Di chuyển đánh giá quét: Các trình duyệt tệp xử lý

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với trình duyệt tệp xử lý trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Duyệt tệp xử lý các thiết đặt các ứng dụng Web trong SharePoint ảnh hưởng đến cách bạn có thể duyệt các loại tệp. Môi trường nguồn cho phép bạn thay đổi các thiết đặt này từ nghiêm ngặt Permissive. Thiết đặt hạn chế cho phép bạn mở tất cả các kiểu tệp trong trình duyệt. Tuy nhiên, trong môi trường đích, thiết đặt chặt chẽ được áp đặt và không thể được sửa đổi. Kết quả, bạn có thể thấy một số loại tệp sẽ không mở trong trình duyệt di chuyển bài đăng. Ví dụ, *.htm và *.html tệp trong thư viện tài liệu sẽ không còn mở trong trình duyệt. Người dùng sẽ được nhắc tải xuống các tệp.

Lý do chính để thay đổi là chặt chẽ thiết đặt bảo mật hơn. Có là một mức tăng tiềm năng của kịch bản đặc quyền nơi người dùng độc hại với người đóng góp quyền truy nhập vào một trang web có thể tạo một tệp HTML có chứa JavaScript chạy đối với tuyển tập site khác nhau mà họ không có quyền. Sau đó họ có một người dùng có quyền để duyệt trang mức cao người dùng thực hiện JavaScript và truy nhập vào dữ liệu mà người dùng độc hại đã sau khi, kết quả.

Di chuyển dữ liệu

Dữ liệu sẽ được di chuyển, nhưng hành vi có chứa các tệp HTM và HTML sẽ thay đổi từ mở trong trình duyệt để nhắc người dùng tải xuống. Nếu bạn có một HTM hoặc HTML trang đích của một phần web dạng xem Page, khi kết xuất trang, bạn sẽ nhận được một lời nhắc tải xuống tệp HTM hoặc HTML. Page Viewer web part kết xuất dưới dạng một iframe, vì vậy không yêu cầu nền cho HTM hoặc HTML trang mà kết quả trong lời nhắc tải xuống. Bạn sẽ không thể đổi tên phần mở rộng tệp trong trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn đổi tên tệp bằng cách dùng SharePoint Designer, bạn sẽ nhận được một lời nhắc để sửa tham chiếu URL.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Báo cáo được cung cấp sẽ chứa danh sách tất cả các HTM và HTML tệp trong môi trường của bạn. Liên hệ với người sở hữu site để đảm bảo chúng được biết về vấn đề. Nếu các tệp được yêu cầu để mở trong trình duyệt, đổi tên chúng thành *.aspx. Tải lên tệp ASPX yêu cầu quyền truy nhập trình thiết kế vào tuyển tập trang, giảm chân rủi ro vào để mọi người có quyền thêm hơn đóng góp. Người đóng góp có thể tạo trang wiki trên một số thư viện tài liệu, là kỹ thuật ASPX trang, Tuy nhiên, các quyền đóng góp sẽ hạn chế các khả năng thêm hoặc cấu hình phần web sẽ hiển thị chéo trang tính năng tạo script tấn công trên các trang của người dùng . Ví dụ, các thao tác sau sẽ xảy ra đối với người đóng góp tìm cách để thêm phần web vào một trang ASPX:

  • Phần web trình soạn nội dung không sẵn dùng như một tùy chọn.

  • Phần web trình soạn thảo script sẵn dùng, nhưng sẽ không cho phép người dùng để gửi bất kỳ điều gì với < script > thẻ.

  • Page Viewer web part không cho phép người đóng góp để sửa đổi thiết đặt URL. Việc chặn chúng từ hướng người dùng vào một trang độc hại.

Tùy chọn để đổi tên phần mở rộng tệp của tệp:

  • Mở site trong SharePoint Designer và đổi tên tệp.

  • Theo lập trình đổi tên tệp bằng cách dùng SPFile.MoveTo() qua CSOM.

Di chuyển bài đăng

Xác nhận rằng trang của bạn hiển thị như mong muốn.

Xem qua kết quả báo cáo

Bảng sau đây mô tả các cột trong báo cáo BrowserFileHandling-detail.csv .

Báo cáo quét này chứa tất cả *.htm và tệp *.html sẽ bị ảnh hưởng bởi các trình duyệt tệp xử lý các thay đổi từ Permissive thành nghiêm ngặt.

Cột

Mô tả

SiteId

Mã định danh duy nhất của tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteURL

URL vào tuyển tập trang bị ảnh hưởng.

SiteOwner

Chủ sở hữu tuyển tập site.

SiteAdmins

Danh sách những người được liệt kê là người quản trị tuyển tập trang.

SiteSizeInMB

Kích cỡ của tuyển tập kích cỡ theo megabyte [MB]

NumOfWebs

Số lượng Website tồn tại trong tuyển tập trang.

ContentDBName

Tên của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

ContentDBServerName

Máy chủ SQL lưu trữ cơ sở dữ liệu nội dung.

ContentDBSizeInMB

Kích cỡ của cơ sở dữ liệu nội dung lưu trữ tuyển tập trang.

LastContentModifiedDate

Ngày/thời gian tuyển tập trang có nội dung đã sửa đổi.

TotalItemCount

Tổng số các mục được tìm thấy trong tuyển tập trang.

Truy cập

Số yêu cầu đăng nhập cho tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DistinctUsers

Số lượng người dùng riêng biệt có truy nhập tuyển tập trang. Dựa trên dữ liệu từ dịch vụ sử dụng ghi nhật ký. Nếu sử dụng ghi nhật ký dịch vụ bị vô hiệu hóa hàng này sẽ hiển thị N/A.

DaysOfUsageData

Số ngày sử dụng ghi nhật ký dịch vụ Giữ lại dữ liệu. Điều này cung cấp ngữ cảnh cho truy cập và DistinctUsers. Ví dụ, nếu đây là 14 ngày, dữ liệu số và DistinctUsers dành cho 14 ngày cuối cùng.

Tệp

URL đến tệp bị ảnh hưởng bởi thay đổi.

TimeCreated

Ngày và thời gian tệp được tạo ra.

TimeModified

Ngày và thời gian tệp đã được sửa đổi.

ModifiedBy

Người dùng tệp đã sửa đổi lần cuối.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×