Duy trì quyền riêng tư và bảo mật của bạn khi sử dụng Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft là cam kết mang đến bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của máy tính của bạn và giúp bạn bảo vệ máy tính và mạng của bạn an toàn. Để hiểu rõ hơn các tính năng nào trong Business Contact Manager cho Outlook ảnh hưởng đến các quyền riêng tư hoặc bảo mật của dữ liệu nghiệp vụ của bạn, thông điệp email, nhiệm vụ, cuộc hẹn hoặc dữ liệu tài chính của khách hàng của bạn, hãy xem lại thông tin sau đây.

Cân nhắc về quyền riêng tư và bảo mật

Tính năng

Làm thế nào tính năng ảnh hưởng đến bảo mật (rủi ro)

Bạn có thể làm gì

Email nối kết tự động

Nếu kích hoạt, email tự động nối kết tự động nối kết thông điệp email từ địa chỉ email đã chọn để chọn tài khoản hoặc liên hệ công việc. Sau khi được nối kết, bất kỳ thông điệp email đến và đi được liệt kê trong lịch sử liên lạc của tài khoản hoặc Hồ sơ Liên hệ Công việc. Bất kỳ ai có quyền truy nhập vào các bản ghi này do đó có quyền truy nhập các thông điệp email.

Để giảm khả năng của bạn được nối kết email được truy nhập được bởi người khác, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Nếu bạn đã chưa bật email tự động nối kết trong cơ sở dữ liệu riêng tư của bạn, trước khi chia sẻ cơ sở dữ liệu này, trong hộp thoại Chia sẻ cơ sở dữ liệu , hãy xóa hộp kiểm tôi muốn giữ lại thiết đặt email tự động nối kết hiện tại của tôi .

  • Để loại bỏ tất cả các địa chỉ email được nối kết từ bản ghi của bạn, trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Nối kết quản lý email tự động, và sau đó trên tab email , bấm Xóa tất cả.

  • Để loại bỏ nối kết đến một thông điệp email cụ thể từ một bản ghi, mở Lịch sử liên lạc cho bản ghi đó và xóa bỏ thư.

Để biết thêm thông tin về cách nối kết email tự động, hãy bấm Trợ giúp trong hộp thoại nối kết quản lý email tự động , hoặc xem các chủ đề sau đây:

Chia sẻ cơ sở dữ liệu

Bằng cách dùng Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ của bạn với đồng nghiệp của bạn. Khi bạn chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ của bạn, bạn cấp quyền đồng nghiệp của bạn quyền truy nhập vào các thao tác sau: địa chỉ email của khách hàng của bạn, lịch sử liên lạc, bao gồm các thông điệp email (nếu bạn đã bật nối kết email tự động), và điện thoại Nhật ký, tệp và cuộc hẹn được nối kết với tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh của bạn.

Lưu ý: Business Contact Manager cho Outlook yêu cầu cài đặt Microsoft SQL Server Express. Khi bạn chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager, SQL Server Express cho phép người dùng được ủy quyền truy nhập cơ sở dữ liệu của bạn. Chương trình này không chia sẻ hoặc gửi thông tin về bạn hoặc liên hệ công việc của bạn.

Không chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Nếu bạn quyết định để chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn, kiểm soát việc ai có quyền truy nhập vào đó. Chỉ những đồng nghiệp (người dùng) mà bạn có quyền truy nhập có thể sử dụng cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

Nếu có các mục trong lịch sử giao tiếp của bản ghi mà bạn không muốn chia sẻ với đồng nghiệp của bạn, xóa bỏ các mục lịch sử liên lạc.

Để biết thêm thông tin về chia sẻ, hãy xem các chủ đề sau đây:

Khôi phục cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

Khi bạn sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn, bạn tạo một bản sao của cơ sở dữ liệu tại đó điểm nhất định trong thời gian. Thay đổi sau đó bạn thực hiện với nội dung của cơ sở dữ liệu hiện tại không được bao gồm trong bản sao lưu của cơ sở dữ liệu. Giống nhau, những thay đổi bạn thực hiện với cơ sở dữ liệu sau khi tạo bản sao sẽ bị mất khi bạn khôi phục cơ sở dữ liệu từ bản sao.

Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn, hãy xem các chủ đề sau đây:

Xóa các bản ghi và mục

Khi bạn xóa bỏ bản ghi và mục trong Business Contact Manager cho Outlook, chúng được lưu trữ trong thư mục Business Contact Manager Khoản mục đã xóa của bạn cho đến khi bạn làm trống thư mục đó. Chỉ chủ sở hữu cơ sở dữ liệu có thể làm trống thư mục Khoản mục đã xóa .

Nếu bạn là chủ sở hữu cơ sở dữ liệu, định kỳ làm rỗng thư mục Business Contact Manager Khoản mục đã xóa của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách để xóa vĩnh viễn các mục, hãy xem các chủ đề sau đây:

Bật tường lửa của bạn

Không có một tường lửa giữa máy tính của bạn và Internet, tệp của bạn có thể truy nhập bởi người khác. Tường lửa giúp ngăn không cho truy nhập trái phép. Theo mặc định, Tường lửa Windows được bật trên Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, và Windows Vista.

