DATE (Hàm DATE)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về số sê-ri tuần tự đại diện cho một ngày cụ thể.

Cú pháp

Ngày (năm,tháng,ngày)

Năm     Đối số năm thể là một đến bốn chữ số. Nếu year nằm giữa 0 (không) và 1899 (bao gồm), giá trị được thêm vào năm 1900 đến năm tính toán. Ví dụ, DATE(108,1,2) trả về ngày 2 tháng 1 năm 2008 (1900 + 108). Nếu năm từ năm 1900-9999 (bao gồm), giá trị được dùng làm năm. Ví dụ, DATE(2008,1,2) trả về ngày 2 tháng 1 năm 2008.

Tháng    là một số biểu thị tháng của năm. Nếu tháng lớn hơn 12 tháng thêm đó số tháng đến tháng đầu tiên trong năm đã xác định. Ví dụ, DATE(2008,14,2) trả về số sê-ri đại diện cho ngày 2 tháng 2 năm 2009.

Ngày    là một số biểu thị ngày tháng. Nếu ngày lớn hơn số ngày trong tháng đã xác định, ngày cộng đó số ngày tới ngày đầu tiên trong tháng. Ví dụ, DATE(2008,1,35) trả về số sê-ri đại diện cho ngày 4 tháng 2 năm 2008.

Chú thích

  • Ngày tháng được lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 31 tháng Mười Hai năm 1899 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng Một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng Một năm 1900.

  • Hàm DATE có ích nhất trong công thức mà năm, tháng và ngày là công thức, hằng số không.

Ví dụ

Year

Month

Day

Công thức

Mô tả (Kết quả)

2008

1

1

=Date([year],[month],[Day])

Ngày sê-ri cho ngày (1/1/2008 hoặc 39448)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×