Chuyển đổi số sang hệ thống số khác nhau

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một số hệ thống là một cách từng bước để đại diện cho số có biểu tượng ký tự và sử dụng một giá trị cơ sở để thuận tiện nhóm số trong biểu mẫu nén. Hệ số phổ biến nhất là thập phân, có một giá trị cơ sở của 10 và một bộ biểu tượng ký tự của 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Tuy nhiên, có các hệ số khác, và họ có thể hiệu quả hơn để sử dụng cho mục đích cụ thể. Ví dụ, vì máy tính dùng lô-gic Boolean để thực hiện phép tính và các thao tác, họ sử dụng hệ thống số nhị phân, có một giá trị cơ sở của 2.

Microsoft Office Excel có một số hàm mà bạn có thể dùng để chuyển đổi số đến và từ các hệ số sau đây:

Số hệ thống

Giá trị cơ sở

Bộ biểu tượng ký tự

Nhị phân

2

0,1

Số bát phân

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimal

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9

Thập lục phân

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm BIN2DEC .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2DEC(1100100)

Chuyển đổi số nhị phân 1100100 thành thập phân (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 thành thập phân (-1)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm BIN2HEX .

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2HEX(11111011, 4)

Chuyển đổi nhị phân 11111011 thành số thập lục phân có 4 ký tự (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Chuyển đổi số nhị phân 1110 thành thập lục phân (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Chuyển đổi số nhị phân 1111111111 thành thập lục phân (ffffffffff ở dạng)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm BIN2OCT .

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2OCT(1001, 3)

Chuyển đổi số nhị phân 1001 thành số bát phân có 3 ký tự (011)

=BIN2OCT(1100100)

Chuyển đổi nhị phân 1100100 thành số bát phân (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Chuyển đổi nhị phân 1111111111 thành số bát phân (7777777777)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm DEC2BIN .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2BIN(9, 4)

Chuyển đổi số 9 thập phân thành nhị phân có 4 ký tự (1001)

=DEC2BIN(-100)

Chuyển đổi số thập phân 100 thành số nhị phân (1110011100)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm DEC2HEX .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2HEX(100, 4)

Chuyển đổi 100 thập phân thành thập lục phân có 4 ký tự (0064)

=DEC2HEX(-54)

Chuyển đổi số thập phân -54 thành thập lục phân (FFFFFFFFCA)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm DEC2OCT .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2OCT(58, 3)

Chuyển đổi số thập phân 58 thành số bát phân (072)

=DEC2OCT(-100)

Chuyển đổi thập phân thành bát phân (7777777634)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HEX2BIN .

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2BIN("F", 8)

Chuyển đổi F thập lục phân thành nhị phân, với 8 ký tự (00001111)

=HEX2BIN("B7")

Chuyển đổi B7 thập lục phân thành nhị phân (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Chuyển đổi ffffffffff ở dạng thập lục phân thành nhị phân (1111111111)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HEX2DEC .

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2DEC("A5")

Chuyển đổi A5 thập lục phân thành thập phân (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Chuyển đổi ffffffff5b ở dạng thập lục phân thành thập phân (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Chuyển đổi 3da408b9 ở dạng thập lục phân thành thập phân (1034160313)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HEX2OCT .

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2OCT("F", 3)

Chuyển đổi F thập lục phân thành bát phân có 3 ký tự (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Chuyển đổi 3b4e ở dạng thập lục phân thành bát phân (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Chuyển đổi ffffffff00 ở dạng thập lục phân thành bát phân (7777777400)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm OCT2BIN .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2BIN(3, 3)

Chuyển đổi số bát phân 3 thành số nhị phân có 3 ký tự (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Chuyển đổi số bát phân 7777777000 thành số nhị phân (1000000000)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm OCT2DEC .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2DEC(54)

Chuyển đổi số bát phân 54 thành thập phân (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Chuyển đổi số bát phân 7777777533 thành thập phân (-165)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm OCT2HEX .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2HEX(100, 4)

Chuyển đổi số bát phân 100 thành thập lục phân có 4 ký tự (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Đánh số chuyển đổi số bát phân 7777777533 thành thập lục phân (ffffffff5b ở dạng)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×