Dùng hàm IIf để hiển thị hoặc tính toán giá trị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm IIf có cú pháp sau:

IIf(kiểm tra lô-gic, giá trị nếu đúng, giá trị nếu sai)

Ví dụ: để tính thuế bán hàng trong hộp văn bản trên biểu mẫu, bạn có thể nhập biểu thức sau trong thuộc tính Nguồn Điều khiển ở hộp văn bản:

=IIf([StateProvince] = “WA”,[OrderTotal] * 0.095, 0)

Dịch nghĩa: nếu trường StateProvince có chứa “WA”, thì tính thuế bán hàng bằng cách lấy OrderTotal nhân với 0,095. Nếu không phải, trả về số không.

IIf lồng nhau

Sau khi bạn nắm được hàm IIf, bạn sẽ thấy rằng việc lồng chúng vào nhau có thể rất hữu ích. “Lồng” là khi bạn dùng một hàm IIf bên trong một hàm IIf khác, ở dạng đối số “giá trị nếu đúng” hoặc “giá trị nếu sai” (hoặc cả hai). Ví dụ, giả sử bạn muốn cột “Tình trạng” trên báo cáo hiển thị là “Quá Hạn” nếu đã quá Ngày Đến hạn cho một mục. Nếu Ngày Đến hạn là hôm nay, bạn muốn hiển thị “Đến hạn hôm nay”. Nếu chưa tới Ngày Đến hạn, bạn muốn cột “Tình trạng” để trống. Giải sử hôm nay là ngày 9 tháng 2 năm 2012, bạn muốn thấy như thế này:

Báo cáo Nhiệm vụ với cột “Tình trạng” dùng hàm IIF để hiển thị một thông báo.

Có thể thực hiện điều này bằng cách dùng hai hàm IIf, một hàm lồng làm đối số "giá trị nếu sai" của hàm kia:

= IIf ([ví < ngày (), "Quá hạn", IIf ([ví = ngày (), "Đến hạn hôm nay"))

IIf bên ngoài sẽ so sánh trường DueDate của ngày tháng của hôm nay (do hàm Date() trả về). Đối với hai nhiệm vụ đầu tiên trong báo cáo hiện ở trên, ngày đến hạn đến trước ngày tháng của hôm nay, nên kiểm tra lô-gic của IIf bên ngoài định trị là Đúng và hiển thị "QUÁ HẠN". Đối với nhiệm vụ thứ ba (Quét sơn ga-ra), IIF bên ngoài định trị là Sai. Vì thế hàm IIf lồng sẽ kiểm tra xem ngày đến hạn có bằng ngày tháng của hôm nay không. Đúng như vậy, nên IIf lồng hiển thị là "Đến hạn hôm nay". Đối với nhiệm vụ thứ tư (Cắt tỉa cây), không có hàm IIf nào trong hai hàm định trị là "Đúng". Vì thế, không có gì hiển thị cả vì không có đối số "giá trị nếu sai" cho IIf lồng. Dĩ nhiên, bạn có thể thêm một đối số nếu bạn muốn hiển thị gì đó trong trường hợp này.

Lời khuyên để sử dụng một cách khéo léo

Lồng các hàm IIf là thú vị, nhưng bạn thường không muốn đi nhiều hơn một hoặc hai cấp độ sâu. Các biểu thức có thể nhanh chóng sẽ trở nên khó để đọc và duy trì. Nếu IIF lồng nhau của bạn sẽ nhận ra tay, bạn có thể cân nhắc sử dụng hàm Switch, cung cấp một tương tự như "nếu-thì" loại lô-gic.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×