Di chuyển đánh giá quét: Giải pháp hộp cát

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với các giải pháp hộp cát trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Quan trọng: SharePoint Online không hỗ trợ giải pháp hộp cát.

SharePoint Online không hỗ trợ giải pháp hộp cát. Kết quả, bất kỳ chức năng nào sử dụng hộp cát trong môi trường hiện tại của bạn sẽ cần được thay thế bằng công nghệ hỗ trợ. Hãy xem trang Office Dev giữa mẫu và cách thực hành để biết thông tin trên xây dựng tùy chỉnh.

https://dev.Office.com/Patterns-and-Practices

Di chuyển dữ liệu

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Xem qua kết quả báo cáo

Bảng sau đây mô tả các cột trong báo cáo SandboxSolution-detail.csv .

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

SandboxSolutionName

Tên giải pháp hộp cát

WebApplicationURL

URL ứng dụng web lưu trữ giải pháp hộp cát

SandboxSolutionID

ID Giải pháp hộp cát

Chữ ký

Giá trị băm giải pháp hộp cát

HasAssembly

True nếu giải pháp chứa tập hợp; Nếu không, false

SolutionStatus

Trạng thái giải pháp hộp cát, có thể được kích hoạt, bị hủy kích hoạt hoặc bị vô hiệu hóa

SolutionType

Giải pháp hộp cát kiểu, mà có thể "tùy chỉnh mã", "Mẫu Site" hoặc "Thiết kế gói"

CreatedBy

Định danh người dùng đã tạo ra giải pháp

Ngày tạo

Ngày khi giải pháp được tạo

ModifiedBy

Định danh người dùng đã sửa đổi lần cuối giải pháp

Ngày sửa

Ngày khi giải pháp được sửa đổi lần cuối

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×