Di chuyển mạng: hợp nhất nhiều mạng Yammer

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể di chuyển một hoặc nhiều mạng Yammer với tên miền email của chính mình ("công" mạng) mạng Yammer Enterprise lớn hơn ("mẹ" mạng). Mạng công ty con có thể là Yammer cơ bản hoặc Yammer Enterprise, nhưng mạng mẹ phải enterprise kích hoạt. Ví dụ, giả sử công ty của bạn có nhiều kinh doanh đơn vị hoặc công ty con và từng của chúng có mạng Yammer của chính nó. Ngoài ra, bạn có một mạng Yammer ở công ty mẹ và muốn nhận tất cả các nhân viên của bạn cộng tác chặt chẽ với nhau trên mạng mẹ. Nói cách khác, bạn muốn hợp nhất các mạng con. Bạn có thể làm điều này bằng cách di chuyển mạng con vào mạng mẹ của bạn.

Lưu ý: Di chuyển mạng Yammer trên Office 365 đối tượng thuê không được hỗ trợ.

Đây là ví dụ hiển thị Contoso, Ltd với công ty con, mỗi một đều có mạng Yammer riêng của mình:

 • Contoso.com    vào mạng mẹ cho Contoso, Ltd; đóng vai trò người dùng với email @contoso.com.

 • Contoso_Sub.com    Mạng con cho nhân viên của phép chia của Contoso, Ltd; đóng vai trò người dùng với email @contoso_sub.com.

 • ContosoPharmaceuticals.com    mạng con cho nhân viên của phép chia dược; đóng vai trò người dùng với email @contosopharmaceuticals.com.

Contoso, Ltd muốn giữ dược nhân viên trong mạng riêng của họ nhưng muốn để di chuyển các nhân viên từ Contoso_Sub.com Contoso.com. Contoso, Ltd sẽ di chuyển người dùng từ công ty con Contoso_Sub.com vào mạng mẹ Contoso.com.

Minh họa sau đây cho thấy mạng công ty con Contoso_Sub trước khi đang di chuyển vào mạng mẹ Contoso.

Mạng Yammer con và mạng Yammer mẹ trước khi thực hiện di chuyển để hợp nhất những người dùng từ mạng con vào mạng mẹ

Minh họa sau đây cho thấy trạng thái sau, nơi những người dùng và bất kỳ bên ngoài mạng và người dùng đã được di chuyển từ Contoso_Sub mạng Contoso, Ltd. Lưu ý rằng mạng công ty con và nội dung của nó không sẵn dùng sau khi di chuyển.

Sau khi di chuyển mạng Yammer, những người dùng từ mạng công ty con được hợp nhất trong mạng mẹ. Ngoài ra, đã di chuyển bất kỳ mạng bên ngoài (với người dùng). Mạng công ty con (bao gồm tất cả nội dung) không còn sẵn dùng.

Nếu bạn chỉ đang tìm thêm người dùng dành cho khách hoặc làm việc cùng nhau trong các đường ranh giới của công ty, hãy cân nhắc nhắn tin bên ngoài hoặc bên ngoài mạng thay vì di chuyển.

Thận trọng: 

 • Di chuyển mạng sẽ di chuyển chỉ những người dùng.    Cùng với người dùng, thông tin của người dùng, chẳng hạn như tên và hồ sơ ảnh, cũng được di chuyển. Bất kỳ nội dung mạng, bao gồm nhóm, không được di chuyển.

 • Di chuyển mạng không thể đảo ngược.    Bạn sẽ không thể truy nhập mạng con của bạn và nội dung sau khi di chuyển. Vậy, trước khi bạn xem xét việc di chuyển, bạn cần lập kế hoạch cẩn thận.

Trước khi bạn bắt đầu

Ghi nhớ:

 • Chỉ người dùng có vai trò quản trị toàn cục trong Office 365 có thể thực hiện di chuyển mạng. Đây là vì di chuyển mạng bao gồm cứu danh sách các tên miền đã xác nhận trên đối tượng thuê Office 365, cần quyền quản trị toàn cầu.

 • Di chuyển mạng nhiều có thể bắt đầu back-to-back, mà không cần chờ cho những trước đó để hoàn tất.

 • Nếu người dùng tồn tại trong cả hai mạng, tài khoản của người dùng trong mạng mẹ sẽ vẫn và sẽ được tăng cấp từ một tài khoản dành cho khách với tài khoản thông thường, nếu cần thiết, và tài khoản trong mạng công ty con sẽ bị xóa.

