ERF (Hàm ERF)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàmERF trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hàm sai số được lấy tích phân giữa lower_limit và upper_limit.

Cú pháp

ERF(lower_limit,[upper_limit])

Cú pháp hàm ERF có các tham đối sau đây:

  • Lower_limit    Bắt buộc. Giới hạn dưới để lấy tích phân hàm ERF.

  • Upper_limit    Tùy chọn. Giới hạn trên để lấy tích phân hàm ERF. Nếu bị bỏ qua, hàm ERF lấy tích phân giữa số không và lower_limit.

Chú thích

  • Nếu lower_limit không phải dạng số, hàm ERF trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu upper_limit không phải dạng số, hàm ERF trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sổ làm việc bên dưới sẽ đưa ra những ví dụ về hàm này. Hãy kiểm tra chúng, rồi thay đổi các công thức hiện có hoặc nhập công thức của riêng bạn để tìm hiểu cách thức hoạt động của hàm này.

Sao chép dữ liệu của ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=ERF(0.745)

Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 0,74500

0,70792892

=ERF(1)

Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 1.

0,84270079

Để làm việc chuyên sâu hơn với dữ liệu mẫu trong Excel, hãy tải xuống sổ làm việc được nhúng vào máy tính của bạn, rồi mở trong Excel.

Áp dụng Cho: Excel 2013, Excel OnlineThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