Giới thiệu về bảng

Giới thiệu về bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng là cần thiết đối tượng trong cơ sở dữ liệu, vì chúng giữ tất cả các thông tin hoặc dữ liệu. Ví dụ, cơ sở dữ liệu dành cho doanh nghiệp có thể có một bảng liên hệ lưu trữ tên của nhà cung cấp, địa chỉ email và số điện thoại của họ. Bài viết này cung cấp tổng quan về bảng trong Access. Trước khi bạn tạo bảng, hãy cân nhắc việc yêu cầu của bạn và xác định tất cả các bảng mà bạn có thể cần. Để giới thiệu về việc hoạch định và thiết kế cơ sở dữ liệu, hãy xem điều cơ bản thiết kế cơ sở dữ liệu.

Trong bài viết này

Tổng quan

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu trên máy tính

Bảng trong ứng dụng web Access

Lưu bảng

Tổng quan

Cơ sở dữ liệu quan hệ như truy nhập thường có một vài liên quan đến bảng. Trong một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt, mỗi bảng lưu trữ dữ liệu về một chủ đề cụ thể, chẳng hạn như nhân viên hay của sản phẩm. Một bảng có bản ghi (hàng) và trường (cột). Trường có kiểu khác nhau của dữ liệu, chẳng hạn như văn bản, số, ngày tháng và siêu kết nối.

Bảng Customers trong Access cho thấy bố trí của các bản ghi và trường

 1. Bản ghi: chứa dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như thông tin về một nhân viên cụ thể hoặc một sản phẩm.

 2. Một trường: chứa dữ liệu về một khía cạnh bảng chủ đề, chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email.

 3. Một giá trị trường: từng bản ghi có giá trị trường. Ví dụ, Contoso, Ltd hoặc someone@example.com.

Các thuộc tính của bảng và trường

Đặc tính và hành vi bảng và trường được xác định và do các thuộc tính điều khiển. Thuộc tính của một bảng được đặt trong trang thuộc tính của bảng, ví dụ, bạn có thể đặt thuộc tính Dạng xem mặc định của một bảng để xác định cách hiển thị bảng theo mặc định. Thuộc tính của trường xác định một khía cạnh của hành vi của trường. Bạn cũng có thể đặt thuộc tính trường trong dạng xem thiết kế bằng cách sử dụng ngăn Thuộc tính trường . Mỗi trường có kiểu dữ liệu xác định dạng thông tin được lưu trữ trong trường. Ví dụ, nhiều dòng văn bản hoặc tiền tệ là kiểu dữ liệu.

Mối quan hệ của bảng

Mặc dù mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu lưu dữ liệu về một đối tượng cụ thể, các bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ như Access sẽ lưu dữ liệu về các đối tượng liên quan. Ví dụ, một cơ sở dữ liệu có thể chứa:

 • Một bảng khách hàng liệt kê khách hàng của công ty và địa chỉ của họ.

 • Một bảng sản phẩm liệt kê các sản phẩm bạn bán, bao gồm giá cả và ảnh của từng sản phẩm.

 • Một bảng đơn đặt hàng theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng.

Để kết nối dữ liệu được lưu ở các bảng khác nhau, bạn có thể tạo mối quan hệ. Một mối quan hệ là một nối kết lô-gic giữa hai bảng có một trường chung.

Khóa

Trường là một phần của quan hệ của bảng được gọi là các khóa. Một khóa thường có một trường, nhưng có thể có nhiều hơn một trường. Có hai loại khóa:

 • Khóa chính: một bảng có thể chỉ có một khóa chính. Một khóa chính bao gồm một hoặc nhiều trường nhận dạng duy nhất mỗi bản ghi mà bạn lưu trữ trong bảng. Access tự động cung cấp một số định danh duy nhất, được gọi là một số ID dùng làm khóa chính. Để biết thêm thông tin hãy xem Thêm hoặc thay đổi khóa chính của một bảng.

