, để đảm bảo rằng chỉ chính xác giá trị được lưu hoặc gửi. Giai đoạn lập kế hoạch, khi bạn quyết định để bao gồm trường, điều khiển hoặc tính năng trong mẫu biểu mẫu của bạn, bạn nên được suy nghĩ về hoặc viết xuống ý định để kiểm tra trường, điều khiển hoặc tính năng đó. Ví dụ, nếu bạn dự định thêm điều khiển của mẫu biểu mẫu sẽ chấp nhận chỉ Dương số từ 1 đến 31, kế hoạch kiểm tra của bạn có thể bao gồm kiểm tra nơi bạn nhập một giá trị chính xác, một giá trị cao hơn hoặc thấp hơn các giá trị được phép , và một phép kiểm tra nơi bạn nhập các ký tự thay vì số.

Trong một số trường hợp, bạn có thể chọn để kiểm tra các tính năng và chức năng trong khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn. Ví dụ, bạn có thể chọn để kiểm tra kiểm soát dữ liệu cho một điều khiển ngay lập tức sau khi thực hiện, bằng cách dùng cửa sổ xem trước. Điều này có thể giảm thời gian thử nghiệm thực tế cần sau khi bạn hoàn thành thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn.

Khi bạn được hoàn tất việc thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn, bạn có thể bắt đầu kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra của bạn. Lưu ý bất kỳ vấn đề mà bạn tìm thấy trong khi kiểm tra mẫu biểu mẫu. Tuy nhiên, trước khi bạn giải quyết sự cố, bạn nên trước tiên xác định vấn đề là giá trị khắc phục tại thời điểm này. Tùy thuộc vào lịch biểu của bạn cho triển khai mẫu biểu mẫu, bạn có thể khắc phục sự cố liên quan đến dữ liệu, chẳng hạn như công thức cho kết quả không chính xác, trước khi bạn khắc phục bất kỳ sự cố trực quan, chẳng hạn như màu của mẫu biểu mẫu hoặc vị trí của điều khiển. Sau khi bạn giải quyết sự cố, bạn sẽ chạy các kiểm tra cùng một lần nữa để bảo đảm rằng vấn đề có sự được cố định và lỗi mới đã được giới thiệu không.

Trong quá trình kiểm tra này, bạn có thể quyết định rằng tính năng mới hoặc thay đổi đối với thiết kế ban đầu của mẫu biểu mẫu cần thiết. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi, hãy cân nhắc chi phí thực hiện và kiểm tra các tính năng mới. Bạn cũng nên xem xét khả năng rằng tính năng mới có thể ảnh hưởng đến ổn định các tính năng hiện có. Bất cứ khi nào bạn thêm một tính năng mới vào một mẫu biểu mẫu, bạn cần cập nhật của bạn lập kế hoạch kiểm tra để bao gồm kiểm tra các tính năng mới. Cân nhắc việc thực hiện những tính năng mới sau nếu chi phí thực hiện sẽ trì hoãn theo lịch trình triển khai mẫu biểu mẫu.

Quy trình kiểm tra có thể kết hợp của kiểm tra các chức năng và diện mạo của biểu mẫu, và kiểm tra quy trình tạo và gửi một biểu mẫu mới hoặc sửa đổi biểu mẫu hiện có, dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn. Kiểm tra các chức năng của biểu mẫu bao gồm vẫn đảm bảo rằng dữ liệu đã thu thập trong biểu mẫu là chính xác. Kiểm tra dữ liệu có thể bao gồm kiểm tra các tính năng của Microsoft Office InfoPath thực hiện trong mẫu biểu mẫu của bạn, chẳng hạn như có điều kiện định dạng, kiểm soát dữ liệu, và mã, cũng như vẫn đảm bảo rằng mẫu biểu mẫu thu thập dữ liệu chính xác. Bạn cũng nên kiểm tra quy trình tạo biểu mẫu mới, gửi biểu mẫu mới, và sửa đổi biểu mẫu hiện có. Bằng cách chạy thử cả dữ liệu và quy trình, bạn đảm bảo rằng biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn có thể thu thập và lưu dữ liệu chính xác.