 • Di chuyển mạng có thể được khởi tạo chỉ từ mạng Yammer đã là kích hoạt từ Office 365 enterprise (để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn kích hoạt Yammer).

Đó là quan trọng để truyền đạt thay đổi chính mạng chẳng hạn như di chuyển đầu cho tất cả người dùng - — sao cho người dùng có thể chuẩn bị và có thể bắt đầu sử dụng và benefitting khỏi các thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn thực hiện các thao tác sau đây trước khi bắt đầu di chuyển mạng:

 • Xem lại nội dung/hoạt động trong mạng công ty con của bạn, xuất bất kỳ dữ liệu nào bạn cần, và sau khi di chuyển, theo cách thủ công di chuyển bất kỳ nội dung nào bạn muốn giữ lại, bao gồm tái tạo theo cách thủ công các nhóm liên quan. Để biết thông tin về cách xuất dữ liệu Yammer của bạn, hãy xem xuất dữ liệu. Lưu ý rằng tất cả nguồn mạng nội dung sẽ bị mất trong quá trình di chuyển.

 • Vì di chuyển mạng thay đổi lớn cho người dùng mạng của bạn, hãy đảm bảo cũng có một liên lạc lập kế hoạch ở vị trí cho người dùng trong các mạng bị ảnh hưởng. Xem lại hướng dẫn Yammer liên lạc trên Trung tâm thành công của khách hàng Office 365 tài nguyên trang. Trước khi di chuyển đã hoàn tất, liên lạc ngày, thời gian và các hiệu ứng quá trình di chuyển đến những người đang bị ảnh hưởng, cùng với tại sao việc di chuyển đang được thực hiện. Để có một mạng được di chuyển, nên người dùng lưu thông tin họ muốn giữ, chẳng hạn như thông điệp riêng tư dữ liệu, ghi chú và tệp, trước khi di chuyển bắt đầu ngày, vì chúng sẽ không còn có quyền truy nhập vào nội dung hoặc thông tin sau khi di chuyển của họ.

 • Thông báo cho người dùng mạng mẹ mà người dùng mới gia nhập.

Thực hiện di chuyển mạng

Di chuyển mạng có ba bước mà bạn sẽ được hướng dẫn thông qua. Di chuyển mạng nhiều có thể bắt đầu back-to-back, mà không cần chờ cho những trước đó để hoàn tất. Bắt đầu từ mạng mẹ (mạng mà bạn muốn di chuyển mạng khác):

 1. Trong mạng mẹ, hãy đi tới thiết đặt > Quản trị mạng.

  Ảnh chụp màn hình của menu Quản trị Yammer - Di chuyển Mạng nằm trong Nội dung và Bảo mật
 2. Chọn di chuyển mạng.

  Ảnh chụp màn hình của menu Di chuyển Mạng cho Người quản trị Yammer

  Bạn bắt đầu trên trang có tiêu đề bước 1 / 3 - kiểm tra/thêm xác nhận tên miền. Trang này liệt kê những tên miền đã xác nhận đã được thêm vào đối tượng thuê Office 365 cho mạng Yammer này. Nếu bạn không thấy mạng mà bạn muốn, hãy làm theo nối kết đến Office 365 để Thêm tên miền bổ sung đã xác nhận, và sau đó trở lại trang này.

  Ảnh chụp màn hình của Bước 1/3 - Kiểm tra/Thêm Tên miền được Xác nhận trước khi di chuyển mạng Yammer
 3. Khi bạn đã thêm tất cả các tên miền đã xác nhận bạn muốn, chọn tiếp theo.

  Bạn là ngay trên trang bước 2 / 3 - chọn mạng Yammer để di chuyển . Trang này liệt kê tất cả các mạng đủ điều kiện cho việc di chuyển. Hãy nhớ rằng, tất cả các tên miền của một mạng Yammer mà bạn muốn di chuyển phải được thêm dưới dạng đã xác nhận tên miền vào Office 365. Chỉ có tên miền đã xác nhận cho mạng Yammer được liệt kê trên trang. Nếu bạn không thấy mạng mà bạn đang tìm kiếm, hãy chọn nút trước và thêm tên miền đã xác nhận.

  Ảnh chụp màn hình của Bước 2/3 - Chọn Mạng Yammer để Di Chuyển
 4. Trên trang bước 2 / 3 - chọn mạng Yammer để di chuyển , chọn mạng Yammer mà bạn muốn di chuyển tới mạng này, sau đó chọn tiếp theo.

