ERF (Hàm ERF)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm ERF trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hàm sai số được lấy tích phân giữa lower_limit và upper_limit.

Cú pháp

ERF(lower_limit,[upper_limit])

Cú pháp hàm ERF có các đối số sau đây:

  • Lower_limit    Bắt buộc. Giới hạn dưới để lấy tích phân hàm ERF.

  • Upper_limit    Tùy chọn. Giới hạn trên để lấy tích phân hàm ERF. Nếu bị bỏ qua, hàm ERF lấy tích phân giữa số không và lower_limit.

Chú thích

  • Nếu lower_limit không phải dạng số, hàm ERF trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu upper_limit không phải dạng số, hàm ERF trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

K ết quả

=ERF(0.745)

Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 0,74500

0,70792892

=ERF(1)

Hàm sai số được lấy tích phân giữa 0 và 1.

0,84270079

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×