 • Khóa ngoại: một bảng có thể có một hoặc nhiều phím ngoại. Khóa ngoại chứa giá trị tương ứng với các giá trị trong khóa chính của một bảng khác. Ví dụ, bạn có thể có một bảng đơn hàng mà mỗi đơn hàng có một số ID khách hàng tương ứng với một bản ghi trong một bảng khách hàng. Trường ID khách hàng là một khóa ngoại của bảng đơn hàng.

Sự tương ứng của các giá trị giữa các trường khóa tạo thành cơ sở cho một mối quan hệ bảng. Bạn sử dụng mối quan hệ bảng để kết hợp dữ liệu từ các bảng liên quan. Ví dụ, giả định rằng bạn có một bảng Khách hàng và một bảng Đơn đặt hàng. Trong bảng Khách hàng của bạn, mỗi bản ghi được nhận dạng bởi một trường khóa chính là các ID.

Để liên kết mỗi đơn đặt hàng với một khách hàng, bạn thêm một trường khóa ngoại vào bảng Đơn đặt hàng tương ứng với trường ID trong bảng Khách hàng, rồi tạo một mối quan hệ giữa hai khóa. Khi bạn thêm một bản ghi vào bảng Đơn đặt hàng, bạn sử dụng giá trị cho ID khách hàng có ở bảng Khách hàng. Bất kỳ khi nào bạn muốn xem bất kỳ đơn đặt hàng của một khách hàng, bạn sử dụng mối quan hệ để nhận dạng loại dữ liệu có trong bảng Khách hàng tương ứng với các bản ghi trong bảng Đơn đặt hàng.

Mối quan hệ với bảng Access được hiển thị trong cửa sổ Quan hệ
 1. Khóa chính được xác định bằng biểu tượng chìa khóa bên cạnh tên trường.

 2. Khóa ngoại — ghi chú vắng mặt của biểu tượng chìa khóa.

Lợi ích của việc sử dụng các mối quan hệ

Việc giữ cho dữ liệu riêng biệt trong các bảng liên quan tạo ra những lợi ích sau:

 • Nhất quán    Do mỗi mục của dữ liệu chỉ được ghi một lần trong một bảng, vì vậy sẽ ít xảy ra khả năng tối nghĩa hoặc không nhất quán. Ví dụ, bạn lưu một tên khách hàng chỉ một lần vào một bảng về khách hàng, hơn là lưu nó riêng biệt (và có khả năng không nhất quán) trong một bảng chứa dữ liệu đơn đặt hàng.

 • Hiệu quả    Việc ghi dữ liệu chỉ ở một vị trí giúp bạn sử dụng dung lượng đĩa ít hơn. Ngoài ra, các bảng nhỏ hơn thường cung cấp dữ liệu nhanh hơn các bảng lớn. Cuối cùng, nếu bạn không sử dụng các bảng riêng biệt cho các đối tượng riêng biệt, bạn sẽ đưa các giá trị null (không có dữ liệu ) và sự dư thừa vào trong các bảng của bạn, cả hai điều đó có thể làm tốn dung lượng và làm giảm hiệu suất.

 • Dễ hiểu    Thiết kế của một cơ sở dữ liệu dễ hiểu hơn nếu các đối tượng được phân tách đúng vào trong các bảng.

Đầu trang

Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Hãy tạo một bảng mới nếu bạn có nguồn dữ liệu mới và không thuộc về bất kỳ bảng nào hiện có của bạn. Có vài tùy chọn để thêm một bảng vào cơ sở dữ liệu Access của bạn như tạo một cơ sở dữ liệu mới, chèn một bảng vào cơ sở dữ liệu hiện có, hoặc nhập hoặc nối kết tới một bảng từ một nguồn dữ liệu khác  — như sổ làm việc Excel workbook, tài liệu Microsoft Word, một tệp văn bản, một dịch vụ Web, hoặc một cơ sở dữ liệu khác. Khi bạn tạo một cơ sở dữ liệu trống mới, một bảng trống mới cũng được tự động chèn cho bạn. Bạn có thể nhập dữ liệu trong bảng để bắt đầu xác định các trường của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách thêm một trường vào cơ sở dữ liệu trên máy tính, hãy xem bài viết Thêm một trường vào bảng.

