Di chuyển đánh giá quét: Lưu trữ bảo mật

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với lưu trữ bảo mật trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Dịch vụ lưu trữ bảo mật là một dịch vụ được chia sẻ cung cấp lưu trữ và ánh xạ chứng danh, chẳng hạn như tên tài khoản và mật khẩu. Điều này cho phép bạn lưu trữ bảo mật dữ liệu cung cấp thông tin đăng nhập cần thiết cho kết nối với hệ thống bên ngoài và kết hợp các thông tin xác thực định danh cụ thể hoặc nhóm định danh.

Di chuyển dữ liệu

Lưu trữ các ứng dụng không được di chuyển đối với môi trường đích bảo mật.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Xác định nếu ứng dụng lưu trữ bảo mật liệt kê trong kết quả quét được yêu cầu trên nền tảng đích. Nếu chúng được yêu cầu, bạn sẽ muốn tạo trong đối tượng thuê quản trị trên nền tảng mới trong khi kiểm tra di chuyển.

Ghi chú: Môi trường đích chỉ hỗ trợ kiểu nhóm bị hạn chế.

Di chuyển bài đăng

Nếu bạn đã tạo ứng dụng lưu trữ bảo mật trong môi trường đích, hãy đảm bảo họ đang làm việc như mong muốn.

Xem qua kết quả báo cáo

SecureStoreApplications-detail.csv    các báo cáo quét này chứa các ứng dụng lưu trữ bảo mật được cấu hình trong môi trường nguồn. Thông tin được cung cấp phải đủ cho bạn tạo lại các ứng dụng trong môi trường đích, nếu cần thiết.

Ghi chú: Nếu bạn nhìn thấy các mục nhập ứng dụng lưu trữ bảo mật liên quan đến hồ sơ người dùng, bạn nên xem CustomProfilePropertyMappings đầu ra và sửa tệp để xác định nếu đó là sử dụng và làm thế nào để remediate.

Cột

Mô tả

ApplicationID

Bảo mật cửa hàng ứng dụng ID.

Name

Tên của ứng dụng lưu trữ bảo mật. Điều này thường khớp với ID ứng dụng.

FriendlyName

Tên thân thiện FriendlyName cho ứng dụng lưu trữ bảo mật.

ContactEmail

Địa chỉ email liên hệ ContactEmail liên kết với ứng dụng lưu trữ bảo mật.

ApplicationType

Loại ứng dụng lưu trữ bảo mật. Tùy chọn duy nhất được hỗ trợ trên vNext sẽ là nhóm bị hạn chế.

CredentialManagementURL

URL liên kết với quản lý thông tin đăng nhập. Điều này thường không được thiết lập bởi người dùng, nhưng được cung cấp cho mục đích thông tin

TicketTimeout

Vé hết thời gian chờ liên kết với ứng dụng lưu trữ bảo mật.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×