Di chuyển đánh giá quét: InfoPath

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với InfoPath trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

InfoPath cho phép người phát triển để xây dựng các biểu mẫu tùy chỉnh để chấp nhận người dùng nhập liệu trong nhiều vị trí trong toàn bộ SharePoint. Là một phần của việc di chuyển đối với môi trường đích, không có các khía cạnh khác của biểu mẫu InfoPath không được hỗ trợ trong môi trường đích.

Di chuyển dữ liệu

Biểu mẫu InfoPath (tệp tại XSN) sẽ được di chuyển, nhưng một số biểu mẫu có thể không hoạt mà không cần sửa.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Tệp tại XSN tận dụng các kịch bản sau đây sẽ cần phải được remediated. Nếu sửa không xảy ra, các biểu mẫu sẽ thất bại bài di chuyển. Các tình huống thông thường là như sau:

  • Tại XSN hoặc UDCX giúp SOAP cuộc gọi không được hỗ trợ trong môi trường đích. Các biểu mẫu sẽ cần phải được Cập Nhật để gọi điểm cuối được hỗ trợ.

  • Tại XSN tận dụng mã được quản lý sẽ yêu cầu sửa. Mã được quản lý không được hỗ trợ trên nền tảng đích.

  • Biểu mẫu InfoPath tận dụng mọi người bộ chọn trường. Các trường cần phải được Cập Nhật với việc di chuyển bài đăng căn cước mới.

Di chuyển bài đăng

Đảm bảo hàm biểu mẫu InfoPath Cập Nhật đúng trong giai đoạn thử nghiệm chấp nhận người dùng di chuyển.

Xem qua kết quả báo cáo

Bảng sau đây mô tả các cột trong báo cáo InfoPath detail.csv .

Báo cáo quét này chứa biểu mẫu InfoPath sẽ yêu cầu khắc phục trước khi di chuyển hoặc tối thiểu, kiểm soát trên nền tảng mới.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

URL

Vị trí của tại XSN.

URN

Mã định danh duy nhất cho tệp tại XSN. Mỗi tệp tại XSN sẽ có một URN riêng biệt.

UnsupportedSoapCalls

SOAP cuộc gọi không được công khai liệt kê như hỗ trợ môi trường đích.

UnsupportedSoapCallsCount

Số không được hỗ trợ cuộc gọi SOAP được tìm thấy trong tệp tại XSN.

UnsupportedDataConnectionTypes

Kết nối dữ liệu không được hỗ trợ trên nền tảng mới.

UnsupportedDataConnectionCount

Số lượng kết nối dữ liệu không được hỗ trợ.

ManagedCode

True - tệp tại XSN có quản lý mã liên kết với nó. False - tại XSN tệp không có được quản lý mã liên kết với nó.

ManagedCodeState

ValidationRequired - được quản lý mã có thể làm việc trong môi trường đích. Nó sẽ yêu cầu xác thực trong quá trình di chuyển thử nghiệm giai đoạn để bảo đảm.

RemediationRequired - biểu mẫu có mã quản lý sẽ yêu cầu sửa.

Mode

Chế độ biểu mẫu đã được phát hành trong. Ví dụ, một chế độ "Khách" kết quả trong một biểu mẫu InfoPath sẽ chỉ mở trong ứng dụng khách InfoPath. Trong khi một chế độ "Máy khách máy chủ" sẽ mở ra trong trình duyệt và máy khách InfoPath. Biểu mẫu với chế độ thiết lập máy khách sẽ không hiển thị trong báo cáo này.

PeoplePickerCount

Số lượng người bộ chọn trường được tìm thấy trong biểu mẫu.

SolutionFormatVersion

Trường này không còn được sử dụng và có thể bỏ qua.

ProductVersion

Phiên bản được dùng để phát hành biểu mẫu InfoPath.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×