Gán Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một nhà cung cấp hội thảo âm thanh cung cấp hội thảo cầu. Hội thảo cầu cung cấp số quay số điện thoại, ghim và hội thảo ID cho các cuộc họp được tạo ra. Bạn chỉ cần phải gán một nhà cung cấp hội thảo âm thanh cho những người đang chuyển lên lịch hoặc đầu mối Skype for Business hoặc Microsoft Teams cuộc họp.

Nếu bạn muốn có thể nhìn thấy Microsoft liệt kê là nhà cung cấp âm thanh, bạn phải gán giấy phép Hội thảo âm thanh cho người dùng.

Ghi chú: Nếu bạn gán một giấy phép Hội thảo âm thanh cho một người không có một nhà cung cấp hội thảo âm thanh bên thứ ba, Microsoft sẽ tự động được gán làm nhà cung cấp hội thảo âm thanh. Bạn có thể thay đổi thành một nhà cung cấp bên thứ ba hội thảo nếu cần thiết.

Gán Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

  Ghi chú: Khi nhà cung cấp được thay đổi từ nhà cung cấp khác cho Microsoft, thông tin hội thảo âm thanh cho người dùng (ID hội thảo, số điện thoại và số miễn phí) sẽ được thay thế. Bạn nên lưu thông tin này trước khi thay đổi nhà cung cấp.

 2. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, trong phần dẫn hướng bên trái, đi tới hội thảo âm thanh > người dùng, và sau đó chọn người dùng từ danh sách sẵn có người dùng.

 3. Trong ngăn Hành động, hãy bấm Sửa.

 4. Trên trang thuộc tính cho người dùng, dưới nhà cung cấp tên, hãy chọn Microsoft trong danh sách thả xuống.

  Ghi chú: Vì bạn đang dùng Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh và có các số điện thoại, bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống số điện thoại trả tiền mặc định để chọn một số âm thanh mặc định cho người dùng.

 5. Bấm Lưu.

Để tiết kiệm thời gian hoặc tự động hóa này, bạn có thể dùng script PowerShell sau đây để thiết lập Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh cho một số ít người dùng.

Ghi chú: Khi nhà cung cấp được thay đổi từ nhà cung cấp khác cho Microsoft, thông tin hội thảo âm thanh cho người dùng (ID hội thảo, số điện thoại và số miễn phí) sẽ được thay thế. Bạn nên lưu thông tin này trước khi thay đổi nhà cung cấp.

Bạn có thể lưu một hoặc nhiều kịch bản sau đây là một tệp script PowerShell và sau đó chạy nó.

Để thay đổi nhà cung cấp Microsoft cho một số ít người dùng, bạn có thể sử dụng Bật-CsOnlineDialInConferencingUser.

Ví dụ 1: Bạn có thể chạy script này bằng cách cung cấp một danh sách người dùng mà bạn muốn Cập Nhật.

Script.ps1 -UserList <List of users>
./Script.ps1 -UserList "user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com"

Ví dụ 2: Bạn có thể chạy script này bằng cách cung cấp một tệp .csv có chứa địa chỉ email (alias) của mỗi người dùng mà bạn muốn Cập Nhật.

Script.ps1 -CsvFile <Path of the csv file>
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”

Để tiết kiệm thời gian hoặc tự động hóa này, bạn có thể dùng script PowerShell sau đây để thiết lập Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh cho một số lớn của người dùng.

Ghi chú: Khi nhà cung cấp được thay đổi từ nhà cung cấp khác cho Microsoft, thông tin hội thảo âm thanh cho người dùng (ID hội thảo, số điện thoại và số miễn phí) sẽ được thay thế. Bạn nên lưu thông tin này trước khi thay đổi nhà cung cấp.

Bạn có thể lưu một hoặc nhiều kịch bản sau đây là một tệp script PowerShell và sau đó chạy nó.

Ví dụ 1: Trong ví dụ này, bạn có thể dùng script này để thay đổi nhà cung cấp hội thảo âm thanh từ Intercall (hoặc nhà cung cấp khác) để Microsoft cho một người dùng số lớn trong tổ chức của bạn.

Script.ps1 -ACPProviderName <Provider>
./Script.ps1 -ACPProviderName "Intercall"

Đây là các kịch bản:

<#
.SYNOPSIS
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.DESCRIPTION
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.EXAMPLE
./Script.ps1 -UserList “user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com”
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”
./Script.ps1 -ACPProviderName “"Intercall"”
#>
param (
[Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "CsvFile")]
 [string]$CsvFile,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "UserList")]
 [string]$UserList,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "ACPProviderName")]
[string]$ACPProviderName
)
if ($CsvFile)
{
if(!(Test-Path $CsvFile))
{
Write-Error "File does not exist."
Exit
 }
$users = Get-Content $CsvFile
}
if ($UserList)
{
$users = $UserList.Split(",")
}
if ($ACPProviderName)
{
$supportedACPProviders = Get-csAudioConferencingProvider
$providerNameMatch = $supportedACPProviders | ?{$_.Identity -eq $ACPProviderName}
if ($providerNameMatch -eq $null)
{
Write-Host "The provider name is not from a supported provider, please use any of the following values: "
$supportedACPProviders      | %{$_.Identity}
return
}
$allUsersInTenant = Get-csOnlineUser
$users =  $allUsersInTenant | ?{$_.AcpInfo -ne $null -and $_.ACPInfo.Name -eq $ACPProviderName}
}
Write-Host "Number of users to have their audio conferencing provider set to Microsoft: " $users.counts
foreach ($user in $users)
{
if ($CsvFile -or $UserList)
{
try
{
$adUser = Get-csOnlineUser -Identity $user
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while retrieving user: $user. "   $error[0].Exception.Message
Continue
}
}
else
{
$adUser = $user
}
if ($adUser -ne $null -and ($adUser.OnlineDialInConferencingPOlicy -ne $null))
{
if ($adUser.AcpInfo -eq $null -Or $adUser.AcpInfo.Name -ne "Microsoft")
{
try
{
$enableUser = Enable-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity $adUser.ObjectId -Tenant $adUser.TenantId -ReplaceProvider
Write-Host "The provider of $user has changed to Microsoft."
$enableUser
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while enabling user: $user. "  $error[0].Exception.Message
continue;
}
}
 else
{
Write-Warning "The provider of $user is already set to Microsoft."
}
}
else
            {
Write-Error "$user does not have valid Audio Conferencing license assigned."
}
}

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Windows PowerShell, hãy xem Sử dụng Windows PowerShell để thực hiện phổ biến Skype for Business Web App các tác vụ quản lý.

 • Người dùng có thể được phân công chỉ một nhà cung cấp hội thảo âm thanh.

 • Bạn có thể thay đổi nhà cung cấp hội thảo âm thanh từ Microsoft thành một nhà cung cấp bên thứ ba ở bất kỳ lúc nào. Để tìm hiểu thêm, hãy xem gán một bên thứ ba là nhà cung cấp hội thảo âm thanh.

 • Trong tổ chức của bạn, bạn có thể có một số người dùng Microsoft là nhà cung cấp hội thảo âm thanh của họ, và những người khác sử dụng một nhà cung cấp bên thứ ba. Nhưng đây là phức tạp hơn để thiết lập và quản lý.

Chủ đề Liên quan

Thiết lập hội thảo âm thanh cho Skype for Business và Microsoft Teams
thiết lập Skype for Business Online

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×