Chuẩn bị thuộc tính thư mục để đồng bộ với Office 365 bằng cách sử dụng công cụ IdFix

Chủ đề này chứa các hướng dẫn chi tiết về việc chạy công cụ, những lỗi phổ biến bạn sẽ gặp, bản sửa lỗi được đề xuất, ví dụ và biện pháp tốt nhất nên thực hiện khi bạn gặp phải số lượng lớn lỗi.

Khắc phục lỗi trong thư mục của bạn bằng IdFix GUI

Chạy công cụ Office 365 IdFix để tìm kiếm sự cố trong thư mục của bạn, rồi khắc phục các lỗi trong GUI như được mô tả ở chủ đề này. Nếu công cụ trả về bảng trống thì nghĩa là công cụ không tìm thấy lỗi nào. Nếu có nhiều sự cố trong thư mục của bạn, có thể sẽ có rất nhiều mục khi công cụ trả lỗi. Có một cách để giải quyết điều này là khắc phục trước tất cả các lỗi cùng loại, rồi chuyển qua loại tiếp theo.

 1. Trước khi bạn bắt đầu thực hiện thay đổi, hãy xem các đề xuất được IdFix đưa ra.

  Xem danh sách lỗi mà IdFix trả về. Bạn có thể sắp xếp lỗi theo loại lỗi bằng cách bấm vào LỖI ở đầu cột liệt kê loại lỗi. Nếu có nhiều lỗi cùng liên quan đến một thuộc tính thì các lỗi đó sẽ được kết hợp vào một hàng. Khi có thể, IdFix sẽ đưa ra đề xuất về bản sửa lỗi trong cột CẬP NHẬT. Bản sửa lỗi được dựa trên việc kiểm tra các thuộc tính khác có liên quan tới một đối tượng. Dù bản sửa lỗi này thường tốt hơn những bản sửa lỗi có trong thư mục, vẫn chỉ bạn mới có thể quyết định được bản sửa lỗi nào mới thật sự chính xác.

  Nếu IdFix đưa ra đề xuất cho bản sửa lỗi đối với lỗi trùng lặp, bạn có thể xác định bản sửa lỗi theo một trong ba cờ ở đầu giá trị trong cột CẬP NHẬT, ví dụ: [E]john.doe@contoso.com. Nếu chấp nhận đề xuất, khi bạn áp dụng thay đổi, cờ sẽ không được chèn vào thư mục. Chỉ giá trị theo sau cờ đề xuất mới được áp dụng, ví dụ: john.doe@contoso.com. Nếu bạn muốn chấp nhận đề xuất, hãy chọn hành động khớp từ cột HÀNH ĐỘNG. Cờ thể hiện những hành động sau:

  • [C]    Hành động đề xuất HOÀN THÀNH. Không cần chỉnh sửa giá trị.

  • [E]    Hành động đề xuất CHỈNH SỬA. Nên thay đổi giá trị để tránh xung đột với giá trị khác trong thư mục.

  • [R]    Hành động đề xuất LOẠI BỎ. Giá trị là một proxy SMTP nằm trên đối tượng không hỗ trợ thư và có thể được loại bỏ một cách an toàn.

 2. Khi bạn đã đọc và hiểu rõ các lỗi, hãy cập nhật mục nhập trong cột CẬP NHẬT bằng thay đổi của mình, rồi ở cột HÀNH ĐỘNG, chọn hành động bạn muốn IdFix thực hiện để triển khai thay đổi. Ví dụ: hai người dùng có thể có một proxyAddress được xác định là trùng lặp. Chỉ một người dùng có thể sử dụng proxyAddress để chuyển phát thư. Để khắc phục điều này, hãy đánh dấu vào cột HÀNH ĐỘNGHOÀN THÀNH cho người dùng có giá trị chính xác, rồi đánh dấu vào cột HÀNH ĐỘNGLOẠI BỎ cho người dùng còn lại. Thao tác này sẽ loại bỏ thuộc tính proxyAddress khỏi người dùng không sở hữu proxyAddress này, đồng thời không thực hiện thay đổi với người dùng mà proxyAddress này là chính xác.

