Di chuyển đánh giá quét: Không được hỗ trợ trang mẫu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách khắc phục các vấn đề với mẫu trang không được hỗ trợ trong khi di chuyển.

Tổng quan

Mỗi trang web SharePoint dựa trên một mẫu site. Trong môi trường SharePoint nguồn, đã có thể tạo các tuyển tập trang bằng cách dùng nhiều mẫu mặc định, cũng như các mẫu được triển khai qua toàn tin cậy mã (FTC). Tuy nhiên, tuyển tập trang được hỗ trợ cho việc di chuyển là các mẫu Site nhóm và trang web cá nhân. Mẫu Site cá nhân được dùng để tạo OneDrive cho doanh nghiệp site.

Mẫu trang được hỗ trợ:

Tên thân thiện mẫu

Mẫu

ID

TeamSite

STS

1

Trang web cá nhân

SPSPERS

21

Di chuyển dữ liệu

Bất kỳ trang nào không phải bằng cách dùng một Site nhóm hoặc mẫu Site cá nhân sẽ được ánh xạ vào mẫu Site nhóm trong quá trình di chuyển. Nội dung từ môi trường nguồn rồi được sao chép vào Site nhóm mới trên trang đích.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ được bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Tận dụng báo cáo quét cho mẫu trang không được hỗ trợ để nhận dạng các tuyển tập site bị ảnh hưởng. Nội dung của trang bị ảnh hưởng sẽ được sao chép vào một mẫu Site nhóm trong quá trình di chuyển, nhưng có thể mẫu Site nhóm không bao gồm các tính năng/chức năng của trang nguồn.

Di chuyển bài đăng

Xác nhận rằng trang web của bạn hoạt động đăng di chuyển.

Xem qua kết quả báo cáo

UnsupportedWebTemplate-detail.csv    các báo cáo quét này chứa một danh sách trang hiện đang dùng một mẫu site không được hỗ trợ trên nền tảng đích.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

FullURL

URL vào site bị ảnh hưởng.

WebID

ID cho site được nối kết với mẫu site không hợp lệ.

WebTitle

Tiêu đề cho trang bị ảnh hưởng.

WebTemplateID

ID cho mẫu site không được hỗ trợ trong môi trường nguồn.

WebTemplate

Tên thân thiện cho mẫu site. Nếu đây là trống, nó cho biết rằng mẫu site không còn được đăng ký trên môi trường nguồn.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×