DECIMAL (Hàm DECIMAL)

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm DECIMALhàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi dạng biểu thị số bằng văn bản theo một cơ số đã cho thành một số thập phân.

Cú pháp

DECIMAL(văn bản, cơ số)

Cú pháp của hàm DECIMAL có các đối số sau đây.

  • Văn bản    Bắt buộc.

  • Cơ số    Bắt buộc. Cơ số phải là một số nguyên.

Chú thích

  • Độ dài chuỗi của đối số Văn bản phải nhỏ hơn hoặc bằng 255 ký tự.

  • Đối số Văn bản có thể là bất kỳ kết hợp nào của các ký tự chữ-số hợp lệ cho cơ số và không phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Excel hỗ trợ đối số Văn bản lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 2^53. Đối số văn bản trả về một giá trị lớn hơn 2^53 có thể dẫn đến kết quả làm mất độ chính xác.

  • Cơ số phải lớn hơn hoặc bằng 2 (nhị phân, hay cơ số 2) và nhỏ hơn hoặc bằng 36 (cơ số 36).
    Một cơ số lớn hơn 10 sử dụng các giá trị số 0-9 và các chữ cái A-Z cần thiết. Ví dụ, cơ số 16 (hệ thập lục phân) dùng các số 0-9 và các chữ A-F, còn cơ số 36 dùng các số 0-9 và các chữ A-Z.

  • Nếu một trong hai đối số vượt quá giới hạn của nó, hàm DECIMAL có thể trả về giá trị lỗi #NUM! hoặc #VALUE! .

Ví dụ

Sổ làm việc bên dưới sẽ minh họa những ví dụ về hàm này. Hãy kiểm tra, thay đổi các công thức hiện có hoặc nhập công thức riêng của bạn để tìm hiểu về cách hoạt động của hàm này.

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

Cách thức hoạt động

'=DECIMAL("FF",16)

Chuyển đổi giá trị thập lục phân FF (cơ số 16) sang giá trị thập phân tương đương (255) (cơ số 10).

=DECIMAL("FF",16)

"F" ở vị trí 15 trong hệ thống số có cơ số 16. Vì tất cả các hệ thống số đều bắt đầu với 0, ký tự thứ 16 trong số thập lục phân sẽ ở vị trí thứ 15. Công thức dưới đây minh họa cách chuyển đổi sang số thập phân:

Hàm HEX2DEC trong ô C3 kiểm nghiệm kết quả này.

=HEX2DEC("ff")

Công thức

=(15*(16^1))+(15*(16^0))

'=DECIMAL(111,2)

Chuyển đổi giá trị nhị phân 111 (cơ số 2) sang giá trị thập phân tương đương (7) (cơ số 10).

=DECIMAL(111,2)

"1" ở vị trí 1 trong hệ thống số cơ số 2. Công thức dưới đây minh họa cách chuyển đổi sang số thập phân:

Hàm HEX2DEC trong ô C6 kiểm nghiệm kết quả này.

=BIN2DEC(111)

Công thức

=(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*(2^0))

'=DECIMAL("zap",36)

Chuyển đổi giá trị "zap" trong cơ số 36 sang giá trị thập phân tương đương (45745).

=DECIMAL("zap",36)

"z" ở vị trí 35, "a" ở vị trí 10 và "p" ở vị trí 25. Công thức dưới đây minh họa cách chuyển đổi sang số thập phân:

Công thức

=(35*(36^2))+(10*(36^1))+(25*(36^0))

Để tìm hiểu kỹ hơn với các dữ liệu ví dụ trong Excel, hãy tải sổ làm việc được nhúng về máy tính của bạn, rồi mở nó trong Excel.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Excel 2016 for Mac, Excel 2013, Excel OnlineThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