Chuyển đổi giữa giao diện người dùng khách Skype for Business và Lync

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đối với các tổ chức dùng Skype for Business Online, bạn có thể sử dụng Remote PowerShell trong Office 365 để cho phép người dùng Skype for Business của mình sử dụng máy khách Skype for Business hoặc giao diện người dùng máy khách Skype for Business (Lync). Thiết đặt mặc định là dành cho người dùng sử dụng giao diện người dùng máy khách Skype for Business. Nếu muốn sử dụng trải nghiệm máy khách Lync, bạn có thể quản lý hành vi của máy khách khi khởi chạy lần đầu để hiển thị giao diện người dùng Lync theo các bước ở phần sau trong chủ đề này.

Ghi chú: Trải nghiệm máy khách Lync 2013 không phải là một lựa chọn cho các phiên bản máy khách Skype for Business 2016. Trước khi bạn tìm cách cấu hình môi trường máy khách của mình để sử dụng máy khách Lync 2013, vui lòng kiểm tra phiên bản máy khách để đảm bảo phiên bản không bắt đầu bằng số 16; ví dụ như: 16.x.x.x.

Mẹo: Nếu bạn muốn dễ dàng chuyển đổi giao diện người dùng và không muốn thực hiện các bước thủ công, hãy xem Trung tâm tải xuống Microsoft cho một script PowerShell để dễ dàng hơn.

Chuyển đổi giao diện người dùng Skype for Business cho người dùng

Mô-đun Windows PowerShell dành cho Skype for Business Web App cho phép bạn tạo một phiên làm việc Windows PowerShell từ xa kết nối với Skype for Business Online. Mô-đun này, được hỗ trợ chỉ trên máy tính 64-bit có thể được tải về từ Microsoft Download Center ở Mô-đun Windows PowerShell dành cho Skype for Business Online. Để biết thông tin khác, hãy xem cấu hình máy tính của bạn cho Skype for Business Online quản lý.

Quan trọng: Thiết đặt chính sách Global về việc chuyển đổi giao diện người dùng sẽ không được áp dụng cho người dùng vốn đã được áp dụng chính sách tùy chỉnh. Để có thể thay đổi giao diện người dùng, bạn sẽ cần phải chạy các phần sau cho mỗi người dùng vốn đã được áp dụng chính sách tùy chỉnh:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Thận trọng: Chính sách ClientPolicyEnableSkypeUI sẽ thay thế thiết đặt chính sách tùy chỉnh hiện có đối với người dùng.

Để cho phép tất cả người dùng trong tổ chức của bạn sử dụng ứng dụng khách Skype for Business, hãy mở Remote PowerShell và gõ như sau:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Nếu bạn đặt đúng chính sách, bạn sẽ thấy:

PowerShell: SkypeUIEnabled

Để cho phép tất cả người dùng trong tổ chức của bạn sử dụng ứng dụng khách Skype for Business (Lync), hãy mở Remote PowerShell và gõ như sau:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Nếu bạn đặt đúng chính sách, bạn sẽ thấy:

PowerShell: SkypeUIDisabled

Để cho phép một người dùng đơn lẻ trong tổ chức của bạn sử dụng ứng dụng khách Skype for Business, hãy mở Remote PowerShell và gõ như sau:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Nếu bạn đặt đúng chính sách, bạn sẽ thấy:

Skype for Business Online - Bật UI

Để cho phép một người dùng đơn lẻ trong tổ chức của bạn sử dụng ứng dụng khách Skype for Business (Lync), hãy mở Remote PowerShell và gõ như sau:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Nếu bạn đặt đúng chính sách, bạn sẽ thấy:

Skype for Business Online - UI đã Tắt

Để cho phép nhiều người dùng trong tổ chức của bạn sử dụng ứng dụng khách Skype for Business, hãy mở Remote PowerShell và gõ như sau:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Để cho phép nhiều người dùng trong tổ chức của bạn sử dụng ứng dụng khách Skype for Business (Lync), hãy mở Remote PowerShell và gõ như sau:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Để cho phép một nhóm người dùng trong tổ chức của bạn sử dụng ứng dụng khách Skype for Business, hãy mở Remote PowerShell và gõ như sau:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Để cho phép một nhóm người dùng trong tổ chức của bạn sử dụng ứng dụng khách Skype for Business (Lync), hãy mở Remote PowerShell và gõ như sau:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Ghi chú: Tên người dùng là tên của tài khoản người dùng mà chính sách sẽ được gán vào đó. Có thể gõ tên tài khoản người dùng theo một trong các định dạng sau:

 • Địa chỉ SIP của người dùng

 • Tên Tài khoản chính của người dùng (UPN)

 • Tên miền\tên người dùng của người dùng

 • Tên hiển thị Active Directory của người dùng

Sử dụng Windows PowerShell để quản lý Lync Online

Thiết đặt chính sách Skype for Business Online

Bảng này cho thấy trải nghiệm người dùng khi áp dụng chính sách lần đầu cho người dùng:

Thiết đặt chính sách của người quản trị

Giao diện người dùng được hiển thị

Chính sách không được thiết đặt.