Tạo một bảng mới trong một cơ sở dữ liệu bàn làm việc mới

 1. Dưới Tệp, bấm Mới > Cơ sở dữ liệu bàn làm việc trống.

 2. Trong hộp Tên Tệp, gõ tên tệp cho cơ sở dữ liệu mới.

 3. Để lưu cơ sở dữ liệu ở một vị trí khác, bấm vào biểu tượng thư mục.

 4. Bấm Tạo.

Cơ cở dữ liệu mới mở, với một bảng mới có tên là Bang_1, đặt lại tên bảng theo loại dữ liệu lưu trong đó.

Tạo một bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện có

 1. Bấm tệp >mởvà bấm cơ sở dữ liệu nếu nó được liệt kê dưới mục gần đây. Nếu không, hãy chọn một trong các tùy chọn duyệt để định vị cơ sở dữ liệu.

 2. Dưới Tạo, bấm Bảng.

Một bảng mới được thêm và mở trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Đầu trang

Dữ liệu bên ngoài

Bạn có thể nối kết với rất nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài như các cơ sở dữ liệu khác, các tệp văn bản và các sổ làm việc Excel. Khi bạn nối kết tới dữ liệu bên ngoài, Access có thể sử dụng nối kết dưới dạng một bảng. Tùy thuộc vào nguồn dữ liệu bên ngoài và cách bạn tạo nối kết, bạn có thể sửa dữ liệu trong bảng được nối kết và tạo mối quan hệ liên quan tới bảng được nối kết. Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi thiết kế của dữ liệu bên ngoài bằng cách sử dụng nối kết.

Nhập hoặc nối kết để tạo bảng

Bạn có thể tạo bảng bằng cách nhập hoặc nối kết tới dữ liệu được lưu ở bất kỳ đâu. Bạn có thể nhập hoặc nối kết tới dữ liệu trong một trang tính Excel, một danh sách Dịch vụ Windows SharePoint, một tệp XML, một cơ sở dữ liệu Access khác, một thư mục Microsoft Outlook và nhiều hơn nữa.

Khi bạn nhập dữ liệu, bạn tạo một bản sao dữ liệu trong một bảng mới trên cơ sở dữ liệu hiện tại. Các thay đổi sau đó đối với dữ liệu nguồn sẽ không ảnh hưởng tới các dữ liệu được nhập và những thay đổi đối với dữ liệu đã nhập cũng không ảnh hưởng tới dữ liệu nguồn. Sau khi bạn kết nối với một nguồn dữ liệu và nhập dữ liệu của nguồn đó, bạn có thể sử dụng dữ liệu đã nhập mà không phải kết nối với nguồn. Bạn có thể thay đổi thiết kế của một bảng đã nhập.

Khi bạn kêt nối tới dữ liệu, bạn có thể tạo một bảng được nối kết trong cơ sở dữ liệu hiện tại đại diện một nối kết trực tiếp tới thông tin hiện có được lưu ở bất kỳ đâu. Khi bạn thay đổi dữ liệu trong một bảng được nối kết, bạn sẽ thay đổi nó trong nguồn. Bất kỳ khi nào dữ liệu thay đổi trong nguồn, những thay đổi đó cũng được hiển thị trong bảng được nối kế. Bạn phải có thể kết nối với nguồn dữ liệu bất kỳ khi nào bạn sử dụng bảng được nối kết. Bạn không thể thay đổi thiết kế của bảng được nối kết.

Ghi chú: Bạn không thể sửa dữ liệu trong trang tính Excel bằng cách sử dụng một bảng được nối kết. Giải pháp thay thế là nhập dữ liệu nguồn vào cơ sở dữ liệu Access, rồi nối kết tới cơ sở dữ liệu từ Excel. Để có thêm thông tin về cách nối kết tới Access từ Excel, vui lòng tìm kiếm Trợ giúp của Excel

Tạo một bảng mới bằng cách nhập hoặc nối kết với dữ liệu bên ngoài

 1. Trong tab Dữ liệu Bên ngoài, trong nhóm Nhập & Nối kết, bấm vào một trong các nguồn dữ liệu sẵn có.

 2. Theo các hướng dẫn trong hộp thoại xuất hiện ở từng bước.

  Access tạo bảng mới và hiển thị trong Ngăn Dẫn hướng.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhập hoặc nối kết đến danh sách SharePoint, để biết thêm thông tin, hãy xem nhập từ hoặc nối kết dữ liệu vào danh sách SharePoint.

