Dành cho khách không nhận được cuộc hội thoại email nhóm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có quyền truy nhập dành cho khách trong Nhóm Office 365, tổ chức có thể cộng tác với người dùng bên ngoài người dùng tài khoản email mà không phải là phần Office 365. Nếu người dùng dành cho khách mà bạn mời được liệt kê là thành viên nhóm nhưng không nhận được bất kỳ hội thoại email hoặc nhóm, xác nhận các thao tác sau:

Tiếp theo, tìm hiểu nếu dành cho khách mời từ SharePoint Online và Azure Active Directory B2B. Nếu vậy, bạn có thể có vấn đề cấu hình một thư mục của bạn. Yêu cầu người quản trị CNTT của bạn để giải quyết vấn đề bằng cách làm theo quy trình ba bước này:

 1. Tải xuống và cài đặt Microsoft Azure Active Directory V2 PowerShell mô-đun và đăng nhập Microsoft Online Services hỗ trợ.

 2. Chạy một chuỗi các lệnh PowerShell để kéo lên thuộc tính tài khoản người dùng dành cho khách.

 3. Sửa chữa cấu hình tài khoản khách.

 1. Tải xuống và cài đặt phiên bản 64-bit của Microsoft Azure Active Directory V2 mô-đun PowerShell. Để biết thêm thông tin, hãy xem AzureAD.

 2. Tải xuống và cài đặt phiên bản 64-bit của các hỗ trợ Microsoft Online Services đăng nhập: trợ giúp đăng nhập Microsoft Online Services cho chuyên gia CNTT RTW.

 1. Kết nối với Microsoft PowerShell bằng cách sử dụng thông tin quản trị công ty của bạn.

 2. Chạy lệnh ghép ngắn sau:

  Connect-AzureAD
 3. Trên trang nhập thông tin đăng nhập, hãy nhập thông tin quản trị toàn cục Office 365 của bạn. Hãy xem gán vai trò quản trị trong Office 365 để biết thêm thông tin về vai trò trong Office 365.

  -HOẶC-

 1. Hãy nhập như sau trong cửa sổ PowerShell. Nhấn Enter sau mỗi lệnh.

  Install-module azuread
  $adminusername=<global admin username>
  
  $adminpassword=<global admin password> 
  
  $password=ConvertTo-SecureString $adminpassword -AsPlainText –Force
  
  $credential=New-Object System.Management.Automation.PsCredential($adminusername,$password)
  
  $cred=Get-Credential -cred $credential
  
  Connect-AzureAD -cred $cred
 2. Tra cứu mời người dùng và thuộc tính dựa trên địa chỉ email ở OtherMail thuộc tính.

  Get-AzureADUser -All $true | ?{$_.OtherMails -eq " misconfiguredguestemail@organization.com"} | fl
 3. Nếu trường SMTP chính là trống và OtherMail trường có đa giá trị rồi vào tài khoản người dùng dành cho khách không cấu hình đúng cách. Đây là ví dụ:

  Ví dụ về tài khoản người dùng dành cho khách không được cấu hình đúng cách

Option 1: Loại bỏ địa chỉ email từ OtherMail thuộc tính. Điều này sẽ giúp OtherMail đơn giá trị thuộc tính mà có địa chỉ email giống như địa chỉ email dành cho khách mời. Lưu ý rằng khi bạn loại bỏ địa chỉ email, người dùng sẽ làm mất quyền truy nhập vào tất cả các tệp SharePoint Online đã được cấp tới địa chỉ đó.

Đây là lệnh để loại bỏ địa chỉ:

Get-AzureADUser -ObjectId <<Userobjectid_from_above>> | Set-AzureADUser -OtherMails "<<Desired email address>>"

-HOẶC-

Tùy chọn 2: Xóa bỏ người dùng này và lại thêm chúng vào nhóm. Lưu ý rằng khi bạn xóa bỏ người dùng, họ sẽ mất quyền truy nhập vào tất cả các tệp SharePoint Online đã được cấp tới địa chỉ email của người dùng đó.

Chủ đề Liên quan

Quản lý thư mục Azure AD của bạn

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×