Di chuyển đánh giá quét: Dài OneDrive URL

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách khắc phục sự cố với URL OneDrive dài trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Khi bạn di chuyển một site OneDrive từ các nguồn của bạn đối với môi trường đích, OneDrive URL sẽ thay đổi định dạng. Trên nền tảng nguồn OneDrive site ở định dạng https://onedrive.contoso.com/personal/domain_user. Trên nền tảng đích, Domain_User phần URL sẽ thay đổi để dùng (UPN) cho người dùng. Điều này sẽ trông tương tự như https://onedrive.contoso.com/personal/user_contoso_com.

Ví dụ:

Nếu bạn sử dụng tệp này:

https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Tên thư mục tệp sẽ là:

 • Cá nhân/contoso_bobsmith/tài liệu/Folder1/Folder2

Ghi chú: Không có giới hạn 256 ký tự trên đường dẫn thư mục vào một tệp trong SharePoint.

Sau khi di chuyển, đường dẫn tệp sẽ trông như sau.

Cá nhân/bobsmith_contoso_com/tài liệu/Folder1/Folder2

Lưu ý URL bây giờ là 4 ký tự nhiều thời gian hơn trước. Tùy thuộc vào cách các UPNs được hình thành công ty, thay đổi độ dài có thể lớn hơn.

Nếu tệp trước đó trong môi trường nguồn là 255 ký tự, độ dài sau khi di chuyển sẽ 259 ký tự, đó là vượt quá giới hạn cơ sở dữ liệu hỗ trợ. Này kết quả trong nội dung không được di chuyển.

Chúng tôi đã xác định vị trí khác nhau 4 trong đó thất bại trong việc có thể sẽ xảy ra vì lý do dài URL. Kết quả, chúng tôi có 4 báo cáo khác liên quan đến URL dài. Phần báo cáo quét kết quả bao gồm mỗi báo cáo cùng với sửa cần xảy ra.

Di chuyển dữ liệu

Di chuyển nội dung nguồn kết quả trong URL dài sẽ không thành công. Điều này sẽ khiến công việc di chuyển không thành công, sẽ kéo dài dự án di chuyển không cần thiết.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Xem lại các báo cáo và theo dõi khắc phục được đề xuất cho mỗi báo cáo. Nói chung, khắc phục bao gồm chuyển nội dung lại gần sang thư mục gốc của tuyển tập trang.

Di chuyển bài đăng

Xác thực rằng nội dung của bạn đã được di chuyển.

Xem qua kết quả báo cáo

Quét này kết quả là 4 đầu ra tệp. Mỗi tệp dành cho một vấn đề dài URL cụ thể mà sẽ dẫn đến thất bại trong việc di chuyển. LongODBUrl AllDocs detail.csv    có các hạn chế hai liên quan đến độ dài đường dẫn đến một tệp đã cho:

 • Đường dẫn máy chủ tương đối đến thư mục có chứa tệp có tối đa 256 ký tự. Sử dụng tệp ví dụ sau đây:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Tên thư mục nào là những thao tác sau: cá nhân/contoso_bobsmith/tài liệu/Folder1/Folder2

  Sau khi di chuyển, đường dẫn tệp sẽ trông như sau. Lưu ý URL bây giờ là nhiều thời gian hơn trước: cá nhân/bobsmith_contoso_com/tài liệu/Folder1/Folder2

 • Đường dẫn máy chủ tương đối đến một tệp hoặc thư mục có tối đa tổng 260 ký tự. Sử dụng tệp ví dụ sau đây:

  https://OneDrive.contoto.com/Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

  Máy chủ tương đối đường dẫn đến tệp sẽ trông tương tự như các thao tác sau: Personal/contoso_bobsmith/Documents/Folder1/Folder2/ProjectA.docx

Nếu có những tệp được liệt kê trong báo cáo này, chủ sở hữu cần di chuyển các tệp đến đường dẫn ngắn hơn hoặc xóa các tệp. Ví dụ, họ có thể di chuyển ProjectA.docx lên đến một thư mục trực tiếp bên dưới tài liệu, hoặc họ có thể xóa bỏ tệp nếu nó không còn cần thiết.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

UPN

(UPN) được dùng để xác định điểm khác biệt trong độ dài của URL. Nếu (UPN) là "***" mà cho biết người sở hữu không có một UserPrincipalName đặt trong hồ sơ SharePoint của họ. Kết quả, độ dài trung bình của các giá trị UserPrincipalName trong hồ sơ SharePoint store được sử dụng.

URLLengthDifference

Số tiền URL sẽ tăng khi site được đổi tên.

Tệp

Tệp cần được remediated.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

LongODBUrl NavNodes detail.csv    các nút dẫn hướng có quy định giới hạn độ dài URL 260 ký tự. Điều này có thể dẫn đến trường URL vượt quá dài tối đa.

