Dùng bộ đọc màn hình để sắp xếp tài liệu vào tuyển tập và kiểm soát quyền riêng tư trên Docs.com

Docs.com là một công cụ tuyệt vời để hiển thị và khám phá tài liệu Office miễn phí. Bạn có thể dễ dàng sử dụng phím tắt và bộ đọc màn hình để sắp xếp tài liệu vào tuyển tập và kiểm soát quyền riêng tư trên Docs.com.

Ghi chú: Khi bạn sử dụng Docs.com, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Internet Explorer làm trình duyệt của mình. Tìm hiểu thêm về các phím tắt của Internet Explorer.

Trong chủ đề này

Tạo tuyển tập mới và kiểm soát cài đặt quyền riêng tư

 1. Dẫn hướng đến Docs.com, rồi đăng nhập bằng tài khoản Office 365 của bạn. Hoặc đăng nhập vào tài khoản Office 365 của bạn, rồi mở ứng dụng Docs.com.

 2. Để bật dạng xem Trợ năng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Accessibility view, Link” (Liên kết Dạng xem Trợ năng). Nhấn Enter.

 3. Để di chuyển đến liên kết Thêm mới , nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Add new, Button” (Nút Thêm mới). Nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Mũi tên Xuống cho tới khi bạn nghe thấy “Collection” (Tuyển tập), rồi nhấn Enter. Khi trang Đặt tên tuyển tập của bạn mở ra, bạn sẽ nghe thấy “Name your collection” (Đặt tên tuyển tập của bạn).

 5. Nhập tiêu đề tuyển tập.

 6. Để di chuyển đến các tùy chọn khả năng hiển thị (cài đặt quyền riêng tư) cho tuyển tập, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Visibility” (Khả năng hiển thị). Nhấn Phím cách.

 7. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tên của tùy chọn khả năng hiển thị bạn muốn.

 8. Để tạo tuyển tập mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Create new collection, Button” (Nút Tạo tuyển tập mới).

 9. Khi tuyển tập mới được tạo và trang của tuyển tập mở ra, bạn sẽ nghe thấy tên tuyển tập, theo sau là "Docs.com."

Mở tuyển tập hiện có

Quan trọng Sử dụng Trình tường thuật để hoàn tất các bước trong quy trình này.

 1. Dẫn hướng đến Docs.com, rồi đăng nhập bằng tài khoản Office 365 của bạn. Hoặc đăng nhập vào tài khoản Office 365 của bạn, rồi mở ứng dụng Docs.com.

 2. Để bật dạng xem Trợ năng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Accessibility view, Link” (Liên kết Dạng xem Trợ năng). Nhấn Enter.

 3. Để di chuyển đến liên kết Tuyển tập, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy bất cứ nội dung nào sau đây: “Home, Link” (Liên kết Trang đầu), “Journal, Link” (Liên kết Nhật ký) “Documents, Link” (Liên kết Tài liệu) hoặc “Collections, Link” (Liên kết Tuyển tập). Nếu bạn nghe thấy bất cứ nội dung nào không phải là “Collections, Link” (Liên kết Tuyển tập), hãy nhấn phím Mũi tên Phải hoặc phím Mũi tên Trái cho đến khi bạn nghe thấy “Collections, Link” (Liên kết Tuyển tập).

 4. Để di chuyển đến một trong số các tuyển tập của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên tuyển tập mình muốn. Nhấn Enter.

 5. Khi trang của tuyển tập mở ra, bạn sẽ nghe thấy tên tuyển tập, theo sau là “Docs.com.”

Thêm tài liệu vào tuyển tập

 1. Dẫn hướng đến Docs.com, rồi đăng nhập bằng tài khoản Office 365 của bạn. Hoặc đăng nhập vào tài khoản Office 365 của bạn, rồi mở ứng dụng Docs.com.

 2. Để bật dạng xem Trợ năng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Accessibility view, Link” (Liên kết Dạng xem Trợ năng). Nhấn Enter.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

 4. Để thêm tài liệu vào tuyển tập, thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây:

  • Để thêm tài liệu mới từ máy tính, website, Sway, Office Mix hoặc OneNote, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Publish new, Button” (Nút Phát hành mới). Nhấn Enter. Khi trang Phát hành mở ra, bạn sẽ nghe thấy “Publish, Docs.com” (Phát hành, Docs.com). Để tìm hiểu cách sử dụng bộ đọc màn hình nhằm sử dụng nhiều tùy chọn ấn phẩm khác nhau trên trang Phát hành, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để tải lên tài liệu và đặt thuộc tính của tài liệu trên Docs.com.