Người dùng sẽ tiếp tục sử dụng giao diện người dùng khách Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Người dùng sẽ tiếp tục sử dụng giao diện người dùng khách Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Người dùng sẽ được yêu cầu chuyển đổi sang giao diện người dùng khách Skype for Business (Lync). Họ có thể chuyển đổi sau.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Người dùng sẽ sử dụng giao diện người dùng khách Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Người dùng sẽ được yêu cầu chuyển đổi sang giao diện người dùng khách Skype for Business (Lync). Người quản trị có thể thay đổi thiết đặt trong tương lai để sẽ chuyển đổi họ sang giao diện người dùng khách Skype for Business.

Bảng này cho thấy trải nghiệm người dùng khi thay đổi chính sách:

Thiết đặt chính sách của người quản trị

Giao diện người dùng Skype for Business (Lync)

Giao diện người dùng Skype for Business

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Người dùng sẽ được yêu cầu chuyển đổi sang giao diện người dùng khách Skype for Business.

Người dùng sẽ tiếp tục sử dụng giao diện người dùng khách Skype for Business.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Người dùng sẽ tiếp tục sử dụng giao diện Skype for Business (Lync).

Người dùng sẽ được yêu cầu chuyển đổi sang giao diện người dùng khách Skype for Business (Lync).

Chính sách không được thiết đặt.

Người dùng sẽ không bao giờ thấy giao diện người dùng khách Skype for Business (Lync) nếu chính sách không được thiết đặt. Họ sẽ luôn sử dụng giao diện người dùng khách Skype for Business.

Người dùng sẽ tiếp tục sử dụng giao diện người dùng khách Skype for Business.

Bảng này cho biết tất cả các chính sách tùy chỉnh Trực tuyến sẵn có. Có các chính sách mới được tạo ra để cho phép người quản trị linh hoạt bảo lưu chính sách tùy chỉnh cũ trong khi chuyển đổi giữa các cờ EnableSkypeUI. Vui lòng sử dụng các lệnh ghép ngắn ở phần trên để cấp một trong những chính sách dưới đây cho người dùng của bạn.

Tên chính sách

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

False

Để bắt đầu với Windows PowerShell, hãy xem các chủ đề này:

Hành vi của máy khách khi khởi chạy lần đầu

Theo mặc định, khi người dùng khởi chạy Skype for Business lần đầu tiên, họ sẽ luôn nhìn thấy giao diện người dùng Skype for Business–ngay cả khi bạn đã chọn trải nghiệm máy khách Lync bằng cách đặt chính sách máy khách thành trải nghiệm máy khách Lync (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI) như mô tả ở phần trước. Sau vài phút, người dùng sẽ được yêu cầu chuyển sang chế độ Lync.

Nếu bạn muốn hiển thị giao diện người dùng Lync khi người dùng khởi chạy máy khách Skype for Business lần đầu, hãy làm theo các bước sau đây trước khi máy khách được khởi động lần đầu sau khi cập nhật:

 1. Thực hiện theo các bước ở phần trước trong chủ đề này và xác nhận rằng chính sách máy khách được đặt để tắt giao diện người dùng Skype for Business.

 2. Cập nhật sổ đăng ký hệ thống trên máy tính của người dùng. Bạn nên làm điều này trước khi người dùng khởi chạy máy khách Skype for Business lần đầu và bạn chỉ nên làm điều này một lần. Để biết thông tin về cách tạo Đối tượng Chính sách Nhóm để cập nhật sổ đăng ký trên máy tính nối với tên miền, hãy xem phần sau trong chủ đề này.

  Trong khóa [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   , hãy tạo một giá trị Nhị phân mới.

  Tên giá trị phải là EnableSkypeUI    và Dữ liệu giá trị phải được đặt thành 00 00 00 00   .

  Khóa sẽ có dạng như sau:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Bây giờ giao diện người dùng Lync sẽ được hiển thị khi người dùng khởi chạy máy khách Skype for Business lần đầu tiên.

Kiểm soát hiển thị của hướng dẫn màn hình Chào mừng

Khi người dùng mở máy khách Skype for Business, hành vi mặc định là hiển thị một màn hình Chào mừng bao gồm 7 mẹo nhanh hầu như mọi người đều cần. Bạn có thể tắt hiển thị của màn hình Chào mừng nhưng vẫn cho phép người dùng truy nhập hướng dẫn bằng cách thêm giá trị Sổ đăng ký sau đây trên máy tính khách:

Trong khóa [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   , hãy tạo Giá trị DWORD (32-bit)    mới. Tên giá trị    phải là IsBasicTutorialSeenByUser    và Dữ liệu giá trị    phải được đặt thành 1   .