Đầu trang

Sử dụng trang SharePoint để tạo bảng

Bạn có thể tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu của mình nhập từ hoặc nối kết tới một danh sách SharePoint. Bạn cũng có thể tạo một danh sách SharePoint mới bằng cách sử dụng một mẫu được xác định trước.

 1. Bên dưới tạo, bấm Danh sách SharePoint và thực hiện một trong những thao tác sau:

 2. Tạo một danh sách SharePoint dựa trên mẫu

  1. Bấm Liên hệ, Tác vụ, Vấn đề, hoặc Sự kiện.

  2. Trong các Tạo danh sách mới hộp thoại, hãy nhập URL cho trang SharePoint nơi bạn muốn dùng để tạo danh sách.

  3. Nhập tên cho danh sách mới và mô tả của danh sách vào các hộp Chỉ định tên cho danh sách mớiMô tả.

  4. Để mở bảng được liên kết sau khi tạo, hãy chọn hộp kiểm Mở danh sách khi hoàn tất (được chọn theo mặc định).

 3. Tạo danh sách tùy chỉnh mới

  1. Bấm tùy chỉnh. Trong hộp thoại Tạo danh sách mới , hãy nhập URL cho trang SharePoint nơi bạn muốn dùng để tạo danh sách.

  2. Nhập một tên cho danh sách mới và mô tả của nó trong hộp Xác định tên cho danh sách mới và hộp Mô tả.

  3. Để mở bảng đã nối kết sau khi đã tạo xong, hãy chọn các mở danh sách khi hoàn thành hộp kiểm (được chọn theo mặc định).

 4. Nhập dữ liệu từ danh sách hiện có

  1. Bấm Danh sách SharePoint Hiện có.

  2. Trong hộp thoại Lấy Dữ liệu Bên ngoài, hãy nhập URL cho trang SharePoint chứa dữ liệu mà bạn muốn nhập.

  3. Bấm Nhập dữ liệu nguồn vào trong một bảng mới trong cơ sở dữ liệu hiện tại, rồi bấm Tiếp.

  4. Chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi danh sách SharePoint mà bạn muốn nhập.

 5. Nối kết đến danh sách hiện có

  1. Bấm Danh sách SharePoint Hiện có.

  2. Trong hộp thoại Lấy Dữ liệu Bên ngoài - Trang SharePoint, hãy nhập URL cho trang SharePoint có chứa danh sách mà bạn muốn nối kết.

  3. Bấm Nối kết nguồn dữ liệu bằng cách tạo bảng đã nối kết, rồi bấm Tiếp.

  4. Chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi danh sách SharePoint mà bạn muốn nối kết.

Đầu trang

Sử dụng một dịch vụ web để tạo bảng

Bạn có thể tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu của bạn kết nối tới dữ liệu tại một trang web cung cấp giao diện dịch vụ web.

Ghi chú: Bảng dịch vụ web chỉ đọc.

 1. Trong tab Dữ liệu Bên ngoài, trong nhóm Nhập & Nối kết, bấm Xem thêm rồi bấm Dịch vụ Dữ liệu.

 2. Nếu kết nối bạn muốn sử dụng đã được cài đặt, hãy bỏ qua bước 5. Nếu không, hãy tiếp tục với bước tiếp theo.

 3. Bấm Cải đặt kết nối mới.

 4. Chọn tệp kết nối bạn muốn sử dụng, rồi bấm OK.

 5. Trong hộp thoại Tạo Nối kết đến Dữ liệu Dịch vụ Web, mở rộng kết nối bạn muốn sử dụng.

 6. Chọn bảng bạn muốn nối kết tới. Access hiển thị các trường ở cạnh bên phải của hộp thoại.

 7. Tùy chọn, hãy gõ một tên cho bảng được nối kết trong hộp Xác định tên nối kết. Access sẽ sử dụng tên này cho bảng được nối kết trong Ngăn Dẫn hướng.

