GETPIVOTDATA (Hàm GETPIVOTDATA)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm GETPIVOTDATA trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về dữ liệu lưu trữ trong PivotTable. Bạn có thể dùng hàm GETPIVOTDATA để truy xuất dữ liệu tóm tắt từ PivotTable, với điều kiện là dữ liệu tóm tắt đó có thể nhìn thấy trong báo cáo.

Lưu ý: Bạn có thể điền nhanh công thức GETPIVOTDATA bằng cách nhập = (dấu bằng) vào ô mà bạn muốn trả giá trị về đó, rồi bấm vào ô trong PivotTable có chứa dữ liệu mà bạn muốn trả về.

Cú pháp

GETPIVOTDATA(data_field, pivot_table, [field1, item1, field2, item2], ...)

Cú pháp hàm GETPIVOTDATA có các đối số dưới đây:

 • Data_field    Bắt buộc. Tên, đặt trong ngoặc kép, của trường dữ liệu có chứa dữ liệu mà bạn muốn truy xuất.

 • Pivot_table    Bắt buộc. Tham chiếu tới bất kỳ ô, phạm vi ô hoặc phạm vi ô đã đặt tên trong PivotTable. Thông tin này dùng để xác định PivotTable nào có chứa dữ liệu mà bạn muốn truy xuất.

 • Field1, Item1, Field2, Item2    Tùy chọn. 1 tới 126 tên trường và tên mục mô tả dữ liệu mà bạn muốn truy xuất. Các cặp có thể theo bất kỳ trật tự nào. Tên trường và tên mục không phải là ngày và số được đặt trong dấu ngoặc kép. Đối với OLAP PivotTable, các mục có thể chứa tên nguồn của kích thước và cả tên nguồn của mục. Một cặp trường và mục cho một OLAP PivotTable có thể giống như thế này:

  "[Sản phẩm]","[Sản phẩm].[Tất cả Sản phẩm].[Thực phẩm].[Đồ Nướng]"

Chú thích

 • Các mục hoặc trường đã tính toán và các phép tính tùy chỉnh được bao gồm trong tính toán GETPIVOTDATA.

 • Nếu pivot_table là một phạm vi bao gồm hai hoặc nhiều PivotTable, thì dữ liệu sẽ được truy xuất từ báo cáo mới được tạo gần nhất trong phạm vi đó.

 • Nếu các đối số trường và mục mô tả một ô đơn, thì giá trị của ô đó được trả về, bất chấp đó là một chuỗi, số, lỗi hay gì khác.

 • Nếu một mục có chứa ngày, thì giá trị đó phải được thể hiện bằng số sê-ri hoặc được nhập vào bằng hàm DATE sao cho giá trị đó sẽ được giữ lại nếu trang tính được mở trong bản địa hệ thống khác. Ví dụ, một mục tham chiếu tới ngày 5, tháng 3 năm1999 có thể được nhập vào là 36224 hoặc DATE(1999,3,5). Thời gian có thể được nhập dưới dạng giá trị thập phân hoặc dùng hàm TIME.

 • Nếu pivot_table không phải là một phạm vi chứa PivotTable, thì hàm GETPIVOTDATA trả về #REF!.

 • Nếu các đối số không mô tả một trường có thể nhìn thấy, hoặc nếu chúng bao gồm bộ lọc báo cáo trong đó dữ liệu đã lọc không được hiển thị, thì hàm GETPIVOTDATA trả về giá trị lỗi #REF! .

Ví dụ

Vì mục đích thực hành, dữ liệu ví dụ dưới đây không chứa dữ liệu PivotTable thực, mà đây là hình chụp nhanh của dữ liệu. Các công thức và kết quả được thể hiện trong ví dụ.

Trang tính

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Kết quả

GETPIVOTDATA("Doanh số", $A$4)

Trả về tổng cộng của trường Doanh số, $49.325.

GETPIVOTDATA("Tổng cộng Doanh số", $A$4)

Cũng trả về tổng cộng của trường Doanh số, $49.325; tên trường có thể được nhập vào chính xác như nó hiển thị trên trang hoặc như tên gốc của nó (không có "Tổng cộng," "Số lượng," v.v.).

GETPIVOTDATA("Doanh số", $A$4, "Tháng", "Tháng 3")

Trả về tổng cộng của Tháng 3, $30.337.

GETPIVOTDATA("Doanh số", $A$4, "Tháng", "Tháng 3", "Sản phẩm", "Sản xuất", "Người bán", "Buchanan")

Trả về $10.201.

GETPIVOTDATA("Doanh số", $A$4, "Vùng", "Nam")

Trả về giá trị lỗi #REF! vì dữ liệu vùng Nam không hiển thị.

GETPIVOTDATA("Doanh số", $A$4, "Sản phẩm", "Đồ uống", "Người bán", "Davolio")

Trả về giá trị lỗi #REF! vì không có giá trị tổng nào của doanh số đồ uống cho Davolio.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×