Di chuyển đánh giá quét: Trang chính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với chính trang trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Trong di chuyển, thế trang chính mặc định được đặt trên tất cả các site được di chuyển. Điều này đảm bảo rằng trang sẽ hiển thị sau khi di chuyển hoàn tất khi di chuyển nội dung sẽ không có một sự phụ thuộc vào bất kỳ trang cái tùy chỉnh. Nếu bạn có trang cái tùy chỉnh được gán cho site, bạn sẽ cần phải đặt thuộc tính trang chính trên site mới sau khi hoàn thành việc di chuyển.

Di chuyển dữ liệu

Quan trọng: Tệp trang cái tùy chỉnh (* .master) không nên được di chuyển đến nền tảng mới. Thiết đặt trên trang đích sẽ được đặt vào trang cái mặc định. Quy trình này đảm bảo trang sẽ hiển thị sau khi di chuyển.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Xem lại báo cáo và xác định nơi bạn có thể di chuyển ra khỏi trang cái tùy chỉnh trước khi bạn di chuyển. Lập kế hoạch và hiểu rõ công việc di chuyển bài đăng sẽ cần thiết để sử dụng tệp tùy chỉnh cách di chuyển chuyển tiếp.

Di chuyển bài đăng

Nếu bạn quyết định để tiếp tục sử dụng trang cái tùy chỉnh trên nền tảng mới, bạn sẽ cần phải áp dụng thiết đặt trang chính và xác thực công việc tùy chỉnh của bạn trên nền tảng mới.

Xem qua kết quả báo cáo

NonDefaultMasterPages-detail.csv    các báo cáo quét này chứa tất cả các trang có trang cái tùy chỉnh được áp dụng.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

WebUrl

URL đến site con có thiết đặt trang cái được cấu hình.

WebTitle

Tiêu đề của site con bị ảnh hưởng.

MasterPageUrl

Máy chủ tương đối đường dẫn vào trang cái tham chiếu bởi thuộc tính MasterPageUrl.

CustomMasterPageUrl

Máy chủ tương đối đường dẫn vào trang cái tham chiếu bởi thuộc tính CustomMasterPageUrl.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×