Chuyển đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp

Theo mặc định, tham chiếu ô là tương đối. Ví dụ: khi bạn tham chiếu tới ô A2 từ ô C2, thực tế bạn đang tham chiếu đến ô cách đó hai cột về bên trái (C trừ A) và trong cùng một hàng (2). Công thức chứa tham chiếu ô tương đối sẽ thay đổi khi bạn sao chép công thức đó từ một ô sang một ô khác.

Ví dụ: nếu bạn sao chép công thức =A2+B2 từ ô C2 sang ô D2, công thức trong D2 sẽ điều chỉnh sang phải một cột và trở thành =B2+C2. Nếu bạn muốn duy trì tham chiếu ô gốc trong ví dụ này khi sao chép, hãy biến tham chiếu ô đó thành tuyệt đối bằng cách đặt dấu đô la ($) trước các cột (A và B) và hàng (2). Sau đó, khi bạn sao chép công thức =$A$2+$B$2 từ C2 sang D2, công thức sẽ không thay đổi.

Trong các trường hợp ít gặp hơn, bạn có thể muốn biến tham chiếu ô thành tham chiếu "trộn lẫn" bằng cách đặt trước hoặc giá trị cột hoặc giá trị hàng một dấu đô la để "khóa" cột hoặc hàng (ví dụ, $A2 hoặc B$3). Để thay đổi loại tham chiếu ô:

  1. Chọn ô có chứa công thức.

  2. Trong thanh công thức Ảnh nút , chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

  3. Nhấn F4 để chuyển đổi giữa các loại tham chiếu.

    Bảng sau đây tóm tắt cách thức một loại tham chiếu cập nhật nếu một công thức có chứa tham chiếu được sao chép xuống dưới hai ô và hai ô về phía phải.

Đối với công thức đang được sao chép:

Nếu tham chiếu là:

Nó thay đổi thành:

Công thức được sao chép từ A1, sang phải và xuống dưới hai ô

$A$1 (cột tuyệt đối và hàng tuyệt đối)

$A$1 (tham chiếu là tuyệt đối)

A$1 (cột tương đối và hàng tuyệt đối)

C$1 (tham chiếu là trộn lẫn)

$A1 (cột tuyệt đối và hàng tương đối)

$A3 (tham chiếu là trộn lẫn)

A1 (cột tương đối và hàng tương đối)

C3 (tham chiếu là tương đối)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×