Environ hàm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về chuỗi liên kết với một biến số môi trường hệ điều hành. Không sẵn dùng trên máy Macintosh

Cú pháp

Environ ( { envstring | số } )

Cú pháp hàm Environ có các đối số:

Tham đối

Mô tả

envstring

Tùy chọn. Chuỗi biểu thức có chứa tên của một biến số môi trường.

số

Tùy chọn. Biểu thức số tương ứng với thứ tự các số chuỗi môi trường trong bảng môi trường-chuỗi. Đối số số có thể là bất kỳ biểu thức số, nhưng được làm tròn đến số nguyên trước khi nó được đánh giá.


Chú thích

Nếu envstring không thể tìm thấy trong môi trường-chuỗi bảng, một chuỗi có độ dài bằng không ("") được trả về. Nếu không, Environ trả về văn bản được gán cho đã xác định envstring; tức là văn bản theo sau bằng đăng (=) trong chuỗi môi trường bảng cho biến môi trường đó.

Nếu bạn chỉ định số, Chuỗi chiếm vị trí số đó trong bảng môi trường-chuỗi được trả về. Trong trường hợp này, Environ trả về tất cả văn bản, bao gồm envstring. Nếu không có không có môi trường chuỗi trong vị trí đã xác định, Environ trả về một chuỗi có độ dài bằng không.

Ví dụ

Ghi chú: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm Environ để cung cấp các mục nhập số và độ dài của câu lệnh PATH từ bảng môi trường-chuỗi. Không sẵn dùng trên máy Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×