 8. Bấm OK. Access tạo bảng được nối kết.

Đầu trang

Đặt các thuộc tính bảng trong cơ sở dữ liệu bàn làm việc

Bạn có thể đặt các thuộc tính áp dụng cho toàn bộ bảng hoặc toàn bộ bản ghi.

 1. Chọn bảng có các thuộc tính bạn muốn đặt.

 2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Xem, bấm Dạng xem rồi bấm Dạng xem Thiết kế.

 3. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Hiện/Ẩn, hãy bấm Trang Thuộc tính.

  Hiện/Ẩn nhóm trên tab Thiết kế trong Access .

 4. Trên trang tính thuộc tính, bấm tab Chung.

 5. Hãy bấm vào hộp ở bên trái thuộc tính mà bạn muốn đặt rồi nhập thiết đặt cho thuộc tính đó. Để xem danh sách các thuộc tính bảng, hãy bấm Thuộc tính Bảng Sẵn dùng.

 6. Nhấn CTRL+S để lưu những thay đổi của bạn.

  Sử dụng thuộc tính bảng

  Để

  Hiển thị Dạng Xem trên Trang SharePoint

  Đặc biệt các dạng xem tùy thuộc vào bảng có thể được hiển thị trên một trang SharePoint.

  Ghi chú: Hiệu ứng của thiết đặt này tùy thuộc vào thiết đặt thuộc tính cơ sở dữ liệu trong Hiển thị Tất cả Dạng Xem trên Trang SharePoint.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xem thêm.

  Mở rộng bảng dữ liệu con

  Mở rộng toàn bộ bảng dữ liệu con khi bạn mở bảng.

  Chiều cao của Bảng dữ liệu con

  Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn muốn bung rộng cửa sổ bảng dữ liệu con để hiển thị tất cả các hàng, hãy đặt thuộc tính này là 0".

  • Nếu bạn muốn điều khiển chiều cao của bảng dữ liệu con, hãy nhập chiều cao mong muốn bằng in-xơ.

  Định hướng

  Đặt hướng dạng xem, tùy theo ngôn ngữ của bạn đọc từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

  Mô tả

  Cung cấp phần mô tả về bảng. Mô tả này sẽ xuất hiện trong chú giải công cụ đối với bảng.

  Dạng xem Mặc định

  Đặt Biểu dữ liệu, PivotTable, hoặc PivotChart làm dạng xem mặc định khi bạn mở bảng.

  Quy tắc Hợp lệ

  Nhập một biểu thức đúng với bất kỳ khi nào thêm hoặc thay đổi bản ghi.

  Văn bản Xác thực

  Nhập một thông tin được hiển thị khi bản ghi vi phạm biểu thước trong thuộc tính Quy tắc Hợp lệ.

  Bộ lọc

  Định nghĩa các tiêu chí để hiển thị chỉ các hàng khớp trong dạng xem Biểu dữ liệu.

  Xếp thứ tự theo

  Chọn một hoặc nhiều trường để định rõ thứ tự sắp xếp mặc định của hàng trong dạng xem Biểu dữ liệu.

  Tên của Bảng dữ liệu con

  Định rõ xem bảng dữ liệu con có xuất hiện trong dạng xem Biểu dữ liệu hay không, và nếu có, bảng nào hoặc truy vấn nào phải cung cấp hàng trong bảng dữ liệu con.

  Nối kết các Trường Con

  Liệt kê các trường trong bảng hoặc truy vấn được sử dụng cho bảng dữ liệu con khớp với thuộc tính Nối kết các Trường Chính đã được định rõ trong bảng.

  Nối kết các Trường Chính

  Liệt kê các trường trong bảng khớp với thuộc tính Nối kết các Trường Con đã được định rõ trong bảng.