Đầu trang

Kiểm tra các tính năng tuyển tập dữ liệu

InfoPath cung cấp nhiều tính năng, chẳng hạn như kiểm soát dữ liệu định dạng, có điều kiện, công thức, quy tắc và mã, để giúp đảm bảo rằng người dùng nhập dữ liệu đúng vào biểu mẫu của bạn. Bạn có thể kiểm tra các tính năng này để đảm bảo chúng được cấu hình đúng bằng cách xem trước mẫu biểu mẫu của bạn. Khi bạn xem trước mẫu biểu mẫu, InfoPath sẽ mở ra một cửa sổ xem trước mới với biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn mà bạn có thể dùng để kiểm tra các tính năng này.

Nếu bạn thấy mình sử dụng cùng một tập hợp dữ liệu để kiểm tra của mẫu biểu mẫu nhiều lần, bạn có thể lưu biểu mẫu với dữ liệu mẫu và sau đó cấu hình mẫu biểu mẫu để sử dụng biểu mẫu này với dữ liệu mẫu bất cứ khi nào bạn xem trước mẫu biểu mẫu của bạn. Điều này ngăn không cho bạn không phải nhập cùng một tập hợp dữ liệu mỗi lần bạn xem trước mẫu biểu mẫu của bạn. Bạn có thể sử dụng dữ liệu mẫu để kiểm tra các điều khiển và trường trên mẫu biểu mẫu của bạn được cấu hình để chấp nhận dữ liệu chính xác, hoặc bạn có thể lưu biểu mẫu với dữ liệu mẫu không chính xác để kiểm tra mẫu biểu mẫu phản thích hợp khi nhập dữ liệu không chính xác.

Đầu trang

Kiểm tra trải nghiệm người dùng

Để kiểm tra quy trình mà người dùng của bạn sẽ gặp khi họ điền và nộp biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn, bạn cần để phát hành mẫu biểu mẫu của bạn để kiểm tra một môi trường. Hoặc kiểm tra môi trường của bạn là tương tự như môi trường sản xuất nơi người dùng của bạn sẽ truy nhập và điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn. Ví dụ, nếu môi trường sản xuất của bạn là một mạng Microsoft Windows quản lý bởi một vài máy chủ chạy Microsoft Windows Server 2003 với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, kiểm tra môi trường của bạn phải một mạng Windows riêng biệt được quản lý bởi một tách riêng các máy chủ. Bạn không nên thực hiện kiểm tra của bạn trong môi trường sản xuất, vì thử nghiệm của bạn có thể ảnh hưởng đến người dùng trong môi trường sản xuất của bạn hoặc dữ liệu được lưu trữ trên những máy chủ.

Trong môi trường chạy thử của bạn, bạn có thể kiểm tra quy trình tạo và gửi một biểu mẫu mới, sửa đổi biểu mẫu hiện có với dữ liệu, và kiểm tra dữ liệu được gửi đến các nguồn dữ liệu bên ngoài chính xác. Bạn cũng có thể sử dụng môi trường kiểm tra để kiểm tra kế hoạch ngẫu nhiên, chẳng hạn như phải làm gì nếu máy chủ đi ngoại tuyến khi người dùng có được tạo ra nhưng chưa gửi biểu mẫu.

Mẹo: Một cách bổ sung để kiểm tra quy trình truy nhập, điền, và gửi biểu mẫu là mời một số người dùng thông thường sử dụng mẫu biểu mẫu của bạn trước khi bạn làm nó sẵn dùng cho tất cả người dùng của bạn. Điều này cho phép bạn xác nhận rằng biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn dễ dàng để điền người dùng thực tế của bạn, và rằng người dùng có thể tạo và gửi các biểu mẫu mới hoặc sửa đổi biểu mẫu hiện có. Trong khoảng này, bạn có thể thu thập phản hồi có giá trị trên như thế nào người dùng của bạn sẽ thực sự sử dụng mẫu biểu mẫu của bạn, và sau đó bạn có thể thay đổi của mẫu biểu mẫu cho phù hợp, dựa trên phản hồi đó. Ví dụ, một số người dùng có thể gặp các vấn đề khi sử dụng điều khiển cụ thể và bạn có thể không có dự đoán hành vi này trong quá trình thiết kế mẫu biểu mẫu. Mà không cần chạy kiểm tra với người dùng tiềm năng, bạn có thể khám phá hành vi này chỉ sau khi bạn triển khai mẫu biểu mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×