Cho phép hoặc ngăn chặn việc tạo trang của trang web hiện đại bởi người dùng cuối

Cho phép hoặc ngăn chặn việc tạo trang của trang web hiện đại bởi người dùng cuối

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng SharePoint Online trang là một cách tuyệt vời để chia sẻ ý tưởng bằng cách dùng hình ảnh, Excel, Word và PowerPoint tài liệu, video và nhiều hơn nữa. Người dùng có thể tạo và phát hành hiện đại trang nhanh chóng và dễ dàng, và chúng trông đẹp hơn trên bất kỳ thiết bị.

Nếu bạn là người quản trị SharePoint , bạn có thể cho phép hoặc ngăn chặn việc tạo trang của trang web SharePoint Online bởi người dùng. Bạn có thể làm điều này bằng cách thay đổi thiết đặt trong Trung tâm quản trị SharePoint , hoặc bằng cách sử dụng một script Windows PowerShell.

Lưu ý: 

 • Thủ tục sau đây là trang SharePoint Online chỉ. Khi bạn cho phép tạo trang của trang web, Thêm một lệnh trong menu thiết đặt tạo trang của trang web mới. Nếu bạn tắt tính năng khả năng tạo trang của trang web, người dùng có thể vẫn thêm một trang cổ điển vào thư viện Wiki cách sử dụng lệnh cùng.

 • Cho phép hoặc chặn việc tạo trang của trang web ở cấp trang có thể được thực hiện chỉ bằng cách sử dụng một script Windows PowerShell.

Cho phép hoặc ngăn chặn việc tạo trang của trang web ở mức tổ chức trong Trung tâm quản trị SharePoint

 1. Chọn Trung tâm quản trị và chọn SharePoint.

  Quản trị SharePoint

 2. Chọn Thiết đặt.

 3. Bên cạnh trang của trang web, chọn cho phép người dùng tạo trang của trang web hoặc ngăn người dùng tạo trang của trang web.

Cho phép hoặc ngăn chặn việc tạo trang của trang web ở mức site với một script Windows PowerShell

Lưu ý: Để chạy script Windows PowerShell, tối thiểu yêu cầu thực thi các chính sách cho SharePoint Server 2016 là thành RemoteSigned, mặc dù chính sách mặc định cho Windows PowerShell hạn chế. Nếu chính sách còn lại là hạn chế, SharePoint 2016 Management Shell sẽ thay đổi chính sách cho Windows PowerShell để thành RemoteSigned. Điều này có nghĩa là bạn phải chọn chạy là người quản trị để bắt đầu SharePoint 2016 Management Shell có quyền quản trị mức cao. Thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả các phiên Windows PowerShell. Để biết thêm thông tin, hãy xem ExecutionPolicy liệt kê. Để biết thông tin về script và thực hiện chính sách, hãy xem about_scriptsabout_Execution_Policies tương ứng.

Để thực hiện điều này, bạn sẽ sử dụng mô hình đối tượng phía máy khách (CSOM). Trước khi bạn dùng script, xác nhận các điều kiện tiên quyết sau đây được đáp ứng:

 1. Xác nhận rằng bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau đây:

  • Bạn là người quản trị toàn cầu

  • Bạn phải đọc about_Execution_Policies.

  • Để cho kịch bản này để làm việc, bạn sẽ cần phải cài đặt SharePoint Online khách cấu phần SDK.

  • Script sẽ nhắc bạn cho một SiteUrlWebUrl.

   SiteUrl WebUrl được bao gồm các URL đầy đủ mà trong ví dụ này là https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   SiteUrl bạn có thể sử dụng: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   và để WebUrl , bạn có thể dùng sites/marketing/northwindcompete.

 2. Sao chép mã sau đây và dán nó vào trong một trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad. Cho bài viết này, chúng tôi sẽ đặt tên cho tệp script, SitePagesOut.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 3. 1. lưu tệp, đặt tên cho nó SitePagesOut.ps1.

  Lưu ý: Bạn có thể dùng một tên tệp khác, nhưng bạn phải lưu tệp dưới dạng tệp văn bản mã ANSI có phần mở rộng là .ps1.

 4. Thay đổi vào thư mục mà bạn đã lưu tệp.

 5. Tại dấu nhắc lệnh Windows PowerShell, hãy gõ lệnh sau đây:

  ./SitePagesOut.ps1

Để thực hiện điều này, bạn sẽ sử dụng mô hình đối tượng phía máy khách (CSOM). Trước khi bạn dùng script, xác nhận các điều kiện tiên quyết sau đây được đáp ứng:

 1. Xác nhận rằng bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu thao tác sau:

  • Bạn là người quản trị toàn cầu

  • Bạn phải đọc about_Execution_Policies.

  • Để cho kịch bản này để làm việc, bạn sẽ cần phải cài đặt SharePoint Online khách cấu phần SDK.

  • Script sẽ nhắc bạn cho một SiteUrlWebUrl.

   SiteUrl WebUrl được bao gồm các URL đầy đủ mà trong ví dụ này là https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   SiteUrl bạn có thể sử dụng: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   và để WebUrl , bạn có thể dùng sites/marketing/northwindcompete.

 2. Sao chép mã sau đây và dán nó vào trong một trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad. Cho bài viết này, chúng tôi sẽ đặt tên cho tệp script, SitePagesIn.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 3. Lưu tệp, đặt tên cho nó SitePagesIn.ps1.

  Lưu ý: Bạn có thể dùng một tên tệp khác, nhưng bạn phải lưu tệp dưới dạng tệp văn bản mã ANSI có phần mở rộng là .ps1.

 4. Thay đổi vào thư mục mà bạn đã lưu tệp.

 5. Tại dấu nhắc lệnh Windows PowerShell, hãy gõ lệnh sau đây:

  ./SitePagesIn.ps1

  Để biết thông tin về Windows PowerShell, hãy xem Sử dụng Windows PowerShell.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×