Ví dụ, bạn có một site OneDrive ở https://OneDrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith. Trang web đó có nối kết trong khởi động nhanh có tên là báo cáo và URL trỏ nối kết tới https://onedrive.contoso.com/personal/contoso_bobsmith/documents/folder1/...folderN/Reports. Trong quá trình di chuyển, SharePoint sẽ cập nhật các URL để trỏ tới/bobsmith_contoso_com /. Độ dài bổ sung được thêm vào URL có thể làm cho độ dài là ký tự hơn 260 sẽ gây ra việc di chuyển không thành công.

Để remediate vấn đề này, bạn sẽ di chuyển vào thư mục báo cáo gần với thư mục gốc của thư viện /documents/ và sau đó Cập Nhật nối kết khởi động nhanh. Tùy chọn khác là loại bỏ nối kết khởi động nhanh.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

UPN

(UPN) được dùng để xác định điểm khác biệt trong độ dài của URL. Nếu (UPN) là "***" mà cho biết người sở hữu không có một UserPrincipalName đặt trong hồ sơ SharePoint của họ. Kết quả, độ dài trung bình của UserPrincipalName trong hồ sơ SharePoint store được sử dụng.

URLLengthDifference

Số tiền URLLengthDifference URL sẽ tăng khi site được đổi tên.

WebURL

URL web có nút dẫn hướng.

NavigationNodeLocation

Tiêu đề nút dẫn hướng hiển thị nơi nút dẫn hướng nằm. Bạn có thể có nhiều mức của các nút dẫn hướng, và điều này sẽ giúp xác định vị trí nút lỗi.

NavigationNodeTitle

Tiêu đề nút dẫn hướng bị ảnh hưởng.

NavigationNodeURL

Đổi tên URL mà sẽ có quá nhiều thời gian sau khi site.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

LongODBUrl-Table-detail.csv    quyền được thiết lập trên một đối tượng trong SharePoint được theo dõi bằng URL của đối tượng đó. Nếu bạn đặt quyền trên thư mục, SharePoint sẽ lưu trữ đường dẫn tương đối đến thư mục. Nếu bạn đặt quyền trên một mục, SharePoint sẽ lưu trữ máy chủ đường dẫn tương đối đến mục.

Kết quả, trong khi di chuyển trang web, URL liên kết với quyền sẽ được Cập Nhật. Điều này có thể dẫn đến lỗi nếu URL mới là quá nhiều thời gian.

Khắc phục này là di chuyển đối tượng bị ảnh hưởng lại gần sang thư mục gốc của tuyển tập trang. Tùy chọn khác là để loại bỏ các quyền riêng biệt từ các mục trong báo cáo.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

UPN

UPN UserPrincipalName được dùng để xác định điểm khác biệt trong độ dài của URL. Nếu (UPN) là "***" mà cho biết người sở hữu không có một UserPrincipalName đặt trong hồ sơ SharePoint của họ. Kết quả, độ dài trung bình của UserPrincipalName trong hồ sơ SharePoint store được sử dụng.

URLLengthDifference

Số tiền URL sẽ tăng khi site được đổi tên.

WebURL

URL web lưu trữ đối tượng đã được bảo mật.

SecuredObject

Đây là URL cho đối tượng đã được bảo mật sẽ được quá nhiều thời gian sau khi đổi tên site. Nếu bạn thêm quyền vào một tệp, đây là máy chủ tương đối đường dẫn đến tệp. Nếu bạn đặt quyền trên thư mục, đây là máy chủ đường dẫn tương đối đến thư mục.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

LongODBUrl Deps detail.csv    tệp nhất định có thể có sự phụ thuộc bổ sung. Những sự phụ thuộc được theo dõi bằng URL. Trong quá trình di chuyển nếu thông tin sự phụ thuộc là quá nhiều thời gian, di chuyển sẽ không thành công.

Có hai giới hạn trong báo cáo này cần lưu ý:

 • FullURL có giới hạn 260 ký tự. Đây là tệp với sự phụ thuộc vào. Để remediate nếu FullURL là quá nhiều thời gian, hoặc loại bỏ tệp hoặc di chuyển tệp đến một vị trí gần hơn vào phần gốc của tuyển tập trang.

 • DependencyDescription có giới hạn ký tự 270. Đây là sự phụ thuộc liên kết với FullURL. Để remediate DependencyDescription vào, hoặc loại bỏ phụ thuộc hoặc di chuyển phụ thuộc gần hơn vào phần gốc của tuyển tập trang.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

UPN

(UPN) được dùng để xác định điểm khác biệt trong độ dài của URL. Nếu (UPN) là "***", mà cho biết người sở hữu không có một UserPrincipalName đặt trong hồ sơ SharePoint của họ. Kết quả, độ dài trung bình của UserPrincipalName trong hồ sơ SharePoint store được sử dụng.

URLLengthDifference

Số tiền URL sẽ tăng khi site được đổi tên.

FullURL

URL để tệp có các phụ thuộc

DependencyDescription

Mô tả DependencyDescription liên kết với phụ thuộc. Điều này có thể một URL được nhận đổi tên.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×