  • Để tìm kiếm nội dung bằng Bing, di chuyển tiêu điểm đến hộp Tìm nội dung cho tuyển tập của bạn bằng cách nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Search with Bing or enter a web address” (Tìm kiếm bằng Bing hoặc nhập địa chỉ web). Nhập từ khóa, rồi nhấn Enter. Để chọn kết quả tìm kiếm bạn muốn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy kết quả mình muốn. Để thêm kết quả vào tuyển tập, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Add to collection, Button” (Nút Thêm vào tuyển tập), rồi nhấn Enter. Để thoát khỏi kết quả tìm kiếm và quay lại trang tuyển tập, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Done, Button” (Nút Xong). Nhấn Enter.

   Mẹo Sau khi bạn thêm nội dung vào tuyển tập, hộp Tìm nội dung cho tuyển tập của bạn không còn sẵn dùng. Thay vào đó, chọn nút Thêm liên kết, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Search with Bing or enter a web address” (Tìm kiếm bằng Bing hoặc nhập địa chỉ web).

  • Để thêm nội dung từ website, di chuyển tiêu điểm đến hộp Tìm nội dung cho tuyển tập của bạn bằng cách nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Search with Bing or enter a web address” (Tìm kiềm bằng Bing hoặc nhập địa chỉ web). Nhập địa chỉ web (URL), rồi nhấn Enter.

   Mẹo Sau khi bạn thêm nội dung vào tuyển tập, hộp Tìm nội dung cho tuyển tập của bạn không còn sẵn dùng. Thay vào đó, chọn nút Thêm liên kết, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Search with Bing or enter a web address” (Tìm kiếm bằng Bing hoặc nhập địa chỉ web).

Kiểm soát cài đặt quyền riêng tư cho tài liệu riêng lẻ

Quan trọng Sử dụng Trình tường thuật để hoàn tất các bước trong quy trình này.

 1. Dẫn hướng đến Docs.com, rồi đăng nhập bằng tài khoản Office 365 của bạn. Hoặc đăng nhập vào tài khoản Office 365 của bạn, rồi mở ứng dụng Docs.com.

 2. Để bật dạng xem Trợ năng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Accessibility view, Link” (Liên kết Dạng xem Trợ năng). Nhấn Enter.

 3. Để di chuyển đến liên kết Tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy bất cứ nội dung nào sau đây: “Home, Link” (Liên kết Trang đầu), “Journal, Link” (Liên kết Nhật ký) “Documents, Link” (Liên kết Tài liệu) hoặc “Collections, Link” (Liên kết Tuyển tập). Nếu bạn nghe thấy bất cứ nội dung nào không phải là “Documents, Link” (Liên kết Tài liệu), hãy nhấn phím Mũi tên Phải hoặc phím Mũi tên Trái cho đến khi bạn nghe thấy “Documents, Link” (Liên kết Tài liệu).

 4. Để di chuyển đến một trong số các tài liệu của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên tuyển tập mình muốn.

 5. Để thay đổi thuộc tính cho tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Choose an option, Button” (Nút Chọn một tùy chọn). Nhấn Enter.

 6. Để chọn nút Chỉnh sửa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Edit, Button” (Nút Chỉnh sửa). Nhấn Enter.

 7. Khi trang Chỉnh sửa chi tiết mở ra, bạn sẽ nghe thấy “Edit details” (Chỉnh sửa chi tiết).

 8. Để thay đổi thuộc tính Khả năng hiển thị (cài đặt quyền riêng tư) cho tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Visibility” (Khả năng hiển thị). Nhấn Phím cách.

 9. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tên của tùy chọn khả năng hiển thị bạn muốn.

 10. Để lưu thuộc tính mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Save, Button” (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

 11. Khi trang chủ của người dùng mở ra, bạn sẽ nghe thấy tên người dùng, theo sau là “Docs.com.”

Sửa đổi cài đặt quyền riêng tư cho tuyển tập hiện có

 1. Mở tuyển tập hiện có.

 2. Để chỉnh sửa thuộc tính của tuyển tập, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Edit, Button” (Nút Chỉnh sửa). Nhấn Enter.

 3. Để thay đổi thuộc tính Khả năng hiển thị (cài đặt quyền riêng tư) cho tuyển tập, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Visibility” (Khả năng hiển thị). Nhấn Phím cách.

 4. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy tên của tùy chọn khả năng hiển thị bạn muốn.

 5. Để lưu thuộc tính mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Save, Button” (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

 6. Khi bạn quay lại trang của tuyển tập, bạn sẽ nghe thấy tên tuyển tập, theo sau là “Docs.com”.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×