FDIST (Hàm FDIST)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về phân bố xác suất F. Bạn có thể dùng hàm này để xác định liệu hai tập dữ liệu có bậc đa dạng khác nhau. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra thi được cung cấp cho Nam và nữ nhập học trung học và xác định tính biến thiên trong các nữ là khác nhau từ tìm thấy trong đàn.

Cú pháp

FDIST (xdegrees_freedom1,degrees_freedom2)

X    là giá trị để đánh giá hàm.

Degrees_freedom1    là bậc tự do ở tử số.

Degrees_freedom2    là mẫu số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm FDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x là số âm, hàmFDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu degrees_freedom1 hoặc degrees_freedom2 không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu degrees_freedom1 < 1 hoặc degrees_freedom1 ≥ 10 ^ 10, HÀMFDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Nếu degrees_freedom2 < 1 hoặc degrees_freedom2 ≥ 10 ^ 10, HÀMFDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Hàm FDIST được tính toán như là FDIST = P (F < x), trong đó F là biến ngẫu nhiên có phân bố F.

Ví dụ

X

Degrees_freedom1

Degrees_freedom2

Công thức

Mô tả (Kết quả)

15.20675

6

4

=FDIST([X],[Degrees1],[Degrees2])

Phân bố xác suất F cho các đối số đã xác định (0,01)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×