 3. Bảng sau mô tả các lỗi được IdFix phát hiện, cung cấp các bản sửa lỗi đề xuất phổ biến nhất từ công cụ và trong một số trường hợp là cung cấp các ví dụ về cách khắc phục lỗi.

  Các lỗi phổ biến và bản sửa lỗi được IdFix phát hiện

  LỖI

  Mô tả Loại Lỗi

  Bản sửa lỗi Đề xuất

  Ví dụ

  character

  Ký tự không hợp lệ. Giá trị có chứa một ký tự không hợp lệ.

  Bản sửa lỗi đề xuất cho lỗi được hiển thị trong cột CẬP NHẬT hiển thị giá trị đó sau khi đã loại bỏ ký tự không hợp lệ.

  Khoảng trắng ở cuối địa chỉ thư hợp lệ là một ký tự không hợp lệ, ví dụ:

  "user@contoso.com "

  Khoảng trắng ở đầu địa chỉ thư hợp lệ là một ký tự không hợp lệ, ví dụ:

  " user@contoso.com"

  Ký tự ú là một ký tự không hợp lệ.

  duplicate

  Mục nhập trùng lặp. Giá trị bị trùng lặp trong phạm vi truy vấn. Tất cả các giá trị trùng lặp đều sẽ được hiển thị dưới dạng lỗi.

  Chỉnh sửa hoặc loại bỏ các giá trị để loại trừ trùng lặp. Công cụ sẽ không cung cấp bản sửa lỗi đề xuất cho các trùng lặp. Thay vào đó, bạn phải chọn giá trị chính xác trong hai hoặc nhiều bản trùng lặp, rồi xóa mục nhập trùng lặp.

  format

  Lỗi định dạng. Giá trị vi phạm yêu cầu về định dạng đối với mức sử dụng thuộc tính.

  Cập nhật đề xuất sẽ hiển thị giá trị sau khi đã loại bỏ mọi ký tự không hợp lệ. Nếu không có ký tự không hợp lệ, Cập nhật và Giá trị sẽ hiển thị cùng một giá trị. Bạn sẽ phải xác định giá trị mình thực sự cần trong Cập nhật. Công cụ sẽ không cung cấp bản sửa lỗi đề xuất cho mọi lỗi về định dạng.

  Ví dụ: Địa chỉ SMTP phải tuân thủ theo RFC 2822 và mailNickName không thể bắt đầu hay kết thúc bằng một dấu chấm. Để biết thêm thông tin về yêu cầu định dạng dành cho các thuộc tính thư mục, xem mục "Chuẩn bị đối tượng thư mục và thuộc tính" trong mục Chuẩn bị cung cấp người dùng thông qua việc đồng bộ hóa thư mục vào Office 365.

  topleveldomain

  Miền cấp cao nhất. Lỗi này áp dụng cho các giá trị tuân thủ theo định dạng RFC 2822. Nếu miền cấp cao nhất không thể định tuyến qua internet thì miền này sẽ được xác định là lỗi. Ví dụ: một địa chỉ SMTP kết thúc bằng đuôi .local là địa chỉ không thể định tuyến qua internet và có thể gây ra lỗi này.

  Hãy thay đổi giá trị thành miền có thể định tuyến qua internet, như .com hay .net.

  Thay đổi myaddress@fourthcoffee.local thành fourthcoffee.com hoặc một miền có thể định tuyến qua internet khác.

  Để biết hướng dẫn, xem mục Cách chuẩn bị miền không thể định tuyến (như miền .local) để đồng bộ hóa thư mục.

  domainpart

  Lỗi phần miền. Lỗi này áp dụng cho các giá trị tuân theo định dạng RFC 2822. Nếu phần miền trong giá trị không hợp lệ và không tuân thủ theo RFC 2822 thì sẽ xảy ra lỗi này.

