Giới thiệu về cuộc họp Workspace

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một không gian làm việc cuộc họp là một trang Web để tập trung tất cả các thông tin và tài liệu cho một hoặc nhiều cuộc họp.

Về cuộc họp Workspace

Các phần của một trang không gian làm việc cuộc họp

Người dự, người dùng và các site nhóm trong site không gian cuộc họp

Về cuộc họp Workspace

Site không gian làm việc cuộc họp là một trang Web là một kho lưu giữ cho tất cả các thông tin và tài liệu cần thiết cho một hoặc nhiều cuộc họp. Bạn có thể thiết lập một site không gian làm việc cuộc họp khi bạn tạo thư mời cuộc họp trong Microsoft Office Outlook. Chủ đề, tên người dự, ngày, thời gian và vị trí từ yêu cầu cuộc họp được thêm vào site không gian cuộc họp tự động bởi Outlook. Nếu bạn thay đổi thông tin này sau, Outlook sẽ tự động cập nhật các trang không gian làm việc cuộc họp với thông tin mới.

Ghi chú: Nếu bạn cập nhật thông tin trong site không gian họp thay vào đó, bạn cần cập nhật thông tin đó trong yêu cầu cuộc họp trong Outlook theo cách thủ công.

Nếu bạn thiết lập một site không gian làm việc cuộc họp bằng cách dùng Outlook với tài khoản Microsoft Exchange, nối kết đến trang tự động được thêm vào phần nội dung của yêu cầu họp của bạn. Mời có thể bấm vào nối kết xem và làm việc với chương trình họp, các tài liệu và thông tin liên quan đến cuộc họp khác trong trang web không gian làm việc cuộc họp. Trong cuộc họp, bạn có thể xem site không gian cuộc họp và Cập Nhật với thông tin chẳng hạn như tên của người dự, các quyết định đã được thực hiện các mục hành động hoặc nhiệm vụ được phân công cho người dự, và phát hành trình biên bản cuộc họp. Các tính năng giúp bạn tạo bản ghi đầy đủ của cuộc họp để tham khảo trong tương lai.

Bạn có thể tạo một trang không gian làm việc cuộc họp từ nhiều vị trí nếu dịch vụ Microsoft SharePoint và trang SharePoint mẹ sẵn dùng. Site không gian họp mới được tạo như một site con của trang SharePoint mẹ. Một số ví dụ về vị trí để tạo một trang không gian làm việc cuộc họp là lịch tương thích với dịch vụ SharePoint và chương trình lập lịch biểu, chẳng hạn như Outlook, và một site SharePoint Services trên mạng nội bộ. Bạn cũng có thể tạo một trang không gian làm việc cuộc họp bằng cách sử dụng site không gian làm việc cuộc họp hiện có, nhưng trong trường hợp này, trang mới không là một site con của site không gian làm việc cuộc họp hiện có.

Cả Outlook và dịch vụ SharePoint có thể giúp bạn thiết lập một site không gian làm việc cuộc họp cho nhiều hơn một cuộc họp, chẳng hạn như cho cuộc họp lặp lại hoặc cho nhiều cuộc họp có liên quan được nối kết đến cùng một trang không gian làm việc cuộc họp. Bạn cũng có thể gán một đại diện để thiết lập trang web không gian làm việc cuộc họp cho bạn.

Ghi chú: Nếu bạn sử dụng một chương trình email khác với Outlook, hãy xem tài liệu để biết thêm thông tin, hoặc liên hệ với người quản trị hệ thống của bạn.

Bạn có thể mời bất kỳ ai có một địa chỉ email hợp lệ trong cùng một tin cậy tên miền đó là chính bạn vào không gian làm việc cuộc họp site được tạo trong tên miền được tin cậy. Cuộc họp trang không gian đang tạo trên site bên ngoài có thể truy nhập bằng bất kỳ ai có một địa chỉ email hợp lệ.

Nếu bạn sử dụng một chương trình nhắn tin tức thời tương thích với SharePoint, chẳng hạn như Microsoft Skype, hoặc Microsoft Lync, bạn có thể sử dụng chương trình đó từ danh sách người dự trong site không gian cuộc họp để liên lạc với người dự khác. Bạn có thể yêu cầu người dự ai đang trực tuyến, để truy nhập site không gian làm việc cuộc họp sao cho bạn có thể làm việc cùng nhau.

Đầu trang

Các phần của một trang không gian làm việc cuộc họp

Site không gian làm việc cuộc họp được thực hiện một hoặc nhiều trang có chứa những thông tin được gọi là phần Web. Ví dụ về phần Web cuộc họp chi tiết và danh sách thông tin được phổ biến để lập kế hoạch, điều khiển, hoặc theo dõi trên một cuộc họp. Các tiêu đề thông thường cho danh sách bao gồm các mục tiêu, chương trình họp, người dự, quyết định và nhiệm vụ. Ngoài danh sách, bạn có thể thêm một thư viện tài liệu và thư viện ảnh mà người được mời có thể lưu trữ tài liệu liên quan đến cuộc họp. Danh sách và thư viện Hiển thị theo mặc định trên trang chủ tùy thuộc vào mẫu mà bạn chọn khi bạn tạo trang web không gian làm việc cuộc họp.

Nếu trang không gian làm việc cuộc họp không chứa tất cả thông tin bạn cần, bạn có thể tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Trợ giúp cho trang không gian làm việc cuộc họp sẵn dùng trên site và trong trợ giúp SharePoint.

Đầu trang

Người dự, người dùng và các site nhóm trong site không gian cuộc họp

Mặc dù Outlook Cập nhật danh sách người dự trong một trang không gian làm việc cuộc họp, nó không tự động gán quyền cho người dự để truy nhập vào site không gian làm việc cuộc họp. Việc quyền cấp tự động hay không phụ thuộc vào loại trang không gian làm việc cuộc họp của bạn.

Nếu bạn tạo một trang không gian làm việc cuộc họp mới và gửi yêu cầu họp với nối kết đến trang, người dự tự động được gán cho trang nhóm người đóng góp và sẽ được thêm vào site dưới dạng người dùng có quyền đọc và viết vào site không gian làm việc cuộc họp. Người tổ chức cuộc họp, bạn sẽ được gán cho người quản trị site nhóm. Nếu có vấn đề với cấp quyền cho người dự tự động, bạn sẽ nhận được thông báo với hướng dẫn về nơi trong trang web không gian làm việc cuộc họp bạn có thể thêm người dự là người dùng.

Nếu bạn nối kết đến một trang không gian làm việc cuộc họp hiện có sau khi bạn gửi yêu cầu họp, tất cả người dự sẽ có quyền truy nhập vào site sẽ tự động nếu một trong các thao tác sau đây là đúng:

  • Site không gian họp Ban đầu được tạo ra bằng quyền duy nhất khác với trang Web mẹ.

  • Site không gian họp thừa kế các thiết đặt quyền từ site SharePoint mẹ và những người dự có quyền truy nhập vào trang web mẹ.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trợ giúp trong site không gian cuộc họp.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×