  Bộ lọc Khi Tải

  Tự động áp dụng các tiêu chí bộ lọc trong trường thuộc tính Bộ lọc (khi thiết đặt là Có) khi bảng được mở trong dạng xem Biểu dữ liệu.

  Xếp thứ tự Theo Khi Tải

  Tự động áp dụng các tiêu chí bộ lọc trong trường thuộc tính Xếp thứ tự Theo (khi đặt là Có) khi bảng được mở trong dạng xem Biểu dữ liệu.

  Mẹo: Để cung cấp thêm khoảng trống để nhập hoặc sửa một thiết đặt trong hộp thuộc tính, nhấn SHIFT + F2 để hiển thị hộp thu phóng . Nếu bạn thiết đặt thuộc tính Quy tắc hợp lệ để biểu và muốn trợ giúp trong xây dựng nó, hãy bấm Nút Trình Tạo bên cạnh hộp thuộc tính quy tắc hợp lệ để hiển thị bộ dựng biểu thức.

Đầu trang

Thêm một trường vào bảng trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Bạn lưu mỗi phần của dữ liệu bạn muốn theo dõi vào một trường. Ví dụ, trong bảng các liên hệ, bạn tạo các trường cho Họ, Tên, Số điện thoại và Địa chỉ. Trong bảng sản phẩm, bạn tạo các trường cho Tên sản phẩm, ID Sản phẩm và Giá.

Trước khi bạn tạo các trường, cố gắng tách riêng dữ liệu thành các phần hữu ích nhỏ nhất. Việc kết hợp dữ liệu sau này dễ dàng hơn là tách riêng dữ liệu ra. Ví dụ, thay vì trường Họ và Tên, hãy cân nhắc việc tạo ra các trường riêng biệt cho Họ và Tên. Sau đó, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm hoặc sắp xếp theo Tên, Họ hoặc cả hai. Nếu bạn định báo cáo, sắp xếp, tìm kiếm hoặc tính toán một mục dữ liệu, hãy đặt mục đó riêng trong một trường. Để có thêm thông tin về cách thiết kế một cơ sở dữ liệu và tạo các trường, vui lòng xem nối kết trong phần Xem thêm.

Sau khi bạn tạo một trường, bạn cũng có thể đặt thuộc tính trường để điều khiển sự xuất hiện và hành vi của nó.

Bạn có thể tạo một trường mới trong Access bằng cách nhập dữ liệu trong một cột mới trong dạng xem Biểu dữ liệu. Khi bạn tạo một trường bằng cách nhập dữ liệu trong dạng xem Biểu dữ liệu, Access tự động gán một loại dữ liệu vào trường, tùy thuộc vào giá trị bạn nhập. Nếu không có loại dữ liệu nào khác được ngụ ý theo nhập liệu của bạn, Access sẽ thiết đặt loại dữ liệu thành Văn bản nhưng bạn có thể thay đổi loại dữ liệu

Thêm một trường bằng cách nhập dữ liệu

Khi bạn tạo một bảng mới hoặc mở bảng hiện tại trong dạng xem Biểu dữ liệu, bạn có thể thêm một trường vào bảng bằng cách nhập dữ liệu vào cột Thêm Trường Mới của biểu dữ liệu.

Biểu dữ liệu trong Access với cột Thêm Trường Mới

1. Nhập dữ liệu vào cột Thêm Trường Mới trống.

Để thêm một trường mới:

 1. Tạo hoặc mở một bảng trong dạng xem Biểu dữ liệu.

 2. Trong cột Thêm Trường Mới, hãy nhập tên của trường bạn muốn tạo. Sử dụng tên mô tả để dễ dàng nhận dạng trường hơn.

 3. Nhập dữ liệu vào trong trường mới.

Đầu trang

Đặt các thuộc tính của trường

Sau khi bạn tạo một trường, bạn có thể đặt thuộc tính trường để điều khiển sự xuất hiện và hành vi của nó.