  Hãy thay đổi giá trị đó thành giá trị tuân thủ theo RFC 2822. Ví dụ: đảm bảo giá trị không chứa bất kỳ khoảng trắng hay ký tự không hợp lệ nào.

  Thay đổi myaddress@fourth coffee.com thành myaddress@fourthcoffee.com.

  domainpart_localpart

  Lỗi phần cục bộ. Lỗi này áp dụng cho các giá trị tuân theo định dạng RFC 2822. Nếu phần cục bộ của giá trị không hợp lệ và không tuân thủ theo RFC 2822 thì sẽ xảy ra lỗi này.

  Hãy thay đổi giá trị đó thành giá trị tuân thủ theo RFC 2822. Ví dụ: đảm bảo giá trị không chứa bất kỳ khoảng trắng hay ký tự không hợp lệ nào.

  Thay đổi my”work”address@fourthcoffee.com thành myworkaddress@fourthcoffee.com.

  length

  Lỗi độ dài. Giá trị vi phạm giới hạn độ dài cho thuộc tính. Đây là lỗi thường gặp nhất khi sơ đồ thư mục bị thay đổi.

  Cập nhật được IdFix đề xuất sẽ cắt bớt giá trị tới độ dài được chấp nhận.

  Xin lưu ý rằng điều này có thể tạo ra những kết quả không mong muốn. Bạn nên xem lại bản sửa lỗi đề xuất và thực hiện thay đổi nếu cần thiết trước khi bấm vào Áp dụng.

  blank

  Lỗi trống hoặc null. Giá trị vi phạm giới hạn null đối với các thuộc tính được đồng bộ hóa. Chỉ có một vài thuộc tính phải chứa giá trị.

  Nếu có thể, cập nhật đề xuất sẽ tận dụng các giá trị thuộc tính khác để tạo hàng thay thế khả dĩ.

  mailmatch

  Lỗi này chỉ áp dụng cho Office 365 Dedicated. Giá trị không khớp với thuộc tính thư.

  Cập nhật đề xuất sẽ là giá trị thuộc tính thư có tiền tố “SMTP:”.

 4. Để khắc phục lỗi, bạn chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống HÀNH ĐỘNG.

  Bảng sau mô tả các thao tác HÀNH ĐỘNG mà bạn có thể thực hiện trên thuộc tính bằng công cụ IdFix. Nếu bạn để trống cột HÀNH ĐỘNG, công cụ IdFix sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào cho lỗi cụ thể đó trong thư mục.

  Các hoạt động bạn có thể thực hiện bằng IdFix

  HÀNH ĐỘNG

  Mô tả hành động

  Ví dụ

  HOÀN THÀNH

  Giá trị gốc là có thể chấp nhận được và bạn không nên thay đổi dù giá trị đó được xác định là lỗi.

  Hai người dùng có một proxyAddress được xác định là trùng lặp. Chỉ một người có thể sử dụng giá trị đó để chuyển phát thư. Đánh dấu người dùng có giá trị chính xác là HOÀN THÀNH.

  LOẠI BỎ

  Giá trị thuộc tính sẽ bị xóa khỏi đối tượng nguồn. Trong trường hợp có thuộc tính chứa nhiều giá trị, chẳng hạn như proxyAddresses, chỉ giá trị riêng được hiển thị mới bị xóa.

  Hai người dùng có một proxyAddress được xác định là trùng lặp. Chỉ một người có thể sử dụng giá trị đó để chuyển phát thư. Đánh dấu người dùng có giá trị trùng lặp là LOẠI BỎ.

  CHỈNH SỬA

  Thông tin trong cột CẬP NHẬT sẽ được sử dụng để sửa đổi giá trị thuộc tính. Nếu giá trị CẬP NHẬT hợp lệ được IdFix đề xuất thì từ cột HÀNH ĐỘNG, hãy chọn CHỈNH SỬA, rồi đi đến lỗi tiếp theo. Nếu không thích đề xuất đó, bạn hãy nhập giá trị mới vào cột CẬP NHẬT, rồi từ cột HÀNH ĐỘNG, chọn CHỈNH SỬA.