Khóa sẽ có dạng như sau:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Tắt hướng dẫn máy khách

Nếu bạn không muốn người dùng có thể truy nhập vào hướng dẫn, bạn có thể tắt hướng dẫn máy khách với giá trị Sổ đăng ký sau đây:

Trong khóa [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]   , hãy tạo Giá trị DWORD (32-bit)    mới. Tên giá trị    phải là TutorialFeatureEnabled    và Dữ liệu giá trị    phải được đặt thành 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Bạn có thể bật hướng dẫn trở lại bằng cách đặt Dữ liệu giá trị    thành 1   .

Tạo Đối tượng Chính sách Nhóm để sửa đổi sổ đăng ký trên máy tính nối với tên miền

Chỉ nên thực hiện một lần quá trình cập nhật sổ đăng ký để hiển thị trải nghiệm máy khách Lync khi người dùng khởi chạy máy khách Skype for Business lần đầu. Nếu bạn sử dụng Đối tượng Chính sách Nhóm (GPO) để cập nhật sổ đăng ký, bạn cần xác định đối tượng để tạo ra một giá trị mới thay vì cập nhật dữ liệu Giá trị. Khi GPO được áp dụng, nếu giá trị mới không tồn tại, GPO sẽ tạo ra giá trị đó và đặt dữ liệu Giá trị thành 0.

Thủ tục sau đây mô tả cách sửa đổi sổ đăng ký để trải nghiệm máy khách Lync được hiển thị khi người dùng khởi chạy Skype for Business lần đầu. Bạn cũng có thể sử dụng thủ tục này để cập nhật sổ đăng ký nhằm tắt hướng dẫn màn hình Chào mừng như đã mô tả ở phần trước.

Để tạo GPO

 1. Khởi động Bảng điều khiển Quản lý Chính sách Nhóm.

  Để biết thông tin về cách sử dụng bảng điều khiển quản lý chính sách nhóm, hãy xem Bảng điều khiển quản lý chính sách Nhóm.

 2. Bấm chuột phải vào nút Đối tượng Chính sách Nhóm và chọn Mới trên menu.

 3. Trong hộp thoại GPO Mới, nhập tên cho GPO, ví dụ như MakeLyncDefaultUI, rồi bấm OK.

 4. Bấm chuột phải vào GPO mới mà bạn vừa tạo rồi chọn Sửa từ menu.

 5. Trong Trình soạn thảo Quản lý Chính sách Nhóm, mở Cấu hình Người dùng, bung rộng Tùy chọn, bung rộng Thiết đặt Windows, rồi chọn nút Sổ đăng ký.

 6. Bấm chuột phải vào nút Sổ đăng ký, rồi chọn Mới > Mục Sổ đăng ký.

 7. Trên hộp thoại Thuộc tính Sổ đăng ký Mới, cập nhật những phần sau đây:

  Trường

  Giá trị cần chọn hoặc nhập

  Hành động

  Tạo

  Hive

  HKEY_CURRENT_USER

  Đường dẫn Khóa

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Tên giá trị

  EnableSkypeUI

  Loại giá trị

  REG_BINARY

  Dữ liệu giá trị

  00000000

 8. Bấm OK để lưu các thay đổi của bạn, rồi đóng GPO.

Tiếp theo, bạn sẽ cần phải nối kết GPO mình đã tạo với nhóm người dùng mà bạn muốn gán chính sách, chẳng hạn như một OU.

Sử dụng GPO để gán chính sách

 1. Trong Bảng điều khiển Quản lý Chính sách Nhóm, bấm chuột phải vào OU bạn muốn gán chính sách, rồi chọn Nối kết đến GPO hiện có.

 2. Trên hộp thoại Chọn GPO, chọn GPO mà bạn đã tạo, rồi chọn OK.

 3. Trên máy tính của người dùng đích, mở dấu nhắc lệnh và gõ lệnh sau đây:

  gpupdate /target:user   

  Thông báo "Đang cập nhật chính sách..." được hiển thị trong khi GPO được áp dụng. Khi hoàn tất, thông báo "Cập nhật Chính sách Người dùng đã hoàn tất thành công" được hiển thị.

 4. Tại dấu nhắc lệnh, hãy gõ lệnh sau:

  gpresult /r   

  Bạn sẽ thấy "Đối tượng Chính sách Nhóm Đã gán" với tên của GPO bạn đã tạo được hiển thị bên dưới.

Bạn cũng có thể xác nhận rằng GPO đã cập nhật thành công sổ đăng ký trên máy tính của người dùng bằng cách kiểm tra sổ đăng ký. Mở Trình soạn thảo Sổ đăng ký và dẫn hướng đến khóa [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Nếu GPO đã cập nhật sổ đăng ký thành công, bạn sẽ thấy một giá trị tên là EnableSkypeUI với giá trị bằng 0.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×