Ví dụ, khi thiết đặt các thuộc tính trường, bạn có thể:

 • Điều khiển sự xuất hiện của dữ liệu trong trường

 • Giúp ngăn ngừa các mục nhập dữ liệu không đúng trong một trường

 • Định rõ các giá trị mặc định cho một trường

 • Tăng tốc tìm kiếm và sắp xếp trong một trường

Bạn có thể đặt vài thuộc tính trường sẵn có khi bạn làm việc trong dạng xem Biểu dữ liệu. Tuy nhiên, để truy nhập và đặt danh sách đầy đủ các thuộc tính trường, bạn phải sử dụng dạng xem Thiết kế.

Đặt thuộc tính trường trong dạng xem Biểu dữ liệu

Bạn có thể đặt lại tên một trường; thay đổi loại dữ liệu, thay đổi thuộc tính Định dạng và thay đổi vài thuộc tính khác của trường khi bạn làm việc trong dạng xem Biểu dữ liệu.

 • Để mở một bảng trong dạng xem biểu dữ liệu:    Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng và trên menu lối tắt, bấm dạng xem biểu dữ liệu.

 • Để đổi tên một trường:    Khi bạn thêm một trường bằng cách nhập dữ liệu trong dạng xem biểu dữ liệu, Access sẽ tự động gán một tên cho trường. Truy nhập gán tên Field1 đến đầu tiên mới trường, Field2 lên trường mới thứ hai, v.v.. Theo mặc định, tên của trường được dùng làm nhãn của nó bất kỳ lúc nào vào trường được hiển thị, chẳng hạn như đầu đề cột trên biểu dữ liệu. Đổi tên trường để họ có tên thêm mô tả giúp làm chúng dễ dàng hơn để sử dụng khi bạn xem hoặc sửa bản ghi.

 • Bấm chuột phải vào tiêu đề của trường mà bạn muốn đổi tên (ví dụ: Truong1).

 • Trên menu lối tắt, bấm Đổi tên Cột.

 • Nhập tên mới trong tiêu đề trường.

Tên trường có thể lên tới 64 ký tự (chữ hoặc số), gồm cả khoảng trống.

Thay đổi loại dữ liệu của trường

Khi bạn tạo một trường bằng cách nhập dữ liệu trong dạng xem Biểu dữ liệu, Access kiểm tra dữ liệu để xác định loại dữ liệu phù hợp cho trường. Ví dụ, nếu bạn nhập 1/1/2006, Access nhận dạng rằng dữ liệu là ngày và đặt loại dữ liệu cho trường Ngày/Giờ. Nếu Access không thể xác định rõ loại dữ loại, loại dữ liệu sẽ được đặt mặc định là Văn bản.

Loại dữ liệu của trường xác định các thuộc tính khác của trường bạn có thể đặt. Ví dụ, bạn có thể chỉ đặt thuộc tính Chỉ Chắp thêm cho một trường có loại dữ liệu Siêu kết nối hoặc loại dữ liệu Memo.

Có những trường hợp bạn muốn thay đổi theo cách thủ công một loại dữ liệu trường. Ví dụ, giả định rằng bạn có số phòng giống như các ngày tháng, ví dụ như 10/2001. Nếu bạn nhập 10/2001 vào một trường mới trong dạng xem Biểu dữ liệu, tính năng tự động phát hiện loại dữ liệu sẽ chọn loại dữ liệu Ngày/Giờ cho trường đó. Do số phòng là các nhãn, không phải là ngày, chúng phải sử dụng loại dữ liệu Văn bản. Sử dụng thủ tục sau để thay đổi loại dữ liệu của trường.

 1. Bấm tab Biểu dữ liệu..

 2. Trong danh sách Loại Dữ liệu, trong nhóm Loại Dữ liệu & Định dạng, hãy chọn loại dữ liệu bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Access của nhóm Kiểu và Định dạng Dữ liệu

Thay đổi định dạng trường

Ngoài việc xác định loại dữ liệu của trường mới, Access cũng có thể đặt thuộc tính Định dạng cho trường, tùy thuộc vào dữ liệu bạn nhập. Ví dụ, nếu bạn nhập 10:50 sa, Access đặt loại dữ liệu là Ngày/Giờ và thuộc tính Định dạng là Thời gian Trung bình. Để thay đổi theo cách thủ công thuộc tính Định dạng của trường, hãy thực hiện thao tác sau:

 1. Trong Ruy-băng, bấm tab Biểu dữ liệu.

 2. Trong danh sách Định dạng, trong nhóm Loại Dữ liệu & Định dạng, hãy nhập định dạng bạn muốn.

  Ghi chú: Danh sách Định dạng có thể không sẵn dùng đối với một vài trường (ví dụ Văn bản), tùy thuộc vào loại dữ liệu của trường.

