Di chuyển đánh giá quét: Dòng công việc chạy giải pháp 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tổng quan

Di chuyển sẽ không thể di chuyển dòng công việc được lập. Nếu dòng công việc trên một site hoặc mục đang tiến hành, nó sẽ xuất hiện như khi dòng công việc không bao giờ được bắt đầu trên mục trước khi di chuyển. Nếu bạn có dòng công việc kinh doanh quan trọng được lập trước khi di chuyển, nên để kết thúc dòng công việc trước khi di chuyển.

Di chuyển dữ liệu

Định nghĩa dòng công việc sẽ di chuyển, Tuy nhiên trong dòng công việc đang tiến hành thông tin sẽ không được di chuyển.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Liên lạc với người dùng cuối cùng mà trong dòng công việc đang tiến hành sẽ cần phải khởi động lại sau khi di chuyển.

Di chuyển bài đăng

Liên lạc với người dùng cuối cùng mà trong dòng công việc đang tiến hành sẽ cần phải khởi động lại sau khi di chuyển.

Xem qua kết quả báo cáo

Bảng sau đây mô tả các cột trong báo cáo WorkflowRunning2010-detail.csv .

Cột

Mô tả

SiteID

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

WorkflowName

Tên của dòng công việc

ItemURL

URL mục dòng công việc được bắt đầu đối với.

Nếu đây là một trang dòng công việc, URL sẽ chỉ đến trang.

Nếu đây là một danh sách mục dòng công việc, URL sẽ chỉ mục danh sách.

Phạm vi

Trang web hoặc danh sách.

WorkflowInitiator

Người dùng bắt đầu dòng công việc.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×