  HOÀN TÁC

  Tùy chọn này chỉ sẵn dùng nếu bạn đã khôi phục từ nhật ký giao dịch. Nếu bạn chọn HOÀN TÁC, giá trị thuộc tính sẽ được khôi phục về giá trị gốc.

  KHÔNG THÀNH CÔNG

  Giá trị này chỉ được trả về khi có giá trị CẬP NHẬT chứa xung đột chưa xác định với quy tắc AD DS. Trong trường hợp này, bạn có thể chỉnh sửa lại giá trị trong cột CẬP NHẬT nếu bạn biết rõ loại lỗi. Có thể bạn cần phân tích giá trị trong đối tượng bằng tính năng Chỉnh sửa ADSI. Để biết thêm thông tin, xem mục Chỉnh sửa ADSI (adsiedit.msc).

 5. Sau khi chọn HÀNH ĐỘNG cho lỗi hoặc lô lỗi, bấm vào Áp dụng. Khi bạn bấm vào Áp dụng, công cụ sẽ tạo thay đổi trong thư mục. Bạn có thể khắc phục nhiều lỗi trước khi bấm vào Áp dụng và IdFix sẽ thay đổi tất cả chúng cùng một lúc.

 6. Chạy lại IdFix để đảm bảo rằng bản sửa lỗi không gây ra lỗi mới. Bạn có thể lặp lại các bước này nhiều lần nếu cần. Bạn nên tiến hành quy trình này vài lần trước khi đồng bộ hóa.

Thay đổi bộ quy tắc được IdFix sử dụng

Theo mặc định, IdFix sử dụng bộ quy tắc Nhiều Đối tượng thuê để kiểm tra các mục nhập trong thư mục của bạn. Đây là bộ quy tắc phù hợp cho hầu hết các khách hàng Office 365. Tuy nhiên, nếu bạn là khách hàng Office 365 Dedicated hoặc ITAR (Quy chế Buôn bán Vũ khí Quốc tế), bạn có thể đặt cấu hình IdFix để sử dụng bộ quy tắc Chuyên dụng thay thế. Nếu không biết chắc mình thuộc loại khách hàng nào thì bạn có thể bỏ qua bước này một cách an toàn. Để đặt bộ quy tắc thành Chuyên dụng, hãy bấm vào biểu tượng hình bánh răng trong thanh menu rồi bấm vào Chuyên dụng.

Thay đổi phạm vi tìm kiếm được IdFix sử dụng

Theo mặc định, IdFix sẽ tìm kiếm toàn bộ thư mục. Nếu muốn, bạn có thể đặt cấu hình cho công cụ tìm kiếm một nhánh cây cụ thể thay thế. Để thực hiện điều này, trong thanh menu, bấm vào biểu tượng Bộ lọc, rồi nhập nhánh cây hợp lệ.

Quay lại thay đổi của bạn bằng IdFix GUI

Mỗi lần bạn bấm vào Áp dụng để áp dụng thay đổi, công cụ IdFix sẽ tạo ra một tệp riêng có tên là nhật ký giao dịch giúp liệt kê các thay đổi bạn vừa thực hiện. Bạn có thể sử dụng nhật ký giao dịch để chỉ quay lại những thay đổi đó nằm trong nhật ký gần đây nhất, phòng trường hợp bạn gây ra lỗi. Nếu bạn gây ra lỗi trong khi cập nhật thì bạn có thể hoàn tác những thay đổi gần đây nhất bằng cách bấm vào Hoàn tác. Khi bạn bấm vào Hoàn tác, IdFix sẽ sử dụng nhật ký giao dịch để chỉ quay lại những thay đổi nằm trong nhật ký giao dịch gần đây nhất. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng nhật ký giao dịch, xem mục Tham khảo: Nhật ký giao dịch IdFix của Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×