Đặt các thuộc tính khác

 1. Trong dạng xem Biểu dữ liệu, bấm trường bạn muốn đặt thuộc tính.

 2. Trong tab Biểu dữ liệu, trong nhóm Loại Dữ liệu & Định dạng, chọn các thuộc tính bạn muốn.

  Ảnh Ribbon Access của nhóm Kiểu và Định dạng Dữ liệu

Đầu trang

Đặt thuộc tính trường

Bạn có thể đặt một thuộc tính trường bằng cách mở bảng trong dạng xem Thiết kế.

 • Để mở một bảng trong dạng xem thiết kế   : trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng, và trên menu lối tắt, bấm Dạng xem thiết kế.

 • Để thay đổi loại dữ liệu của trường   : định vị tên trường mà bạn muốn đặt kiểu dữ liệu, bấm vào trường Kiểu dữ liệu , sau đó chọn một kiểu dữ liệu từ danh sách.

 • Để đặt các thuộc tính   : trong lưới thiết kế bảng, hãy chọn trường mà bạn muốn đặt thuộc tính. Trong các ngăn Thuộc tính trường , nhập các thiết đặt mà bạn muốn cho mỗi thuộc tính. Nhấn Ctrl + s để lưu thay đổi của bạn.

  Ghi chú: Các thuộc tính bạn có thể đặt tùy thuộc vào loại dữ liệu trường.

Đầu trang

Bảng trong ứng dụng web Access

Máy khách Access cung cấp người thiết kế để tạo và sửa đổi bảng sẽ được lưu trữ trên máy chủ SQL. Thông tin yêu cầu truy nhập để tạo và duy trì một bảng và các thuộc tính chẳng hạn như thông tin tra cứu và định dạng được lưu trữ trong hệ thống bảng (Access.ColumnProperties) trong cơ sở dữ liệu của người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo ứng dụng Access.

Đầu trang

Lưu bảng

Sau khi bạn tạo hoặc sửa đổi một bảng, trong cơ sở dữ liệu trên máy tính bạn nên lưu thiết kế của nó. Khi bạn lưu bảng lần đầu tiên, đặt một cái tên mô tả dữ liệu mà nó chứa. Bạn có thể sử dụng tối đa 64 ký tự chữ và số, bao gồm khoảng trắng. Ví dụ, bạn có thể đặt tên cho bảng khách hàng, hàng tồn kho phần hoặc sản phẩm.

Access cung cấp cho bạn nhiều khả năng linh hoạt khi nó hiện để đặt tên cho bảng của bạn trong ứng dụng web; Tuy nhiên, không có một số giới hạn cần chú ý. Tên bảng có thể là tối đa 64 ký tự dài, có thể bao gồm bất kỳ tổ hợp chữ cái, số, khoảng trống và các ký tự đặc biệt ngoại trừ dấu chấm (.), dấu chấm than (!), dấu ngoặc vuông ([]), dẫn khoảng trắng, đứng trước dấu bằng (=), hoặc các ký tự không in được chẳng hạn như một vận chuyển trở lại. Tên cũng không thể chứa bất kỳ ký tự sau:' / \:; * ? "' < > | # < TAB > {} % ~ &.

Mẹo: Bạn nên quyết định một quy ước đặt tên cho các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của mình, rồi sử dụng chúng nhất quán.

 1. Bấm lưu trên thanh công cụ truy nhập nhanh hoặc nhấn CTRL + S.

 2. Nếu bạn đang lưu bảng lần đầu, hãy nhập tên cho bảng, rồi bấm vào OK.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×