Bật tường lửa Windows

  1. Trong Pa-nen điều khiển, bấm đúp vào Tường lửa Windows.

  2. Trong hộp thoại Tường lửa Windows , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Trong Windows XP, hãy bấm trên (khuyên dùng).

    • Trong Windows Vista, hãy bấm thay đổi thiết đặt, sau đó bấm trên (khuyên dùng).

Bật mã hóa

Khi Microsoft SQL Server Express được cài đặt cùng với Business Contact Manager cho Outlook, theo mặc định, nó được cấu hình để sử dụng mã hóa cho tất cả thông tin liên lạc với cơ sở dữ liệu Business Contact Manager. Tuy nhiên, không có một số điều kiện hiếm khi mã hóa cho SQL Server Express không thể được bật theo mặc định.

Mã hóa giúp ngăn chặn dữ liệu được đọc bởi bất kỳ ai có thể ngăn chặn nó.

Xác nhận rằng mã hóa được bật cho SQL Server. Để biết thêm thông tin về cách bật mã hóa cho SQL Server Express, hãy xem thông tin sau đây:

Tâm điểm Trực tuyến

Bài viết và thông tin khác có thể giúp bạn trong doanh nghiệp của bạn sẽ được tải về thường xuyên Trang chủ Business Contact Manager. Nếu bạn cung cấp thông tin về các doanh nghiệp của bạn khi bạn đăng ký Business Contact Manager cho Outlook, các bài viết này sẽ áp dụng cụ thể cho doanh nghiệp của bạn.

Đối với quyền riêng tư hoặc lý do an toàn, bạn có thể chọn không để cung cấp chi tiết về các doanh nghiệp của bạn, hoặc để tải xuống bài viết này.

Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin về các doanh nghiệp của bạn, trong khi khởi động, hãy chọn một trong hai tôi muốn đăng ký mà không gửi thông tin liên hệ nút radio, hoặc nếu bạn quyết định để cung cấp thông tin liên hệ, nhưng không muốn nhận thông tin doanh nghiệp, hãy xóa tôi muốn theo định kỳ nhận bản tin với tài nguyên hữu ích và lời khuyên và Mẹo cho việc hầu hết Business Contact Manager cho Outlook , và cung cấp cho sản phẩm liên quan, Dịch vụ và sự kiện nút.

Nếu bạn không muốn nhận tâm điểm trực tuyến, trên trang chủ Business Contact Manager, bấm Thêm hoặc loại bỏ nội dung, và xóa vùng chọn. Lặp lại hành động này cho mỗi tab.

Truy nhập thông tin tài chính từ hệ thống kế toán

Bạn có thể tích hợp hệ thống kế toán của bạn và cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của bạn để truy nhập dữ liệu tài chính về tài khoản của bạn trong khi dùng Business Contact Manager cho Outlook. Khi bạn chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn với đồng nghiệp của bạn trong khi nó được tích hợp với hệ thống kế toán của bạn, đồng nghiệp của bạn cũng có thể có quyền truy nhập vào lịch sử tài chính của khách hàng của bạn nếu đồng nghiệp của bạn cũng được cấp quyền truy nhập vào hệ thống kế toán. Để biết thêm thông tin về tích hợp hệ thống kế toán và Business Contact Manager cho Outlook của bạn, hãy xem trợ giúp trong hệ thống kế toán của bạn.

Bạn kiểm soát việc ai có quyền truy nhập dữ liệu tài chính của khách hàng của bạn bởi vì bạn cấp đồng nghiệp của bạn truy nhập cho cơ sở dữ liệu được chia sẻ của bạn. Khi bạn thiết lập cơ sở dữ liệu kế toán, bạn cũng kiểm soát những ai có thể truy nhập dữ liệu tài chính. Để biết thêm thông tin về truy nhập vào thông tin tài chính của khách hàng của bạn khi sử dụng Business Contact Manager cho Outlook, hãy xem chủ đề sau đây:

Lưu ý: 

Để duy trì quyền riêng tư và bảo mật của máy tính của bạn, hãy định kỳ đi đến trang Web sau đây cho các bản Cập Nhật và những cách thực hành tốt nhất:

Bạn cũng có thể đăng ký nhận Cập Nhật bảo mật Microsoft email cảnh báo thông qua trang Web Microsoft. Dịch vụ đang hướng tới người dùng tại gia và doanh nghiệp nhỏ. Nếu bạn đăng ký, Dịch vụ này sẽ thông báo cho bạn khi Microsoft phát hành cảnh báo bảo mật quan trọng bản tin hoặc vi-rút và cũng những hành động để thực hiện để bảo vệ chống lại một lưu hành đe dọa. Dịch vụ này hiện đang sẵn dùng bằng tiếng Anh-Hoa Kỳ và chỉ yêu cầu bạn đăng ký với một tài khoản Microsoft Windows Live.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×