FISHER (Hàm FISHER)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về phép biến đổi Fisher tại x. Chuyển đổi này sẽ tạo một hàm được xấp xỉ thường được phân phối thay vì lệch. Sử dụng hàm này để thực hiện giả thuyết kiểm tra trên hệ số tương quan.

Cú pháp

FISHER (x)

X    là một giá trị số mà bạn muốn chuyển đổi.

Ghi chú

  • Nếu x không phải là số, thì hàm FISHER trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x ≤ -1 hoặc nếu x ≥ 1, hàm FISHER trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình biến đổi Fisher là:

    Phương trình

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=FISHER(0.75)

Chuyển đổi Fisher tại 0,75 (0,972955)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×