Di chuyển đánh giá quét: Liên kết dòng công việc 2013

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách khắc phục các vấn đề này xảy ra với dòng công việc liên kết 2013 trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Khi nội dung được di chuyển từ môi trường SharePoint nguồn đối với môi trường đích mới không có hai loại dòng công việc có thể được tham gia, tùy thuộc vào mức dùng trong cụm máy chủ hiện tại.

Dòng công việc đã được tạo bằng cách dùng dịch vụ dòng công việc sẵn dùng trong SharePoint 2010 và vẫn đang sử dụng trên môi trường nguồn sẽ được di chuyển đến cụm máy chủ mới và sẽ tiếp tục hoạt động như mong muốn.

Cụm máy chủ nguồn SharePoint có thể chạy dòng công việc 2013 bằng cách dùng phiên bản của trình quản lý dòng công việc. Kết quả, khi nội dung được di chuyển từ môi trường nguồn vào môi trường đích, có một quy trình di chuyển dòng công việc 2013 qua cho bản thể hiện Azure của trình quản lý dòng công việc.

Di chuyển dữ liệu

Dữ liệu dòng công việc được chia thành hai phần:

  • Định nghĩa dòng công việc:    Định nghĩa mô tả quy trình dòng công việc tổng thể, ví dụ như một ba giai đoạn phê duyệt dòng công việc với các quy tắc định tuyến tùy chỉnh cho từng giai đoạn. Dữ liệu này nằm trong O365 và sẽ được di chuyển cùng với phần còn lại của dữ liệu O365 và sẽ sẵn dùng trong môi trường đích của bạn.

  • Phiên bản dòng công việc:    Mỗi đang chạy phiên bản định nghĩa dòng công việc duy trì trạng thái của dòng công việc, ví dụ như tài liệu này trong hai giai đoạn của quá trình phê duyệt và được gán cho John Doe. Dữ liệu này nằm trong trình quản lý dòng công việc Azure. Rất tiếc, nhóm Azure không có công nghệ để di chuyển dữ liệu trình quản lý dòng công việc từ môi trường nguồn hiện tại đến các phiên bản Azure. Kết quả này sẽ là mất tất cả các phiên bản dòng công việc đang chạy. Ví dụ, một tài liệu đã trong giai đoạn hai của một dòng công việc trong môi trường nguồn sẽ trở lại giai đoạn 0 (không bắt đầu dòng công việc) đăng di chuyển đối với môi trường đích.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Để tránh các dòng công việc khởi động lại nó là tốt nhất để hoàn thành dòng công việc bay trước khi sự kiện di chuyển khi nội dung của bạn sẽ được chuyển môi trường đích. Nếu tính năng này sử dụng trong môi trường nguồn hôm nay bạn có thể nhận được một danh sách của đang chạy phiên bản của dòng công việc trước khi sự kiện di chuyển, sao cho bạn có thể liên lạc trạng thái này để người sở hữu trang web của bạn.

Di chuyển bài đăng

Sau khi di chuyển hoàn tất, tất cả người dùng sẽ cần phải khởi động lại bất kỳ dòng công việc vẫn trong chuyến bay. Trong một số trường hợp cực, có thể cần thiết để tạo lại một dòng công việc nếu dụng cụ không thể di chuyển nó.

Xem qua kết quả báo cáo

WorkflowAssociations2013-detail.csv    báo cáo quét này chứa nguồn dòng công việc định nghĩa và mà chúng được liên kết trong trang. Định nghĩa dòng công việc đi qua trong di chuyển, vì vậy này cung cấp cho khả năng hiển thị một số vào dấu chân dòng công việc trong cụm máy chủ.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

Phạm vi

Danh sách hoặc trang web. Đây là mức mà dòng công việc sẽ chạy tại. Nó có thể giúp ích chủ sở hữu site xác định vị trí định nghĩa dòng công việc bị ảnh hưởng.

RunningInstances

Số lượng phiên bản đang chạy nối kết với liên kết dòng công việc này.

WebUrl

URL đến site con.

ListTitle

Nếu dòng công việc được liên kết với một danh sách, điều này sẽ hiển thị tiêu đề của danh sách đó.

ListUrl

Nếu dòng công việc được liên kết với một danh sách, điều này sẽ hiển thị url vào phần gốc của danh sách.

IsReusable

Đúng/sai. Xác định dòng công việc nào đã được phát hành dưới dạng dòng công việc có thể dùng lại.

WorkflowAssociationName

Hiển thị tên được cung cấp cho việc liên kết.

WorkflowDescription

Mô tả được cung cấp cho việc liên kết.

WorkflowPublishedBy

Căn cước của tài khoản được dùng để phát hành dòng công việc.

WorkflowAssociationID

Mã định danh duy nhất cho việc liên kết.

EmailActivityExists

True nếu có hoạt động email chứa trong dòng công việc. Có thể cần thiết để khắc phục các định danh trong việc di chuyển email hoạt động bài đăng.

ConditionalRuleExists

True nếu có những quy tắc có điều kiện chứa trong dòng công việc. Có thể cần thiết để khắc phục các định danh trong di chuyển bài đăng có điều kiện quy tắc.

WorkflowFileCheckedOut

True nếu dòng công việc tệp được kiểm xuất. Kiểm xuất tệp sẽ không di chuyển.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×