Di chuyển đánh giá quét: Dòng công việc liên kết 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tổng quan

Dụng cụ di chuyển được thường thể di chuyển các định nghĩa dòng công việc từ nguồn SharePoint với môi trường đích. Tuy nhiên, bất kỳ trong phiên bản dòng công việc đang tiến hành không được di chuyển. Kết quả, trong tiến độ dòng công việc được đặt lại xuất hiện như khi họ không bao giờ được bắt đầu trên đích.

Di chuyển dữ liệu

Dữ liệu dòng công việc được chia thành hai phần sau đây:

  • Định nghĩa dòng công việc: Định nghĩa mô tả quy trình dòng công việc tổng thể, ví dụ như một ba giai đoạn phê duyệt dòng công việc với các quy tắc định tuyến tùy chỉnh cho từng giai đoạn. Dữ liệu này thông thường sẽ được di chuyển cùng với phần còn lại của dữ liệu tuyển tập site và sẽ sẵn dùng trong môi trường đích của bạn.

  • Phiên bản dòng công việc: Mỗi đang chạy phiên bản định nghĩa dòng công việc duy trì trạng thái trong tiến độ dòng công việc, ví dụ như tài liệu này trong hai giai đoạn của quá trình phê duyệt và được gán cho John Doe. Rất tiếc, thông tin này không thể di chuyển đến nền tảng mới. Kết quả này sẽ là mất tất cả các phiên bản dòng công việc đang chạy. Ví dụ, một tài liệu đã trong giai đoạn hai của một dòng công việc trong môi trường nguồn sẽ lại tại giai đoạn 0 (không bắt đầu dòng công việc) đăng di chuyển đối với môi trường đích.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Để tránh các dòng công việc khởi động lại nó là tốt nhất để hoàn thành dòng công việc bay trước khi sự kiện di chuyển khi nội dung của bạn sẽ được chuyển môi trường đích.

Di chuyển bài đăng

Sau khi di chuyển đối với môi trường đích đã hoàn tất, người dùng sẽ cần phải khởi động lại bất kỳ dòng công việc vẫn trong chuyến bay. Nếu dòng công việc có chứa định danh, có thể cần thiết để phát hành lại dòng công việc bằng cách dùng SharePoint Designer.

Xem qua kết quả báo cáo

WorkflowAssociations2010-detail.csv    báo cáo quét này cung cấp các danh sách tất cả các liên kết dòng công việc 2010 trong môi trường cùng với số lượng bản thể hiện đang chạy tại thời điểm quét đã được thực hiện.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

Phạm vi

Danh sách, ContentType, hoặc trang web. Đây là mức mà dòng công việc được liên kết với.

RunningInstances

Số lượng các dòng công việc tích cực chạy tại phạm vi đó.

WebURL

URL web dòng công việc được liên kết với.

ListTitle

Tiêu đề của danh sách dòng công việc được liên kết với. Nếu phạm vi trang web, giá trị sẽ N/A.

ListUrl

URL vào danh sách với liên kết dòng công việc.

ContentTypeName

Tên của kiểu nội dung nếu phạm vi là ContentType.

IsReusable

True nếu liên kết dòng công việc đã được phát hành dưới dạng một dòng công việc có thể dùng lại.

ReusableScope

Xác định phạm vi của dòng công việc có thể dùng lại. Có thể dùng lại hoặc GlobalReusable.

WorkflowName

Tên của dòng công việc liên kết. Đây là văn bản Hiển thị trong SharePoint khi bắt đầu dòng công việc.

WorkflowDescription

Mô tả về việc liên kết.

HasCustomWorkflowActivity

True nếu dòng công việc đang sử dụng một hoạt động dòng công việc tùy chỉnh đã được triển khai thông qua các giải pháp tin cậy hoàn toàn.

WorkflowReferencedAssemblies

Tên của lắp ráp liên kết với một hoạt động tùy chỉnh. Nhập nếu HasCustomWorkflowActivity là True.

SolutionNames

Tên của gói giải pháp tin cậy hoàn toàn hoạt động tùy chỉnh được liên kết với. Nhập nếu HasCustomWorkflowActivity là True.

WorkflowPublishedBy

Tên người phát hành dòng công việc.

WorkflowID

Mã định danh duy nhất được liên kết với dòng công việc.

AddListItemPermissionsExist

True nếu dòng công việc có chứa một hành động thêm các quyền trong danh sách. Các hoạt động nhúng định danh người dùng và có thể không hàm đăng di chuyển mà không cần phát hành lại theo cách thủ công việc.

RemoveListItemPermissionsExists

True nếu dòng công việc có chứa một hành động này sẽ loại bỏ quyền của danh sách. Các hoạt động nhúng định danh người dùng và có thể không hàm đăng di chuyển mà không cần phát hành lại theo cách thủ công việc.

ReplaceListItemPermissionsExists

True nếu dòng công việc có chứa một hành động sẽ thay thế quyền trong danh sách. Các hoạt động nhúng định danh người dùng và có thể không hàm đăng di chuyển mà không cần phát hành lại theo cách thủ công việc.

EmailActivityExists

True nếu dòng công việc có chứa một hành động gửi email. Các hoạt động nhúng định danh người dùng và có thể không hàm đăng di chuyển mà không cần phát hành lại theo cách thủ công việc.

ImpersonationExists

True nếu dòng công việc có chứa một hành động impersonates tài khoản để thực hiện một hành động. Các hoạt động nhúng định danh người dùng và có thể không hàm đăng di chuyển mà không cần phát hành lại theo cách thủ công việc.

RulesFileExists

True nếu dòng công việc có chứa quy tắc có điều kiện có chứa định danh. Các hoạt động nhúng định danh người dùng và có thể không hàm đăng di chuyển mà không cần phát hành lại theo cách thủ công việc.

ContentAppovalExists

True nếu dòng công việc có chứa phê duyệt nội dung hoạt động. Các hoạt động nhúng định danh người dùng và có thể không hàm đăng di chuyển mà không cần phát hành lại theo cách thủ công việc.

WorkflowFileCheckedOut

Nếu dòng công việc tệp được kiểm xuất nó sẽ di chuyển không như mong muốn.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×