 5. Bạn đạt đến trang có tiêu đề bước 3 / 3 - xuất dữ liệu & khởi động di chuyển. Trang này cung cấp cho bạn thông tin về mạng bạn là về để di chuyển, chẳng hạn như tên mạng và số lượng thư, do đó bạn có thể xác nhận nếu nó có mạng bên phải. Lưu ý rằng chỉ những người dùng sẽ được di chuyển. Tất cả các nội dung khác bị xóa vĩnh viễn. Cao tôi khuyên bạn mà bạn đầu tiên xuất dữ liệu của bạn từ mạng công ty con trước khi bắt đầu di chuyển.

  Ảnh chụp màn hình của các Bước 3/3 - Xuất Dữ liệu & Khởi động Di chuyển
 6. Khi bạn đã xuất dữ liệu bạn muốn, và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu di chuyển, chọn Bắt đầu di chuyển.

  Hộp thoại xác nhận xuất hiện.

  Ảnh chụp màn hình của hộp thoại để Xác nhận rằng bạn muốn di chuyển mạng Yammer
 7. Trong các là bạn thực sự đảm bảo rằng bạn muốn di chuyển mạng? hộp, bên dưới tôi xác nhận việc di chuyển mạng của Network Name, nhập tên của mạng mà bạn muốn di chuyển để xác nhận, rồi chọn di chuyển.

  Thận trọng: Bạn không thể dừng hoặc đảo ngược việc di chuyển. Vì vậy hãy rất đảm bảo rằng bạn có xuất tất cả dữ liệu mà bạn muốn và bạn đã chọn đúng mạng để di chuyển trước khi bạn chọn di chuyển. Nếu bạn không chắc chắn, hãy chọn hủy bỏ và trở về xuất dữ liệu của bạn hoặc kiểm tra tên mạng.

 8. Trên trang trạng thái di chuyển mạng , bạn có thể xem trạng thái cho việc di chuyển. Nó liệt kê các tên miền được liên kết với các mạng được di chuyển, người bắt đầu di chuyển, bắt đầu và đã hoàn thành ngày tháng và thời gian cho việc di chuyển, và trạng thái di chuyển. Bạn có thể xem chi tiết về mạng, chẳng hạn như số lượng người dùng hiện hoạt, số lượng thư và các mạng bên ngoài.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị Trạng thái di chuyển mạng - Di chuyển mạng Yammer đang chạy

  Lưu ý rằng nhiều di chuyển mạng có thể bắt đầu back-to-back, mà không cần chờ cho những trước đó để hoàn tất. Vậy, bạn có thể bắt đầu di chuyển tiếp theo ngay lập tức bằng cách đi đến trình hướng dẫn lại.

Trạng thái di chuyển mạng

Quy trình di chuyển mạng hoạt động như minh họa trong hình minh họa sau đây.

Lưu đồ cho thấy rằng đầu tiên bạn di chuyển tên miền từ mạng Yammer công ty con và ngừng sử dụng mạng, rồi di chuyển cùng lúc người dùng và các mạng bên ngoài.

Trong bước 1, tên miền từ mạng công ty con được di chuyển và mạng con ngừng hoạt động. Sau đó trong bước 2, người dùng và mạng bên ngoài được di chuyển song song. Ngay cả khi một tập con của người dùng hoặc mạng bên ngoài không được di chuyển, di chuyển chính nó sẽ tiếp tục và hoàn tất và biết thêm chi tiết/lỗi có thể tìm thấy trên trang trạng thái.

Trang trạng thái di chuyển có thể hiển thị thông báo lỗi sau đây.

Thông báo lỗi

Điều đó nghĩa là gì

Không thể di chuyển source network name

Di chuyển mạng công ty con không thành công.

Không thể di chuyển user email

Nếu một hoặc nhiều người dùng không thể di chuyển, sẽ có một hoặc nhiều thông báo lỗi kết quả. Tại thời điểm này, bạn có thể quyết định để thêm người dùng theo cách thủ công vào mạng mẹ. Lưu ý rằng mạng công ty con đã được di chuyển vào thời điểm này.

Không thể di chuyển external network name

Nếu một hoặc nhiều mạng bên ngoài không thể di chuyển, sẽ có một hoặc nhiều thông báo lỗi kết quả. Lưu ý rằng mạng công ty con đã được di chuyển vào thời điểm này.

Để khắc phục sự cố thêm, liên hệ với bộ phận hỗ trợ Yammer.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×