Gán Skype for Business và Microsoft Teams giấy phép

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này cung cấp cho bạn Mẹo về việc gán giấy phép cho người dùng của bạn cho các tính năng như hội thảo âm thanh, Hệ thống điện thoại và gọi gói. Bạn cũng sẽ script để gán giấy phép trong hàng loạt.

Quan trọng: Hãy xem Skype for Business và Microsoft nhóm cấp phép bổ trợ cho thông tin về những gì giấy phép bạn cần để mua và làm thế nào để mua chúng - tùy thuộc vào gói Office 365 của bạn - để người dùng nhận Hội thảo âm thanh, tính phí số miễn phí, và khả năng gọi số điện thoại bên ngoài doanh nghiệp của bạn.

Điện thoại hệ thống và gọi gói: Mẹo và script để gán giấy phép

Những điều bạn cần biết trước khi gán giấy phép hệ thống điện thoại và gọi lập kế hoạch

 • QUAN TRỌNG: Để xem tùy chọn Thoại trong dẫn hướng bên trái ở Trung tâm quản trị Skype for Business, trước tiên bạn phải mua ít nhất một giấy phép Enterprise E5, một giấy phép phần bổ trợ Hệ thống Điện thoại hoặc một giấy phép phần bổ trợ Hội thảo Âm thanh.

 • Bằng cách dùng tại cơ sở PSTN kết nối cho người dùng hỗn hợp? Nếu vậy, bạn chỉ cần gán giấy phép Hệ thống điện thoại . Bạn nên không gán một gói gọi.

 • Độ trễ sau khi gán giấy phép: do độ trễ giữa Office 365 và Skype for Business Online, có thể có thể mất tối đa 24 giờ cho người dùng được giao một gọi lập kế hoạch sau khi bạn gán giấy phép. Nếu sau 24 giờ, người dùng không được gán một gói gọi hãy gọi cho chúng tôi.

 • Thông báo lỗi: bạn sẽ nhận được thông báo lỗi nếu bạn chưa mua chính xác số lượng giấy phép. Nếu bạn cần mua thêm giấy phép gọi lập kế hoạch, chọn mua khác.

 • Bước tiếp theo: sau khi bạn gán giấy phép gọi lập kế hoạch cho người dùng của bạn, bạn sẽ cần nhận số điện thoại của bạn cho tổ chức của bạn, sau đó gán các số người trong tổ chức của bạn. Để được hướng dẫn từng bước, hãy xem thiết lập gọi gói.

Làm thế nào để gán giấy phép hệ thống điện thoại và gọi lập kế hoạch cho một người dùng

Các bước là giống như gán một giấy phép Office 365 . Hãy xem gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp giấy phép.

Làm thế nào để gán giấy phép hệ thống điện thoại và gọi lập kế hoạch hàng loạt

 1. Cài đặt Microsoft Online Services đăng nhập trợ giúp cho chuyên gia CNTT RTW. Không có mô-đun cài đặt? Hãy xem Microsoft Online Services đăng nhập bộ trợ giúp cho chuyên gia CNTT RTW để tải xuống.

 2. Cài đặt các mô-đun Windows Azure Active Directory. Không có mô-đun cài đặt? Hãy xem quản lý Azure AD bằng cách dùng Windows PowerShell để tải xuống hướng dẫn và lệnh ghép ngắn cú pháp.

 3. Sau khi bạn cài đặt mô-đun, hãy sử dụng dấu nhắc lệnh Windows PowerShell và cú pháp sau đây để gán giấy phép cho người dùng:

  Ví dụ này gán một giấy phép Enterprise E3 cùng với một Hệ thống điện thoại và giấy phép Trong nước gọi lập kế hoạch .

  Tên của những giấy phép hoặc tên sản phẩm trong kịch bản được liệt kê trong nghiêng văn bản (hãy xem hệ thống điện thoại và gọi lập kế hoạch sản phẩm tên hoặc SKU được dùng để viết mã lệnh, sau khi ví dụ).

