Di chuyển thư mục dùng chung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Như một hướng dẫn chung, là tốt nhất để tránh việc di chuyển một thư mục dùng chung hoặc thư mục con của nó. Tuy nhiên, hãy lưu ý các chi tiết sau đây liên quan đến hoạt động này:

 • Nếu bạn di chuyển thư mục gốc của thư mục dùng chung, nó sẽ không còn được đồng bộ trên máy tính này. Tuy nhiên, nó sẽ tiếp tục được đồng bộ cho các thành viên workspace và trên máy tính khác mà bạn có tài khoản của bạn.

  Bạn có thể tiếp tục đồng bộ hóa cho thư mục chia sẻ nếu bạn chọn một vị trí thư mục mới gốc, như được mô tả dưới đây.

 • Nếu bạn di chuyển một thư mục con trong thư mục dùng chung vào một vị trí bên ngoài cấu trúc phân cấp thư mục thư mục dùng chung, hành động này sẽ xóa thư mục con và nội dung cho tất cả các thành viên khác vào Workspace.

Tiếp tục đồng bộ hóa cho một thư mục dùng chung

Hãy làm như sau để tiếp tục đồng bộ hóa thư mục dùng chung:

 1. Bấm đúp vào thư mục được chia sẻ trong thanh khởi động.

  Lời nhắc "Không tìm thấy thư mục" Hiển thị.

 2. Bấm vào tùy chọn vào thư mục đã được di chuyển hoặc đổi tên. Nhắc tôi cho thư mục mới.

 3. Bấm OK.

 4. Duyệt đến và chọn vị trí thư mục mới, và bấm OK.

  Danh sách thư mục đồng bộ hóa và workspace thành viên được khôi phục.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×