Di chuyển đánh giá quét: Ánh xạ thuộc tính hồ sơ tùy chỉnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tìm hiểu cách để giảm thiểu các vấn đề với ánh xạ thuộc tính hồ sơ tùy chỉnh trong quá trình di chuyển.

Tổng quan

Trong môi trường nguồn, đã có thể thêm ánh xạ thuộc tính hồ sơ bổ sung vào ứng dụng dịch vụ hồ sơ người dùng. Ánh xạ thuộc tính hồ sơ cho phép SharePoint để kéo các giá trị thuộc tính hồ sơ từ nguồn dữ liệu bên ngoài SharePoint. Ví dụ, bạn có thể ánh xạ thuộc tính hồ sơ giới trong Active Directory. Trong quá trình đồng bộ hóa hồ sơ, SharePoint nhập hồ sơ của người dùng có giá trị từ Active Directory. Tình huống khác đã là để tận dụng nghiệp vụ kết nối dịch vụ (BCS) để nhập giá trị thuộc tính hồ sơ từ một cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ web.

Môi trường đích tận dụng Azure Active Directory (AAD) để nhập các giá trị hồ sơ SharePoint. SharePoint sẽ đồng bộ hóa dữ liệu hồ sơ phổ biến nhất từ Azure Active Directory vào SharePoint. Môi trường đích không hỗ trợ và mở rộng lược đồ AAD và cấu hình ánh xạ thuộc tính hồ sơ bổ sung. Nếu bạn cần để nhập dữ liệu là không được cung cấp bởi xuất ánh xạ thuộc tính hồ sơ của hộp, nó được yêu cầu để viết một chương trình sẽ đẩy các giá trị bạn muốn vào thuộc tính hồ sơ trong dịch vụ.

Để biết hướng dẫn về cách cập nhật giá trị thuộc tính hồ sơ tận dụng mô hình đối tượng phía máy khách (CSOM), hãy xem:

Đầu ra quét này sẽ cung cấp cho bạn với danh sách các hồ sơ ánh xạ thuộc tính sẽ không được bao gồm trong môi trường đích. Điều này sẽ cho phép bạn quyết định trên hướng tiến.

Di chuyển dữ liệu

Môi trường đích sẽ chứa ánh xạ thuộc tính hồ sơ mặc định cho SharePoint.

Quan trọng: Bất kỳ trang được cấu hình như "Không có quyền truy nhập" (bị khóa), trong SharePoint sẽ bị bỏ qua. Để xem danh sách các site bị khóa tuyển tập xem site khóa quét đầu ra.

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Nếu ánh xạ thuộc tính liệt kê đầu ra quét được thừa hưởng trong một SharePoint bổ trợ hoặc công ty cổng thông tin, chúng tôi khuyên bạn xem xét vấn ứng dụng đồng bộ thảo luận trong phần tổng quan để bảo đảm rằng dữ liệu thuộc tính hồ sơ không bao gồm theo mặc định vẫn sẽ là di chuyển bài đăng Cập Nhật.

Di chuyển bài đăng

Nếu bạn xây dựng một công cụ đồng bộ thuộc tính hồ sơ, hãy đảm bảo các hàm cụ đăng di chuyển.

Xem qua kết quả báo cáo

Bảng sau đây mô tả các cột trong báo cáo CustomProfilePropertyMappings-detail.csv .

Báo cáo quét này chứa danh sách tất cả các hồ sơ ánh xạ thuộc tính sẽ không tồn tại trong môi trường đích. Nếu bạn có nhiều kết nối đồng bộ hóa hồ sơ, bạn có thể thấy nhiều ánh xạ cho thuộc tính hồ sơ đơn.

Cột

Mô tả

ConnectionName

Tên kết nối hồ sơ sẽ ánh xạ thuộc tính được liên kết.

ConnectionType

Loại kết nối hồ sơ. Điều này sẽ giúp xác định từ nơi giá trị thuộc tính hồ sơ được được kéo.

PropertyName

Tên của thuộc tính hồ sơ. Sau khi tạo một thuộc tính hồ sơ, giá trị này không thể thay đổi.

PropertyDisplayName

Hiển thị tên của thuộc tính hồ sơ.

PropertyMapping

Thuộc tính thuộc tính hồ sơ được ánh xạ để kết nối đã cho.

Hướng

Hướng của ánh xạ. Nhập hoặc xuất. Nhập cho biết giá trị thuộc tính hồ sơ được kéo từ một nguồn dữ liệu bên ngoài SharePoint. Xuất cho biết giá trị thuộc tính hồ sơ trong SharePoint được đẩy vào nguồn dữ liệu ngoài.

PropertyLength

Độ dài của thuộc tính hồ sơ.

PropertyUsage

Số lượng hồ sơ có một giá trị cho thuộc tính cụ thể. Điều này sẽ giúp xác định nếu ánh xạ thuộc tính này có hồ sơ sử dụng nó. Ví dụ, một giá trị 0 sẽ cho biết rằng không có hồ sơ có một giá trị cho thuộc tính. Một giá trị của 100.000 sẽ cho biết rằng 100.000 hồ sơ có một giá trị cho thuộc tính.

ScanID

Mã định danh duy nhất được gán cho một thực thi cụ thể của công cụ di chuyển SharePoint đánh giá.

Lưu ý: Môi trường nguồn sẽ chứa một số thuộc tính đã được dùng trong một tính năng được gọi là ký tự ngữ âm tìm kiếm. Tính năng này cho phép bạn tìm kiếm tên của một người, và kết quả tìm kiếm sẽ trả về tên đã được tương tự như tên được nhập. Chức năng này không còn dựa trên các thuộc tính trong môi trường đích, và kết quả, họ sẽ được trình bày trong báo cáo của bạn. Nếu bạn không rõ ràng dùng thuộc tính sau đây trong bất kỳ tùy chỉnh của bạn, bạn sẽ không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác trên các mục nhập này.

Tên hiển thị thuộc tính

Tên thuộc tính

Ánh xạ

Phát âm tên

SPS-PhoneticFirstName

MsDS-PhoneticFirstName

Tên hiển thị ký tự ngữ âm

SPS-PhoneticDisplayName

MsDS-PhoneticDisplayName

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×