Di chuyển đánh giá quét: Danh sách lớn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với danh sách lớn trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Danh sách hơn 20.000 mục lịch sử có gây ra vấn đề với việc di chuyển dụng cụ, thực hiện có thể dự đoán thời gian cần để di chuyển các trang có chứa một danh sách lớn hơn được vấn đề.

Di chuyển dữ liệu

Danh sách dữ liệu được di chuyển. Tuy nhiên, lớn hơn danh sách không thể đoán trước nhiều quy trình di chuyển đã chứng minh. Danh sách lớn quá lớn có thể gây ra một di chuyển mở rộng.

Ghi chú: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Tìm hiểu danh sách lớn và xác định cần nội dung này sẽ được di chuyển đối với môi trường đích.

Di chuyển bài đăng

Dụng cụ di chuyển đã xác thực dựng sẵn để đảm bảo tất cả các mục danh sách được di chuyển. Bạn sẽ muốn hợp lệ lớn các danh sách di chuyển như mong muốn.

Xem qua kết quả báo cáo

LargeLists-detail.csv    báo cáo quét này cung cấp tất cả các danh sách có hơn 20.000 mục.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

WebURL

URL đến site con có chứa danh sách.

ListTitle

Tiêu đề của danh sách.

ListURL

URL vào thư mục gốc của danh sách.

ListItemCount

Số lượng các mục trong danh sách.

ListTemplate

Mẫu đã dùng khi tạo danh sách.

ListType

Loại danh sách cấu hình.

ListCreator

Người dùng tạo danh sách.

ItemLastModifiedDate

Ngày/thời gian một mục đã được sửa đổi lần cuối trên danh sách.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×