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice.
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file.
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users.
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable.
  #Use MCOPSTN1 for PSTN Domestic Calling and MCOPSTN2 for Domestic and International Calling.
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOEV" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOPSTN1" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Hệ thống điện thoại và gọi gói sản phẩm tên hoặc SKU được dùng để viết mã lệnh

Tên sản phẩm

Tên phần SKU

Enterprise E5 (với hệ thống điện thoại)

ENTERPRISEPREMIUM

Enterprise E3

ENTERPRISEPACK

Enterprise E1

STANDARDPACK

Skype for Business Online Standalone Plan 2

MCOSTANDARD

Hệ thống Điện thoại

MCOEV

Gói Gọi điện Quốc tế

MCOPSTN2

Gói Gọi điện Trong nước

MCOPSTN1

Liên lạc ghi

MCOPSTNPP

Hội thảo âm thanh: Mẹo và script để gán giấy phép

Những điều bạn cần biết trước khi gán giấy phép hội thảo âm thanh

 • Nhà cung cấp hội thảo âm thanh của bên thứ ba: nếu ai đó đã được thiết lập để sử dụng một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba, khi bạn gán chúng giấy phép Hội thảo âm thanh , họ sẽ được thay đổi để sử dụng Microsoft làm hội thảo âm thanh nhà cung cấp. Bạn có thể thay đổi chúng trở về nhà cung cấp bên thứ ba.

 • Bước tiếp theo: sau khi bạn gán giấy phép Hội thảo âm thanh , bạn cần phải gán một nhà cung cấp hội thảo âm thanh. Thực hiện một trong các thao tác sau:

Làm thế nào để gán một giấy phép hội thảo âm thanh cho một người dùng

Các bước là giống như gán một giấy phép Office 365 . Hãy xem gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp giấy phép.

Làm thế nào để gán giấy phép hội thảo âm thanh trong hàng loạt

 1. Tải xuống và cài đặt Microsoft Online Services đăng nhập bộ trợ giúp cho chuyên gia CNTT RTW.

 2. Tải xuống và cài đặt các Windows Azure Active Directory Module. Hãy xem quản lý Azure AD bằng cách dùng Windows PowerShell để tải xuống hướng dẫn và lệnh ghép ngắn cú pháp.

  Sau khi bạn cài đặt mô-đun, hãy sử dụng dấu nhắc lệnh Windows PowerShell và cú pháp sau đây để gán giấy phép cho người dùng:

  Tên của những giấy phép hoặc tên sản phẩm trong kịch bản được liệt kê trong nghiêng văn bản. Hãy xem tên sản phẩm hội thảo âm thanh hoặc SKU được dùng để viết mã lệnh cho tất cả các tên sản phẩm.

  Ví dụ này gán một giấy phép Enterprise E3 cùng với một giấy phép hội thảo âm thanh.

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOMEETADV" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Tên sản phẩm hội thảo âm thanh hoặc SKU được dùng để viết mã lệnh

Tên sản phẩm

Tên phần SKU

Hội thảo Âm thanh

MCOMEETADV

Skype for Business Online Standalone Plan 2

MCOSTANDARD

Enterprise E1

STANDARDPACK

Enterprise E3

ENTERPRISEPACK

Enterprise E5 (mà không cần hội thảo âm thanh)

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF

Enterprise E5 (với hội thảo âm thanh)

ENTERPRISEPREMIUM

Tín dụng Liên lạc

Những điều bạn cần biết trước khi gán giấy phép liên lạc ghi

 • Khách hàng doanh nghiệp E5: ngay cả khi người dùng của bạn được gán giấy phép Enterprise E5, chúng tôi vẫn khuyên bạn gán chúng Liên lạc ghi giấy phép.

 • Bước tiếp theo: sau khi bạn gán các giấy phép, bạn sẽ cần nhận số điện thoại của bạn cho tổ chức của bạn, sau đó gán các số người trong tổ chức của bạn. Để được hướng dẫn từng bước, hãy xem thiết lập gọi gói.

Làm thế nào để gán giấy phép liên lạc ghi cho một người dùng

Các bước là giống như gán một giấy phép Office 365 . Hãy xem gán giấy phép cho người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp giấy phép.

Làm thế nào để gán giấy phép liên lạc ghi hàng loạt

Hãy xem script mẫu để gán giấy phép Hội thảo âm thanh . Cập Nhật với thông tin để gán giấy phép Liên lạc ghi .

Bài viết liên quan

Thiết lập hội thảo âm thanh cho Skype for Business và Microsoft Teams

Thiết lập gọi gói

Thêm tiền và quản lý thông tin liên lạc ghi

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×